Inför en plan för löpande tillsyn av kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader

MOTION 18 augusti 2020

Inför en plan för löpande tillsyn av kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader

1 Bakgrund

Karlstad kommuns kulturhistoriska bebyggelse, allt från offentliga byggnader till flerfamiljshus och villor utgör värdefulla inslag i stadsmiljön som uppskattas såväl av bofasta som av besökare. För att värna dessa värden har Karlstads kommun sedan fler år tillbaka påbörjat ett ambitiöst arbete med ett s k kulturmiljöprogram som på ett föredömligt sätt tillgängliggjorts via webben.

Kulturmiljöprogrammet tas fram genom en kulturhistorisk inventering. Hela kommunen ska inventeras. Först färdigställs inventeringen av Karlstads tätort, sedan övriga tätorter i kommunen och därefter landsbygden.

Inventeringen utförs av en bebyggelseantikvarie som har en referensgrupp som stöd. I referensgruppen sitter representanter från Värmlands museum, Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads kommun. Referensgruppen går igenom urvalet och ser till att det är rätt byggnader och miljöer som pekas ut i kulturmiljöprogrammet.

I kulturmiljöprogrammet är de utpekade byggnaderna och miljöerna uppdelade i följande kategorier:

Lila – Byggnadsminnesförklarat av länsstyrelsen. Byggnaden eller området är skyddat enligt kulturmiljölagens 3:e kapitel.

Röd byggnad – Särskilt värdefull byggnad. Byggnaden får inte förvanskas enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13 §.

Röd kant runt område – Särskilt värdefull miljö. Får inte förvanskas enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13 §.

Blå byggnad – Byggnad som har ett visst värde. Byggnaden kan representera en tidstypisk arkitektur eller ha miljöskapande värden. Särskild uppmärksamhet bör riktas på varsamhetskravet i plan- och bygglagens 8 kap. 17§.

Blå kant runt område – Miljö med visst värde. Kan till exempel representera ett stadsplaneringsideal från en viss tidsepok eller utgöra en enhetlig bebyggelsemiljö. Särskild uppmärksamhet riktas på lämplighet vid placering och utformning av byggnader i förhållande till omgivningen, enligt plan- och bygglagens 2 kap. 6 §.

Gul byggnad – Information finns om byggnaden i programmet, men den har inte tillskrivits något kulturhistoriskt värde. Plan- och bygglagens varsamhetskrav gäller för alla byggnader, oavsett värde

Byggnader som pekats ut som särskilt värdefulla ur historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt skyddas av det s k Förvanskningsförbudet (PBL 8 kap.13 §). Förvanskning avser förändringar av karaktärsdrag eller egenskaper som utgör byggnaders kulturvärden, på ett sådant sätt att ett av dessa värden förstörs helt eller delvis. Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Skyddet gäller även bebyggelsemiljöer.

Ansvaret för att sköta tillsynen av att förvanskningsförbudet efterlevs åvilar kommunens stadsbyggnadsnämnd. Och det är nämndens lagstadgade skyldighet att ingripa när den får kännedom om eventuella lagöverträdelser.

I dagsläget saknar Karlstads kommun såvitt vi erfar emellertid någon aktiv eller organiserad tillsyn av att förvanskningsförbudet efterlevs. Istället förlitar man sig på en form av angiverisystem, där grannarna förväntas rapportera om eventuella oegentligheter.

När vi talat med tjänstemän på stadsbyggnadskontoret uppger de att man i realiteten saknar resurser att sköta den lagstadgade tillsynen.

Dagens system är därför inte bara rättsosäkert utan riskerar dessutom att få till följd att de kulturhistoriska värdena i de miljöer som pekats ut i kulturmiljöprogrammet förvanskas eller till och med förstörs.

2 Motivation

Det är viktigt för det allmännas förtroende att stadsbyggnadsnämnden lever upp till sitt ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är dessutom en demokratisk rättvisefråga att den enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar och bestämmelser och inte på grannarnas goda vilja.

Genom att skapa ett organiserat system för proaktiv, löpande tillsyn av de utpekade byggnaderna och miljöerna skulle man öka kännedomen om kulturmiljöprogrammet, skapa en kommunikationsväg för kunskapsöverföring mellan fastighetsägarna och kommunen, öka rättssäkerheten samt minska risken för att de utpekade värdena förvanskas.

Målsättningen med ett sådant system bör vara att besöken mer ska ha karaktären av kontaktskapande och kunskapsöverföring än av någon sorts byggnadsvårdspolis.

En lämplig ambition skulle kunna vara att samtliga byggnader eller miljöer som pekats ut som lila, röd eller blå enligt klassificeringen ovan får minst ett besök vart annat eller vart tredje år.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett system för löpande tillsyn där alla ägare till byggnader och miljöer som pekats ut med lila, röd eller blå färg i kommunens kulturmiljöprogram får ett tillsynsbesök av kommunen inom loppet av en cykel om förslagsvis 2–3 år.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen