Omvandla Örsholmen från industriområde till stadsmiljö och skapa Karlstad Sjöstad – en ny hållbar och modern stadsdel med bostäder och handel

MOTION 18 juni 2020

Omvandla Örsholmen från industriområde till stadsmiljö och skapa Karlstad Sjöstad – en ny hållbar och modern stadsdel med bostäder och handel

Till kommunfullmäktige i Karlstad kommun

1 Bakgrund

Karlstad kommun växer så det knakar och efterfrågan på bostäder är hög. Många vill bo nära vattnet och samtidigt inne i en levande stadsmiljö med närhet till caféer, restauranger, butiker och serviceutbud. En ekvation som inte är alldeles enkel att få ihop i en stad där de flesta centralt belägna tomterna redan är bebyggda. Omvandling av tidigare industrimiljöer har genom historien varit ett vanligt sätt att expandera Karlstad. Och är det även idag.

Omvandlingen av inre hamn från industri till stadsmiljö har skapat en ny spännande stadsdel. Och genom omvandlingen av den gamla ammunitionsfabriken på Zakrisdal har ett attraktivt villaområde vid Vänerns strand skapats. På Tullholmen och Konsums gamla fabriksområde sker nu dessutom ytterligare intressanta omvandlingar av miljöer från industri till, förhoppningsvis, levande stadsmiljö.

På Katrineberg gick emellertid i slutet av 2019 ett stort och viktigt utvecklingsområde för Karlstad, med 750 planerade bostäder, förlorat på grund av strandskyddsreglerna.

Från Karlstadpartiet är vi positiva till att Karlstad fortsätter stärka sin profil som en stad med prägel av vattennärhet. Och vi ser fler centralt belägna industriområden som med fördel skulle kunna omvandlas till stadsmiljöer. Det med störst potential i våra ögon är ett som tycks närmast bortglömt i kommunens översiktsplan, nämligen Örsholmens Industriområde.

2 Motivering

Örsholmens industriområde, anlagt 1967, ligger på en naturskönt belägen holme blott ett stenkast från Tingvallastaden, omfamnad av två väldiga armar av Klarälven, gränsande mot ett naturskyddsområde och med en vidunderlig utsikt över Vänerskärgården från strandlinjerna i söder.

Det som i slutet på 1960-talet var ett industriområde på en delvis tillskapad udde långt från centrumkärnan är idag den i våra ögon kanske mest intressanta miljön för stadsutveckling av Karlstad som en attraktiv sjöstad.

Genom att möjliggöra en långsam omvandling av området, som har en yta motsvarande fem Tingvallastaden, skulle man på 20-30 års sikt kunna skapa en helt ny grön, levande, modern och hållbar stadsdel med en närmast unik vattennärhet. Ett Karlstad Sjöstad inspirerat såväl av Hammarby Sjöstad som av Västra Hamnen i Malmö. Men ännu vackrare. Och ännu hållbarare.

Vi tror att det på ett mycket positivt sätt skulle bidra till att stärka Karlstads attraktivitet både som etableringsort för företag och som boplats.

3 Vårt förslag

Jag föreslår därför

  • Att kommunfullmäktige beslutar: Att snarast uppdra åt kommunledningskontoret att som en del av arbetet med Översiktsplan 2050 se över möjligheterna att omvandla Örsholmens industriområde till ett stadsutvecklingsområde

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen