Motioner & Interpellationer

Här hittar du Karlstadpartiets interpellationer och motioner i kommunfullmäktige

MOTIONER

210531 | Starta en båtbussline till Skutbergets friluftsområde och stärk Karlstads prägel som skärgårdsstad

210520 | Avbryt de två pågående detaljplanerna för Skutberget och starta ett samlat detaljplanearbete för framtida utveckling av hela Skutbergets friluftsområde

210519 | Rusta upp Skutbergets friluftsområde inför sommaren för att möta det kraftigt ökade intresset för friluftsliv

210415 | Erbjud föreningar och företagare möjlighet att nyttja Motionscentralen och Skutbergsgården för servering

210414 | Låt Naturskolan få huvudansvar för all fortsatt utveckling av barnens lek på Skutbergets friluftsområde

210414 | Skapa ett historiskt café i övervåningen av Landshövdingegården i kvarteret Almen

210414 | Säg upp det dyra hyresavtalet på representationsvåningen i Landshövdingegården i kvarteret Almen

210305 | Inför möjlighet till kostnadsfri utskrift av 
kommunala handlingar för förtroendevalda

210120 | Återställ möjligheten att söka även i äldre handlingar i kommunens e-diarie

210120 | Ta fram en övergripande strategi för möblering av kommunala grillplatser, vindskydd och friluftsområden

210120 | Dra om de delar av Skutbergets prisbelönade löpspår som blottlagts vid ombyggnaden av E18

210120 | Bygg ett miljöanpassat utegym på Skutbergets Friluftsområde, med utsikt över Vänern

210119 | Kartlägg hedersvåldets karaktär och omfattning i Karlstads kommun

210119 | Diarieför vård- och omsorgsförvaltningens tillsynsrapporter samt publicera dem på kommunens webbplats

201217 | Bygg ett utegym vid Bryngfjordsbacken

201209 | Marknadsför websändningarna från kommunfullmäktiges möten via kommunens Facebooksida samt via tidningen Vi i Karlstad

201209 | Skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga ledamöter vid digitala fullmäktigemöten

201208 | Se över möjligheterna att skapa ett trädgårdscafé av Mariebergs Herrgård och miljön därikring

201020 | Stärk det lokala medborgarinflytandet genom att annonsera inkomna e-förslag via kommunens hemsida samt i tidningen Vi i Karlstad

201013 | Synliggör alla uppdrag som kommunens förtroendevalda har

200923 | Se över möjligheterna att åter skapa en uteservering i den lilla parken framför Tingvallagymnasiet

200923 | Se över möjligheterna att återskapa och utveckla den vackra seminarieparken

200923 | Samordna driften av Skutbergets friluftsområde på en samlad kommunal enhet eller i ett kommunalt bolag

200923 | Öka attraktiviteten och tryggheten i Karlstad city genom att sätta fasadbelysning på kulturhistoriska byggnader

200923 | Förstärk belysningen i Sandgrundsparken för att 
öka tryggheten under dygnets mörka timmar

200819 | Låt föreningar få hyra kommunens tomställda fastigheter till ett särskilt föreningsavtal

200818 | Inför en plan för löpande tillsyn av kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader

200818 | Omvandla Örsholmen från industriområde till stadsmiljö och skapa Karlstad Sjöstad – en ny hållbar och modern stadsdel med bostäder och handel

200615 | Starta en omgående granskning av samtliga kommunens äldreboenden med anledning av framkomna missförhållanden på trygghetsboendet Kronogården

200218 | Se över och styr upp reglerna för dokumentation av möten samt för diarieföring av offentliga handlingar

191016 | Förbättra funktionen i kommunens e-diarie

190821 | Ta fram riktlinjer för partiers besök i kommunala verksamheter samt tillfällig uthyrning av kommunala lokaler

190326 | Konvertera Karlstad kommuns återvinningscentraler till återbrukscentraler i enlighet med EU:s avfallshierarki

INTERPELLATIONER

210331 | Vilka nämnder ansvarar enligt kommunens reglementen för förvaltning, tillsyn och beslut om dispens inom områden som är skyddade enligt Miljöbalken kapitel 7?

210310 | Har frågan om strandskyddsdispens för discgolfbanan provats av kommunens tillsynsmyndighet?

210309 | Kommer en eventuell muminpark vara öppen för allmänheten när den stängt för säsongen?

210217 | Vem har planerat den s k ”hängytan” på Skutberget och varför har inget samråd med Naturskolan skett?

201209 | Vad var bakgrunden till beslutet att finansiera arenasatsningen med bolagsvinster och från vilka bolag kommer pengarna?

200615 | Rapport visar på vårdkollaps på trygghetsboendet Kronogården. Hur har det kunnat inträffa?

200219 | Vilken är oppositionsrådets roll?

190926 | Samarbetet med Kreab. Kommunal kommunikation med syfte att tysta en negativ folklig opinion?

190821 | Arbetsformer för kommunfullmäktiges politiker

190326 | Begäran om lägesrapport kring bärgningen av Restaurang Båten

190324 | Överbanmästarvillan förfaller. Hur hanterar stadsbyggnadsnämnden kulturhistoriska värden?

190318 | Stora missförhållanden kring Teknik- och fastighetsförvaltningens hantering av Karlstad kommuns fastigheter på Skutberget

190318 | Slutredovisning av samarbetsavtalet med First Camp om utveckling av Skutberget

ENKLA FRÅGOR

190926 | 205.000? 420.000? 575.000? Hur mycket har kommunen betalat Kreab för arbete kopplat till Skutberget?

190926 | Har etableringen av Muminparken någon koppling till större infrastrukturprojekt?

190926 | Kommer investeringen i en eventuell Muminpark på Skutberget att finansieras av lokala aktörer?