Samla och lägg ut kommunrevisionens revisionsrapporter på kommunens webbplats

MOTION 12 maj 2022

Samla och lägg ut kommunrevisionens revisionsrapporter på kommunens webbplats

1 Bakgrund

Kommunrevisorernas uppdrag är att hålla uppsyn över att och löpande kontrollera att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är därför en central och betydelsefull del av den demokratiska kontrollen.

Kommunrevisorerna granskar dessutom att kommunstyrelsen och kommunens nämnder själva tar ansvar för att kontrollera sin verksamhet tillräckligt (intern kontroll).

Det är kommunfullmäktige som utser revisorerna. De utser även lekmannarevisorer som ska granska de kommunala bolagen. Lekmannarevisorerna är ett komplement till yrkesrevisorerna och de granskar att bolagets verksamhet sköts på ett bra och effektivt sätt samt har en tillräcklig intern kontroll.

Bidrar till demokrati, rättssäkerhet och effektivitet

Med sina granskningar bidrar revisorerna till att värna om och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. De ska vägleda kommunfullmäktige när de bedömer om nämnderna och styrelserna uppfyller sina uppdrag. Nämligen att ge kommunmedborgarna det stöd och den service, infrastruktur och säkerhet som kommunfullmäktige beslutat om. I snitt genomför kommunrevisionen ett 20-tal granskningar per år.

Mot bakgrund av kommunrevisionens viktiga roll har ett stort antal kommuner idag valt att föredra varje färdigställd rapport som en egen punkt på  närmast i tid följande fullmäktigemöte. Detta är också den modell man, såvitt jag erfar, valt i flera av landets regioner, t ex i Region Värmland. Så sker dock inte i Karlstads kommun i dagsläget. Där ligger rapporterna endast med under informationsavsnittet i handlingarna till kommunfullmäktige. Någon föredragning av slutsatserna i dem görs inte.

På ett stort antal kommuner har man dessutom valt att publicera samtliga färdigställda revisionsrapporter från kommunrevisionen på en samlad kommunrevisionssida på kommunens webbplats. Inte heller det sker i dagsläget i Karlstads kommun. Den som vill läsa rapporterna får istället eftersöka den genom att kontakta kommunens registrator.

2 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

Att – i avsikt att i enlighet med Karlstad kommuns strategiska plan bidra till att ytterligare stärka den lokala demokratin, rättsäkerheten, effektiviteten och möjligheterna till medborgerlig insyn – ge kommunledningskontoret i uppdrag att löpande publicera och samla alla färdigställda revisionsrapporter från kommunrevisionen på en kommunrevisionssida på kommunens webbplats www.karlstad.se.

 

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

 

Ladda ner motionen som en utskrivbar pdf