Stadgar för Karlstadpartiet Livskvalitet

(Antagna vid årsmöte 2018-03-28, senast reviderade vid extra medlemsmöte 2022-12-14)

§ 1 Allmänt

Karlstadpartiet Livskvalitet bildades 2018 som en reaktion mot oönskad exploatering av Skutbergets friluftsområde. Partiet har som övergripande målsättning att arbeta med alla frågor som borgar för livskvalité i arbete och vardag. Det handlar om Karlstads utveckling, med särskilt tonvikt på att samhällsplaneringen följer nationella och internationella mål för hållbar utveckling. För att nå dessa mål fokuserar partiet speciellt på balanserade strategier för stadsbyggnad och landsbygdsutveckling, hälsa och friskvård, företagsutveckling och entreprenörskap, utbildning och integration. I samtliga fall ser Karlstadpartiet Livskvalitet värdet av skyddad tätortsnära natur för att nå uppställda mål.

Karlstadpartiet Livskvalitet är ett självständigt politiskt parti i Karlstads kommun, Värmlands län. I dagligt tal kan partiet profileras som Karlstadpartiet.

§ 2 Medlemskap

Medlem intages i partiet av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljt av medlemsavgift. Medlemskap erhålls av den som vill verka för partiets mål och som har en demokratisk, humanistisk och ekologisk grundsyn samt är bosatt i eller har någon relation till Karlstads kommun.

Styrelsen får ge i uppdrag år särskild person att godkänna medlem och skriva in denne i medlemsförteckningen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta partiets mål och intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, ska fattas av styrelsen.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i partiet.

Medlem skall betala den medlemsavgift som beslutats på av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Rösträtt vid medlemsmöten äger alla medlemmar som är upptagna i partiets medlemsförteckning samt erlagt medlemsavgift senast tre, 3, veckor före aktuellt möte. Rösträtt vid årsmöten äger alla medlemmar som är upptagna i partiets medlemsförteckning samt erlagt sin medlemsavgift senast 31/12 föregående kalenderår.

Vid röstning av namn till fullmäktigelistan har dock enbart de som är bosatta i Karlstad kommun.

Medlemskap i annat politiskt parti på kommunal nivå medges ej.

Medlemskapet upphör:

 • då medlemsavgiften inte betalats inom 60 dagar efter det att en påminnelse skickats ut
 • då styrelsen erhållit skriftlig begäran om utträde
 • då muntlig begäran om utträden framställts på medlemsmöte
 • då medlem uteslutits ur partiet

Medlem får inte uteslutas ur partiet av annan anledning än att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till partiet, motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat partiets intressen eller erhållit medlemskap i annat politiskt parti på kommunal nivå i Karlstad. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen men skall, om vederbörande så önskar, hänskjutas till nästkommande beslutande medlemsmöte.

§ 3 Styrelse

Partiet skall ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för partiets administration samt planerar och leder partiets arbete i enlighet med partiprogrammet. Styrelsen ansvarar för informationen till såväl omvärld som medlemmar men kan kontinuerligt delegera informationsuppgifter till talespersoner enligt § 4.

Styrelsen består av minst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter samt minst tre och högst 4 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. Vid ordinarie ledamots avgång ur styrelsen äger styrelsen rätt att utse suppleant till ordinarie ledamot i styrelsen.

Styrelsen ska eftersträvas att bestå av lika antal kvinnor och män. Vid val till styrelsen eftersträvas också en åldersfördelning som återspeglar partiets mångfald.

Styrelsen skall verkställa årsmötes och medlemsmötes beslut samt besluta i löpande ärenden; där så är lämpligt i samråd med rådgivande organ.

Avgår styrelseledamot under mandatperiod avgör turordning den som suttit längst i styrelsen för suppleanter, med beaktande av fortsatt balans mellan män och kvinnor i styrelsen. Vid behov av ny suppleant utses sådan av styrelsen själv för tiden fram till nästa årsmöte.

Styrelsen är beslutsmässig då mer är hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vi lika röstetal avgör ordförandens röst.

§4 Talespersoner

Styrelsen utser partiets talespersoner. Varje år utses två talespersoner, en kvinna och en man, som förtroendevald eller adjungerad också sitter i styrelsen.

Styrelsen har dessutom rätt att utse ytterligare talespersoner i specifika frågor och hämtar i så fall person från partiets arbetsgrupper.

§ 5 Årsmöte

Årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.

Årsmötet är Karlstadpartiet Livskvalitets högsta beslutande organ.

Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning skall utsändas till medlemmarna senast två veckor före mötet.

Senast en vecka före mötet utsändes även verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och valberedningens förslag samt eventuellt beslutsunderlag för motioner och frågor som styrelsen hänskjuter till årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.

Vid årsmöte ska minst följande frågor behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om kallelse utsänts i behörig ordning
 3. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, två justerare tillika rösträknare
 4. Genomgång av röstlängd enligt § 2 i dessa stadgar
 5. Godkännande av dagordning och anmälan av frågor att behandlas under punkt 17
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorns berättelse
 8. Ekonomisk redovisning samt fastställande av resultat och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Styrelseledamöter har ej rösträtt i frågan)
 10. Val av ordförande för partiets styrelse för en tid av 1 år
 11. Val av övriga styrelseledamöter för två år. Därvid ska eftersträvas att halva antalet styrelseledamöter väljs vartannat år. Suppleanter väljs på ett år.
 12. Under valår:
  a) Fastställande av handlingsprogram inför valet
  b) Val av namn på valsedel till kommunfullmäktige
 1. Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år
 2. Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedning för en tid av ett år.
 3. Beslut om medlemsavgiftens storlek för kommande arbetsår och tidpunkt för inbetalning. Dock är sista inbetalningsdag för innevarande kalenderår 31/12.
 4. Diskussion och beslut av i stadgeenlig tid inkomna motioner
 5. Ärenden som styrelsen beslutat förelägga årsmötet
 6. Frågor som anmälts under punkt 4
 7. Övriga frågor och information
 8. Årsmötets avslutande

§ 6 Medlemsmöten

Kallelse till medlemsmöte skall utsändas till medlemmarna senast en vecka före mötet. Beslutande medlemsmöte skall hållas då styrelsen eller minst 20% av medlemmarna så önskar. Kallelse skall innehålla dagordning och beslutsunderlag. Dagordningen skall omfatta 1-5 samt 16-18.

§ 7 Rådsmöten

Karlstadpartiet Livskvalitet skall ha ett rådgivande politiskt organ. I rådet ingår partiets förtroendevalda. Rådet är det forum där aktuella nämnd- och fullmäktigeärenden diskuteras. Rådsmöte hålls före kommunstyrelsens sammanträde.

Karlstadpartiet Livskvalitet kan inrätta ytterligare rådgivande organ för att förbereda och behandla specifika frågor i partiets program.

§ 8 Deltagande på partiets möten

Samtliga möten, förutom styrelsen, i partiet är alltid öppna för medlemmar om inte styrelsen i särskilt fall beslutat om annat.

§ 9 Beslutsordning

För samtliga beslutsmöten inom partiet gäller att beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgörs frågan genom mötesordförandens utslagsröst.

Beslut enligt stycket ovan, fattas enbart i ärenden enligt utsänd dagordning.

Ärenden under punkterna 17 och 18 enligt § 5 (övriga och nyinkomna frågor) kan endast gå till beslut vid enigt årsmöte/medlemsmöte.

Vid röstning genom ombud med fullmakt på medlems- eller årsmöte kan medlem företräda högst ytterligare en medlem.

§ 10 Verksamhetsår, räkenskaper, arbetsår, firmatecknare

Partiets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår, 1 januari till 31 december. Partiets arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmötet påföljande år.

Styrelsen utser två ledamöter att två i förening teckna föreningens firma. Styrelsen utser inom sig kassör, tillsammans med ytterligare en förtroendevald, att i förening teckna föreningen i löpande bankärenden

t§ 11 Revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorn partiets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar som revisorerna önska ta del av, närhelst de begär. Revisorn skall avge sin revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 14 dagar före årsmötet.

§ 12 Nominering till fullmäktige

Upprättandet av kandidatlistor till kommunfullmäktige förbereds inför ordinarie val av den sittande valberedningen. Namnförslag ska framföras skriftligt direkt till valberedningen. Valberedningen fastställer tidpunkten för nomineringstidens utgång. Senast 1 månad före nomineringstidens utgång skall medlemmarna underrättas om sista dag för nominering samt om sin rätt att nämna namn och formerna för denna rätt.

De medlemmar som önskar kandidera skall göras till föremål för ett rådgivande provval bland medlemmarna i de former som valberedningen beslutar.

Valberedningen upprättar med ledning av provvalsresultatet förslag till en nomineringslista. Valberedningen framlägger sitt förslag till årsmötet. Valberedningen äger möjlighet att ändra i provvalsresultatets förslag och även komplettera sitt förslag med personer som ej deltagit i provvalet.

Slutlig kandidatlista skall vara varvad och skall eftersträvas vara lika många kvinnor som män.

§ 13 Nominering av övriga representanter

Till offentliga uppdrag skall såsom representant för partiet endast nomineras medlem av partiet som är bosatt i Karlstad. Partiets talespersoner, i samråd med styrelsen, nominerar representanter till nämnder, råd, organ, offentliga uppdrag samt övriga förtroendeuppdrag.

§ 14 Skyldigheter för förtroendevald

Förtroendevald skall följa partiets linje vid ställningstagande i samband med uppdrag. Förtroendevald eller annan företrädare för partiet som missköter sin uppgift eller förlorar partiets förtroende kan uppmanas av ordföranden, i samråd med styrelsen, att lämna sitt uppdrag.

§ 15 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Mellan mötena skall det gå minst fyra veckor.

§ 16 Partiets upplösning

Beslut om partiets upplösning skall fatta av två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte. Mellan mötena skall det gå minst 4 veckor. Om partiet upplöses skall medlemsmötet besluta om partiets tillgångar.