Skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga ledamöter vid digitala fullmäktigemöten

MOTION

Skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga ledamöter vid digitala fullmäktigemöten

1 Bakgrund

Coronapandemin har på ett fundamentalt sätt förändrat spelreglerna för vårt samhälle, också ur demokratisk synvinkel. Som en följd av smittriskerna har t ex fullmäktigemöten reducerats, ställts in och hållits digitalt. Något som väcker en rad demokratiskt viktiga frågor. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och dess ledamöter är valda direkt av folket i demokratiska val. Som ledamot i kommunens högsta beslutande organ är det viktigt att man också i digitala möten så långt det är möjligt precis som på traditionella fysiska möten kan verka på samma villkor som övriga ledamöter. Och från Karlstadpartiet ser vi med anledning av detta behov av att säkerställa de likvärdiga möjligheterna för ledamöter i församlingen att kunna göra sin röst hörd i dessa sammanhang.

Dagens digitala mötesmodell bygger på att ledamöterna ska delta i mötet från sitt privata hem med sin privata tekniska utrustning (dator, padda, uppkoppling mm). I de digitala förmöten som hållits inför fullmäktige har vi kunnat konstatera att det tekniska kunnandet och utrustningen varierat stort deltagarna emellan. T ex tycks de yrkesverksamma politikerna genom sin relativa vana vid mötesmodellen och sin tillgång till bättre teknisk utrustning förfördelas. Även socioekonomiska faktorer kommer att påverka en sådan mötesmodell, då möten sker i en hemmamiljö där förutsättningarna för att sitta ostört på ett digitalt fullmäktigemöte som kan vara i många timmar varierar stort. Somliga sitter omgivna av småbarn i ett stökigt kök medan andra sitter i lugn och ro i stora salar omgivna av släktporträtt i tunga guldramar. Detta skapar sammantaget i våra ögon en otillfredställande demokratisk snedvridning bland deltagarna när det gäller möjligheterna att göra sin röst hörd.

2 Motivation

Att värna demokratin och möjligheterna för folkvalda att på lika villkor kunna delta i kommunens högsta beslutade organ måste stå högt på den kommunala proriteringslistan.

Formen för de digitala mötena bör så långt det är möjligt skapa en miljö som erbjuder samma möjligheter att delta i mötet som de traditionella fysiska mötena gör. Den får inte skapa snedvridning till följd av variationer i tekniskt kunnande eller socioekonomisk situation.

I dagsläget erbjuder kommunen en möjlighet för ett mindre antal personer att boka egna rum på stadsbiblioteket för att sitta där under mötet. Dock erbjuder man ingen tekniskt utrustning utan den får ledamoten själv ta med. Detta anser vi inte är tillräckligt.

Vi skulle hellre se att man t ex inför varje fullmäktige riggade 61 tekniskt fullutrustade, likvärdiga och smittsäkrade arbetsstationer för fullmäktiges ledamöter. Med tillgång till teknisk support om utrustningen krånglar. Och kaffe och smörgås precis som på fysiska möten.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt se över möjligheterna att skapa likvärdiga villkor för alla fullmäktiges ledamöter att delta i digitala fullmäktigemöten

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Motionen som utskrivbar pdf-fil