Stärk det lokala medborgarinflytandet genom att annonsera inkomna E-förslag via kommunens facebooksida samt i tidningen Vi i Karlstad

MOTION 20 okt 2020

Stärk det lokala medborgarinflytandet genom att annonsera inkomna E-förslag via kommunens facebooksida samt i tidningen Vi i Karlstad

1 Bakgrund

E-förslag är en metod för medborgardialog för att kanalisera medborgares engagemang i den lokala utvecklingen och är en del av nationell satsning från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Bakgrunden till förbundets arbete med medborgardialoger är den förändring vi kan se av demokratin i Sverige, med ett över tid sjunkande valdeltagande där särskilt oroande är de stora skillnader mellan olika kommuner, områden och valkretsar. Färre och färre blir medlemmar i politiska partier, förtroendemannauppdraget har blivit mer och mer professionaliserat. Fler lokala partier har bildats och koalitioner med många partier kan innebära att partipolitiken blir otydlig för medborgarna. Denna förändring har inte bara skett i Sverige utan är en internationell trend i hela västvärlden.

Denna förändring med ett minskat förtroende för politiker och politiska institutioner utgör bakgrunden till att medborgardialogen behöver utvecklas. Behovet av engagemang på lokal nivå blir allt större och detta är en utmaning för kommuner och landsting.

Förtroendevalda behöver medborgare som deltar i den demokratiska processen, inte bara väljare vart fjärde år, för att på ett bättre sätt representera invånarna i kommunen eller landstinget. Utan deltagande, finns risken att förtroendet sjunker ytterligare när medborgarna inte har möjlighet att förstå och få insyn i den demokratiska processen. Detta innebär också att medborgarnas roll som ansvarsutkrävande av dem som är valda att styra försvåras. Utan förtroende och deltagande av flera medborgare blir vårt demokratiska system svagare.

Internationellt lyfter allt fler röster fram att kommuner och landsting visserligen är en serviceaktör men också har en viktig roll som demokratiaktör. Vi har under de senaste årtionden varit allt för fokuserade på att utveckla rollen som serviceaktör. Därav har arbetet med att agera som demokratiaktör nedprioriterats. Demokratins utveckling ställer nu krav på att kommunen och landstingens förmåga att vara demokratiaktörer utvecklas och lyfts fram på dagordningen.

Medborgardialoger kan vara en inriktning för att stärka kommunen och landstingets roll som demokratiaktör. Dialogen med medborgarna kan ha sin utgångspunkt, dels från kommunen/landstinget som lyfter ett ämne för synpunkter från medborgarna, dels från medborgarna som kommer med idéer och förslag till kommunen/landstinget på områden/saker som de vill förändra i samhället.

I Karlstads kommun var vi mycket glädjande tidiga med att införa möjligheten till vad som inledningsvis benämndes medborgarförslag där alla förslag automatiskt gick vidare till kommunfullmäktige för behandling. Systemet upplevdes dock som tungrott och i december 2016 ersattes det därför av ett webbaserat system med s k E-förslag. Vem som helst kan här, direkt på kommunens hemsida, lämna ett förslag och alla förslag som får stöd av 50 röster eller mer går vidare till politisk hantering.

2 Motivation

Tvivelsutan behöver medborgardialogen i dessa dagar både förstärkas och utvecklas. Systemet med E-förslag är ett utmärkt sätt att göra detta. Och många medborgare har anammat möjligheten och lagt ner mycket tid på att komma med kreativa och kloka förslag till hur smått och stort i kommunen skulle kunna förbättras. Kommuniceringen av E-förslagen sker dock i dagsläget bara passivt på en sida på kommunens webbplats, vilket gör att få känner till möjligheten samt att bara ett litet fåtal av kommunmedborgarna ges chans att vara med och rösta på förslagen. Här finns risken att bara de förslag som lagts av personer som är duktiga på att på egen hand jaga röster går vidare. Genom att mer aktivt sprida informationen om vilka inkomna E-förslag man kan rösta på skulle man öka chansen att det istället blir de bästa förslagen som går vidare. Dessutom skulle man bidra till att öka kännedomen om att möjligheten finns, och på så sätt bidra till att ytterligare stärka medborgardialogen.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att annonsera nyinkomna e-förslag på kommunens Facebooksida samt informera om vilka e-förslag man just nu kan rösta på i varje nummer av kommunens tidning Vi i Karlstad.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner som utskrivbar pdf-fil.