Rörande förstärkning av rutiner för skriftliga avtal, överenskommet timpris samt krav på specifikation av nedlagd tid på fakturor vid anlitande av konsulter

INTERPELLATION 9 maj 2022

Rörande förstärkning av rutiner för skriftliga avtal, överenskommet timpris samt krav på specifikation av nedlagd tid på fakturor vid anlitande av konsulter

I ett svar från kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) på en interpellation ställd av Anders Hammarström (V) på fullmäktige den 28 april rörande advokatkostnader beställda av Kommunledningskontoret och Karlstad Airport läser jag i svaret på fråga 2:

”…för tydlighets skull kan det dock vara lämpligt med skriftliga underlag i större omfattning och kommunledningskontoret har meddelat att de sett över rutinerna för detta”.

Liknande utfästelser har uttalats i media kopplat till de aktuella ärendena. I tre reportage skrivna av SVT Nyheter Värmland den 27 oktober, 28 oktober och den 17 november 2021 läser vi:

Kommunledningen i Karlstad har köpt advokattjänster utan upphandling, utan skriftligt avtal och med fakturor där varken timtid eller timpris framgår.

– Vi kan konstatera att vi borde ha haft ett skriftligt avtal, säger Mikael Jareke, biträdande kommundirektör i Karlstad.

Han säger att kommunledningen ska ta till sig av svt:s granskning. Att kommunen i fortsättningen ska teckna skriftliga avtal med de konsulter de anlitar och att de också ska kräva fakturor som är specificerade med timtid och pris per timme.

– För mig är det inte konstigt att det hanterats på det här viset. Men tycker jag att det är bra eller lämpligt om man ska ha full kontroll? Nej, då tycker jag att man ska ha ett avtal och man ska ha ett timpris, säger Karlstad Airports vd Camilla Sperling.

Nu meddelar Karlstad Airport att rutinerna ska ändras. Vd ska själv attestera fakturorna, och bolaget ska också begära att fakturorna från och med nu specificeras med timredovisning och timpris.

“– I det här fallet har man brustit och vi behöver se över rutinerna, säger Per-Inge Lidén (MP), ordförande i Karlstad stadshus som hanterar de kommunala bolagen.”

Från Karlstadpartiet är vi starka förespråkare av ordning och reda i kommunens affärer, av tydligt skriva avtal, av transparens, öppenhet, diarieföring och av att ha koncernövergripande rutiner på plats som säkerställer detta. Och vi välkomnar därför den samstämmighet som nu tycks råda om vikten av att efter de uppmärksammade bristerna vidta åtgärder för att ytterligare stärka upp rutinerna inom kommunen på detta område.

När kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) i sitt interpellationssvar den 29 april meddelar att kommunledningskontoret sett över rutinerna för skriftliga underlag och när biträdande kommundirektör Mikael Jareke, tillika vd för Karlstads Stadshus AB som är moderbolag för de verksamheter Karlstads kommun har valt att driva i aktiebolagsform, säger till SVT att ”kommunen i fortsättningen ska teckna skriftliga avtal med de konsulter de anlitar och att de också ska kräva fakturor som är specificerade med timtid och pris per timme” så låter det positivt och förtroendeingivande.

För att bringa klarhet i vilka konkreta åtgärder som kommunledningskontoret, Mikael Jareke, Per-Inge Lidén (MP), Karlstad Airport m fl vidtagit för att säkerställa detta har jag ett antal frågor som jag hoppas Per-Samuel Nisser (M) kan bidra till att bringa klarhet kring.

  1. Gäller Mikael Jarekes utfästelser om rutinförstärkningar och den översyn som kommunledningskontoret enligt Per-Samuel Nissers svar gjort för hela kommunkoncernen, dvs för kommunledningskontoret, alla nämnder och alla bolag?
  2. Gäller Mikael Jarekes utfästelser om rutinförstärkningar och den översyn som kommunledningskontoret enligt Per-Samuel Nissers svar gjort vid alla typer av anlitande av konsulter, eller endast vid köp av advokattjänster?
  3. På vilket sätt har den översyn av rutinerna för skrivna underlag som Per-Samuel Nisser (M) anger i sitt svar att kommunledningskontoret gjort rent konkret skett? Har det skett genom en revidering av skrivna rutiner och i så fall av vilka eller har det skett på annat sätt?
  4. På vilket sätt har kommunen agerat eller avser att agera för att som Mikael Jareke utlovar ”säkerställa att kommunen i fortsättningen ska teckna skriftliga avtal med de konsulter de anlitar och att de också ska kräva fakturor som är specificerade med timtid och pris per timme”? Har det skett genom en revidering av skrivna rutiner och i så fall av vilka eller har det skett på annat sätt?

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner interpellationen som utskrivbar pdf