Stadgar för Karlstadpartiet Livskvalitet

(Antagna vid årsmöte 2018-03-28)

§1 Allmänt

Karlstadpartiet Livskvalitet bildades 2018 som en reaktion mot oönskad exploatering av Skutbergets friluftsområde. Partiet har som övergripande målsättning att arbeta med alla frågor som borgar för livskvalitet i arbete och vardag. Det handlar om Karlstads utveckling, med särskild tonvikt på att samhällsplaneringen följer nationella och internationella mål för hållbar utveckling. För att nå dessa mål fokuserar partiet speciellt på balanserade strategier för stadsbyggnad och landsbygdsutveckling, hälsa och friskvård, företagsutveckling och entreprenörskap, utbildning samt integration. I samtliga fall ser Karlstadpartiet Livskvalitet värdet av skyddad tätortsnära natur för att nå uppställda mål.

Karlstadpartiet Livskvalitet är ett självständigt politiskt parti i Karlstad kommun, Värmlands län. I dagligt tal kan partiet profileras som Karlstadpartiet.

§2 Medlemskap

Medlem intages i partiet av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av medlemsavgift. Medlemskap erhålls av den som vill verka för partiets mål och som har en demokratisk, humanistisk och ekologisk grundsyn samt är bosatt i eller har någon relation till Karlstad kommun.

Styrelsen får ge i uppdrag åt särskild person att godkänna medlem och skriva in denne i medlemsförteckningen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta partiets mål och intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i partiet. Medlem skall betala den medlemsavgift som beslutats av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Rösträtt vid medlemsmöten/årsmöten äger alla medlemmar som är upptagna i partiets medlemsförteckning samt erlagt medlemsavgift för innevarande arbetsår senast tre (3) veckor före aktuellt möte.

Vid röstning av namn till fullmäktigelistan har dock enbart de som är bosatta i Karlstad rösträtt.
Medlemskap i annat politiskt parti på kommunal nivå i Karlstad medges ej.

Medlemskapet upphör:

  • då medlemsavgiften inte betalats inom 60 dagar efter det en påminnelse skickats ut.
  • då styrelsen erhållit skriftlig begäran om utträde
  • då muntlig begäran om utträde framställts på medlemsmöte.
  • då medlem uteslutits ur partiet.

Medlem får inte uteslutas ur partiet av annan anledning än att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till partiet, motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat partiets intressen eller erhållit medlemskap i annat politiskt parti på kommunal nivå i Karlstad. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen men skall, om vederbörande så önskar, hänskjutas till nästkommande beslutande medlemsmöte.

§3 Styrelse

Partiet skall ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för partiets administration samt planerar och leder partiets arbete i enlighet med partiprogrammet. Styrelsen ansvarar för informationen till såväl omvärld som medlemmar, men kan kontinuerligt delegera informationsuppgifter till talespersoner enligt §4.

Styrelsen består av minst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter samt minst 3 och högst 4 suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, och de övriga befattningar som behövs.
Suppleant har ej rösträtt.

Styrelsen ska bestå av lika antal kvinnor och män. Vid val till styrelsen eftersträvas också en åldersfördelning som återspeglar partiets mångfald.

Styrelsen skall verkställa årsmötes och medlemsmötes beslut samt besluta i löpande ärenden; där så är lämpligt i samråd med rådgivande organ.

Avgår styrelseledamot under mandatperioden, inträder suppleant som ordinarie ledamot. Turordningen gäller den som suttit längst i styrelsen av suppleanterna i en följd, med beaktande av fortsatt balans mellan kvinnor och män i styrelsen. Vid behov av ny suppleant utses sådan av styrelsen själv för tiden fram till nästa årsmöte.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§4 Talespersoner

Styrelsen utser partiets talespersoner. Varje år utses två talespersoner, en kvinna och en man, som också sitter i styrelsen.

Styrelsen har dessutom rätt att utse ytterligare talespersoner i specifika frågor, och hämtar i så fall person från partiets arbetsgrupper.

§5 Årsmöte

Årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.
Årsmötet är Karlstadpartiet Livskvalitets högsta beslutande organ.
Kallelse till årsmöte med förslag till dagordning skall utsändas till medlemmarna senast två veckor före
mötet.

Senast en vecka före mötet utsänds även verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och
valberedningens förslag samt eventuellt beslutsunderlag för motioner och frågor som styrelsen hänskjuter till årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast fyra veckor före mötet.

Vid årsmöte skall minst följande frågor behandlas:
1. Fråga om kallelse utsänts i behörig ordning.
2. Genomgång av röstlängd enligt § 2 i dessa stadgar.
3. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Godkännande av dagordning och anmälan av frågor att behandla under punkt 17.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Revisorns berättelse.
7. Ekonomisk redovisning samt fastställande av resultat- och balansräkningar.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (styrelseledamöter har ej rösträtt i denna fråga).
9. Val av ordförande för partiets styrelse, mandattid 1 år.
10. Val av övriga styrelseledamöter för två år. Därvid skall eftersträvas att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter väljs vartannat år.
11. Under valår;
a) Fastställande av handlingsprogram inför valet.
b) Val av namn på valsedel till kommunfullmäktige
12. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
13. Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedning.
14. Beslut om medlemsavgiftens storlek och tidpunkt för inbetalning.
15. Diskussion och beslut av i stadgeenlig tid inkomna motioner.
16. Ärenden som styrelsen beslutat förelägga mötet.
17. Frågor som anmälts under punkt 4.
18. Övriga frågor och information.

§ 6 Medlemsmöten

Kallelse till medlemsmöte skall utsändas till medlemmarna senast en vecka före mötet. Beslutande medlemsmöte skall hållas då styrelsen eller minst tjugo procent av medlemmarna så önskar. Kallelse skall innehålla dagordning och beslutsunderlag. Dagordningen skall innefatta punkterna 1-4 samt 15-17 enligt § 5.

Medlemsmöten skall hållas minst fyra gånger per år i form av beslutande medlemsmöte, konferens eller samkväm eller i kombination av dessa mötesformer

§7 Rådsmöten

Karlstadpartiet Livskvalitet skall ha ett rådgivande politiskt organ. I rådet ingår partiets förtroendevalda.
Rådet är det forum där aktuella nämnd- och fullmäktigeärenden diskuteras. Rådsmöte hålls före kommunstyrelsens sammanträde.

Karlstadpartiet Livskvalitet kan inrätta ytterligare rådgivande organ för att förbereda och behandla specifika frågor i partiets program.

§8 Deltagande på partiets möten

Samtliga möten, förutom styrelsemöten, i partiet är alltid öppna för partiets medlemmar om inte styrelsen i särskilt fall beslutat om annat.

§9 Beslutsordning

För samtliga beslutsmöten inom partiet gäller att beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgörs frågan genom mötesordförandens utslagsröst.
Beslut enligt stycket ovan, fattas enbart i ärenden enligt utsänd dagordning.

Ärenden under punkterna 16 och 17 enligt § 5, (övriga och nyinkomna frågor) kan endast gå till beslut vid enigt årsmöte/medlemsmöte.

Bordläggning av fråga eller beslutspunkt sker då minst hälften av de röstberättigade så begär. Bordlagd fråga tas upp på nästkommande beslutande möte.

Vid röstning genom ombud med fullmakt på medlems- eller årsmöte kan medlem företräda högst ytterligare en medlem.

§10 Verksamhetsår, räkenskapsår, arbetsår, firmatecknare

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Partiets arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Partiet tecknas av två i förening varav en är partiets styrelseordförande. Kassör i förening med ytterligare en förtroendevald äger rätt att teckna föreningen i löpande bankärenden.

§11 Revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorn partiets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de begär. Revisorn ska avge sin revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§12 Nominering till kommunfullmäktige

Upprättandet av kandidatlistor till kommunfullmäktige förbereds inför ordinarie val av den sittande valberedningen. Namnförslag ska framföras skriftligt direkt till valberedningen. Valberedningen fastställer tidpunkten för nomineringstidens utgång. Senast 1 månad före nomineringstidens utgång skall medlemmarna underrättas om sista dag för nominering samt om sin rätt att nämna namn och formerna för denna rätt.

De medlemmar som önskar kandidera skall göras till föremål för ett rådgivande provval bland medlemmarna i de former som valberedningen beslutar.

Valberedningen upprättar med ledning av provvalsresultatet förslag till en nomineringslista.
Valberedningen framlägger sitt förslag till årsmötet. Valberedningen äger möjlighet att ändra i provvalsresultatets förslag och även komplettera sitt förslag till lista med personer som ej deltagit i provvalet.

Slutlig kandidatlista ska vara varvad och innehålla lika många kvinnor som män.

§13 Nominering av övriga representanter

Till offentliga uppdrag skall såsom representant för partiet endast nomineras medlem av partiet som är bosatt i Karlstad. Partiets talespersoner, i samråd med styrelsen, nominerar representanter till nämnder, råd, organ, offentliga uppdrag samt övriga förtroendeuppdrag.

§14 Skyldigheter för förtroendevald

Förtroendevald skall följa partiets linje vid ställningstagande i samband med sitt uppdrag. Förtroendevald eller annan företrädare för partiet som missköter sin uppgift eller förlorat partiets förtroende kan uppmanas av ordföranden, i samråd med styrelsen, att lämna sitt uppdrag.

§15 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Mellan mötena skall det gå minst fyra veckor.

§16 Partiets upplösning

Beslut om upplösning av partiet skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Mellan mötena skall det gå minst fyra veckor. Om partiet upplöses skall medlemsmötet besluta om partiets tillgångar.