Samordna driften av Skutbergets friluftsområde på en samlad kommunal enhet eller i ett kommunalt bolag

Samordna driften av Skutberget i en samlad kommunal enhet. Ny motion från Karlstadpartiet.

MOTION 23 sept 2020

Samordna driften av Skutbergets friluftsområde på en samlad kommunal enhet eller i ett kommunalt bolag

1 Bakgrund

Under merparten av de år Skutbergets friluftsområde byggdes upp drevs det av en särskilt tillsatt person med ett övergripande ansvar att övervaka, samordna och koordinera all verksamhet på området. Under en lång rad av år vilade det ansvaret på Anders Forssell, som hade titeln intendent för Skutberget.

När kommunen i slutet av 1900-talet började fundera kring vilken driftsform som bäst skulle tjäna utvecklingen av området i framtiden stod valet mellan att antingen fortsätta driva det som en integrerad kommunal enhet, driva det som ett kommunalt bolag eller att låta en privat entreprenör ta över driften. Man beslutade då att välja det senare. 2006 tog företaget First Camp, nyblivna ägare till campingen, därför över driften av området som helhet. Det förväntade positiva effekterna när det gällde områdets utveckling uteblev dock. Kanske fanns inte nog starka kommersiella drivkrafter för att motivera drift av ett område som i huvudsak bygger på att erbjuda människor en möjlighet att kostnadsfritt ägna sig åt rekreation och friluftsliv i vacker naturmiljö – promenera, springa, sola, bada och grilla.

Resultatet blev istället det rakt motsatta. När kontraktet med First Camp gick ut år 2016 valde kultur- och fritidsförvaltningen att inte ta tillbaka ansvaret för driften av området, med bland annat motionscentralen och Skutbergsgården. Därför står motionscentralen idag berövad sitt gym, med poolen igenspikad och drift på sparlåga i teknik- och fastighetsförvaltningens regi. Och Skutbergsgården står tomställd, med tydliga spår av kraftigt eftersatt underhåll.

Detta till trots är Karlstadbornas kärlek till området starkare än någonsin. Coronasommaren 2020 blev sommaren då Karlstadborna återupptäckte sitt friluftsområde. Och parkeringarna fylldes till bredden sommaren lång. Att Karlstadborna älskar sitt Skutberg har varit allmänt känt sedan länge. I rapporten ”Karlstads framtida utveckling – inför översiktsplanen 2005” tillfrågades en slumpvis utvald panel på 399 personer om sina synpunkter på Karlstad kommuns utveckling. Panelen tillfrågades bland annat om de tre vackraste offentliga platserna i kommunen. 44 procent ansåg att Stadsträdgården var en av de tre vackraste platserna. Och vardera 27 procent svarade att Mariebergsskogen och Skutberget var bland de tre vackraste platserna.

Och när NWT och Sveriges Radio i juni 2018 gjorde en undersökning bland 1000 slumpvis utvalda Karlstadbor svarade närmare 40%, dvs fyra av tio, att de besöker Skutberget minst en eller ett par gånger i månaden, medan bara 16,7% svarade att de aldrig besöker platsen.

År 2017 utnämndes Skutberget dessutom till Sveriges bästa motionsspårsanläggning av två unga löpare som rest Sverige runt för att betygsätta landets motionsspår. Priset fick Skutberget bland annat tack vare kombinationen av det vackra läget med utsikt över Vänern samt tillgången till en motionscentral med servering, bastu och gym.

När kommunen nu arbetat fram en vision för utveckling av Skutberget så tycks det inte råda någon tvivel om att man delar Karlstadbornas syn på områdets attraktivitet. Ur visionen läser vi:

Visionen för Skutberget är att locka fler besökare, höja områdets attraktivitet och stimulera människor i alla åldrar till aktiviteter och upplevelser med naturen och kulturen som utgångspunkt. Skutberget ska utvecklas till en nod för friluftsliv, motion och naturanpassade äventyr som tillvaratar det unika Vänerläget och stärker kommunens och regionens attraktionskraft. Skutberget ska utgöra ett lockande besöksmål som attraherar både Karlstadsbor och externa besökare.

  • Området ska göras mer inbjudande
  • Skutbergets olika delar ska knytas ihop och förädlas
  • Området ska kompletteras med fler aktiviteter
  • Området utvecklas utifrån dess natur- kultur- och friluftsvärden
  • Skapa samspel mellan områdets tre funktioner campingen, temaparken samt frilufts- och rekreationsområdet
  • Skutberget ska var en entrénod för äventyrs- och friluftsturism

2 Motivation

Skutberget är tvivelsutan en stor resurs för Karlstads utveckling såväl ur ett lokalt folkhälsoperspektiv som ur ett bredare besöksmålsperspektiv. För att på bästa sätt säkerställa områdets fortlevnad och skapa det sampel som krävs för att uppnå den positiva utveckling av området som man i visionen ger uttryck för är det vår uppfattning att driften av området framledes bör ske i kommunal regi och att den antingen bör samordnas på en enhet, under ansvar av en utsedd intendent som på den mycket framgångsrikt drivna Alsters Herrgård (årlig driftsbudget 3 mkr), eller som ett fristående kommunalt bolag i likhet med likaledes populära Mariebergskogen (årlig driftsbudget 25 mkr).

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda hur man på bästa sätt kan organisera en långsiktigt hållbar och effektiv drift av Skutbergets Friluftsområde i kommunal regi

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen