Rapport visar på vårdkollaps på trygghetsboendet Kronogården. Hur har det kunnat inträffa?

INTERPELLATION 15 juni 2020

Rapport visar på vårdkollaps på trygghetsboendet Kronogården. Hur har det kunnat inträffa?

Via rapportering i media har vi  kunnat läsa hur omfattande brister avslöjats på det av Karlstads kommun drivna trygghetsboendet Kronogården på Kronoparken. Och i den nyligen släppta rapporten ”Utredning av patientsäkerheten på trygghetsboendet Kronogården”, framtagen av Vård- och omsorgsförvaltningens tillsynsenhet, framträder en vanvård och en brist på kvalitetsstyrning och uppföljning som är skrämmande att ta del av.

I rapporten läser vi bl a:

 • Följande brister hos trygghetsboendets personal har identifierats:
 • Bristande följsamhet till åtgärdsbeskrivningar
 • Bristande signering på signeringslistor
 • Personalen har på eget bevåg ändrat ordination på signeringslista
 • Bristande mobilisering av patienter och tillämpning av grundutrustning
 • Bristande kommunikation/konsultation till legitimerade, t ex signalering vid försämring av sårläkning och vid försämrat hälsotillstånd

Bara under mars månad rapporterades 773 fall av utebliven signering av utförda åtgärder. Av dem var 521 s k lägesändring för att förhindra ligg- och trycksår.

Men även på högre nivå har omfattande brister förelegat. Följande brister hos legitimerade har identifierats.

 • Bristande och utebliven dokumentation i patientjournalen
 • Uteblivna åtgärdsbeskrivningar till personalen
 • Bristande och uteblivna bedömningar av legitimerade
 • Bristande och uteblivna uppföljningar av legitimerade, t ex sår, smärta
 • Bristande uppföljning av förskrivning av lyftsele

En lex Maria-anmälan om misstänkt allvarlig vårdskada och två lex Sarah-anmälningar från Kronogården kommer nu att skickas till in till Ivo, Inspektionen för vård- och omsorg.

Det som framkommer liknar närmast ett totalt haveri. Och den långa listan av brister tycks gå som röd tråd genom verksamhetens alla led och nivåer. Här talar vi alltså om vård av några av samhällets allra svagaste. Äldre människor med omfattande behov av vård och omsorg.

Att sådant kan inträffa och fortgå i kommunal vård år 2020 är lika obegripligt som oacceptabelt. Redan 2018 flaggades, såvitt vi erfar, för somliga av ovanstående brister. Och ett projekt sattes enligt uppgift igång för att komma till rätta med dem. Två år har gått sedan dess. Två år. Och problemen tycks istället bara ha eskalerat.

Det som pågått är djupt inhumant. Det är en tragedi för vårdtagarna och deras anhöriga. Och det är ett kraftigt underbetyg till alla som på ett eller annat sätt haft ansvar för det inträffade.

Från Karlstadpartiet är vi djupt oroade och berörda över de redovisade förhållandena och önskar en utförlig redogörelse från vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Hur har en sådan humanitär vårdkollaps kunnat inträffa? Och dessutom fortgå under så lång tid. Vad var det för insatser som sattes igång 2018 och vad hände med dem? Vem bär ansvaret? Hur säkerställer vi att det som skedde på Kronogården inte också pågått eller pågår på kommunens övriga vårdboenden? Och hur säkerställer vi att detta aldrig kan inträffa igen?

Vi förutsätter att åtgärdandet av dessa missförhållanden nu ges absolut högsta politiska prioritet.

Blotta misstanken om att liknande missförhållanden i detta nu skulle råda på fler av kommunens äldreboenden är outhärdlig.

Peter Sörensen

Ledamot i fullmäktige för Karlstadpartiet Livskvalitet