Arbetsformer för kommunfullmäktiges politiker

INTERPELLATION 21 aug 2019

Arbetsformer för kommunfullmäktiges politiker

Till Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M).

1. Inledning och bakgrund

Ett dokument framtaget av kommunledningskontoret den 23/7 innehållande ett antal direktiv riktade till nyblivna fullmäktigeledamöter väcker en rad frågor rörande synen på den politiska tågordningen i kommunen, intern kommunikation samt brist på kunskap om kommunallagen.

2. Beskrivning

I samband med ett möte mellan kommundirektören, kommunjuristen och företrädare för Karlstadpartiet den 14/8 överlämnade kommunens företrädare ett dokument rubricerat ”Arbetsformer för kommunfullmäktiges politiker” daterat 2019-03-27 och med Kommunledningskontoret som avsändare (bilagt). Syftet med dokumentet sägs i inledningen av detsamma vara att klargöra för nya fullmäktigeledamöter vad uppdraget som förtroendevald innebär.

När vi senare på dagen den 14/8 tittar närmare på dokumentet hittar vi under rubriken ”Besök och kontakter i verksamheterna” följande text:

”Informationsträffar om verksamheten kan, om förvaltningsdirektör och VD anser det befogat ges till ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och styrelser där man har uppdrag för kommunens räkning, men inte till medlemsgrupper för partier som helhet.”

Med detta stycke har man alltså haft för avsikt att förbjuda möjligheten för politiska medlemsgrupper att besöka kommunala verksamheter för att lära sig mer om hur de fungerar. Något som förefaller mycket märkligt. Spontant borde det ju rimligen vara tvärtom. Förtroendevaldas besök i verksamheterna borde istället uppmuntras.

Dessutom visar det sig, när vi tittat närmare på saken och bland annat konsulterat förbundsjurist Staffan Wikell på SKL, att en sådan bestämmelse står i direkt strid med Kommunallagens s k Likställighetsprincip, även kallad Likabehandlingsprincipen. Enligt den kan en kommun inte generellt besluta att utestänga, utesluta eller vägra vissa organisationer från att göra studiebesök i kommunala verksamheter eller från att hyra lokaler i kommunens ägda fastigheter.

Dessutom är rubriken på dokumentet i våra ögon märklig och vilseledande. När det gäller information till förtroendevalda finns redan tre dokument framtagna och beslutade av kommunfullmäktige. Två av dem ingår i Karlstad kommuns författningssamling – Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad samt Överenskommelse om arbetsformer i kommunfullmäktige. Det tredje är den utförliga Handbok för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Karlstads kommun.

När vi uppmärksammar kommunjuristen om detta låter han först avogt inställd men lovar att titta närmare på det. Och 24 timmar senare dyker istället ett reviderat dokument upp, där kommunledningskontoret nu ändrat titeln till ”Information till kommunfullmäktiges politiker om arbetsformer i uppdraget” samt justerat begränsningen av besöksmöljligheterna för partigrupper till ”i mån av tid”. Detta dokument har sedan bifogats till kallelsen till fullmäktigemötet den 22/8 2019.

Vår förvåning över syftet med dokumentet, innehållet i det och tillkomsten av det kvarstår. Och vi har därför ett antal frågor till kommunstyrelsens ordförande.

3. Frågor

1. I politikens värld är det såvitt vi förstått det brukligt att det är politikerna som ger direktiv till tjänstemännen. Och inte tvärt om. Därför är den idag befintliga arbetsordningen samt handboken framtagna på uppdrag av och beslutade av kommunfullmäktige. Av vilken anledning har kommunledningskontoret funnit det lämpligt att sammanställa ett dokument där man på eget initiativ ger direktiv till nyblivna förtroendevalda på områden som inte återfinns i de ovan beskrivna dokumenten och inte processats via fullmäktige, frågor som t ex hur lång en interpellation får vara, vem som får besöka de kommunala verksamheterna och vem man får vända sig till om man har en fråga?

2. Dokumentet som överlämnas till oss på mötet den 14/8 är daterat den 27/3, alltså nästan ett halvår tidigare. När vi förhör oss med de andra gruppledarna i oppositionen visar det sig att de inte känner till dokumentet. Och när vi talar med stadssekreterare Rakel Salomonsson visar det sig att inte heller hon hört talas om det. Det har sålunda bara lämnats över till Karlstadpartiet i samband med ett möte. Vad är förklaringen till detta?

3. I det första dokumentet, dvs det som lämnades över till oss på mötet, finns det ovan nämnda direktivet att förbjuda politiska medlemsgrupper att göra besök i kommunens verksamheter. Ett direktiv som står i direkt strid med kommunallagen. I kommunledningskontoret sitter några av kommunens mest erfarna och högst betalda tjänstemän. Hur är det möjligt att dessa inte har koll på kommunallagen?

Peter Sörensen

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Bilaga: Arbetsformer för kommunfullmäktiges politiker från 2019-03-27

Interpellationen som pdf.