5. Vi vill verka för en ny politisk kultur

Först Stadshusaffären. Sedan Karlstad Airport. Och nu kommunledningskontoret självt.

För en tid sedan avslöjade SVT ännu ett ekonomiskt slarv inom Karlstads kommun. Denna gång med kommunens högsta direktörer och revisorer inblandade. Någon på kommunledningskontoret har enligt uppgifter i SVT ingått ett muntligt avtal med en advokatbyrå. Någon skriftlig dokumentation av vad som avtalats finns inte. Trots det ska såväl en kommunjurist som kommundirektören själv ha attesterat fakturor – utan angivande av nedlagt antal timmar – på sammanlagt drygt 781 000 kronor.

Varför blir man inte längre överraskad?

Först Stadshusaffären. Sedan Karlstad Airport. Och nu kommunledningskontoret självt. De senaste åren har rader av märkliga missförhållanden avslöjats. Fram träder en kultur där muntliga avtal, avsaknad av diarieföring och bristande rutiner för attestering av fakturor tycks tillhöra vardagen. Och där höga befattningshavare – politiker, direktörer, revisorer och styrelseledamöter – regelmässigt tycks brista i sitt ansvarstagande.

Vad är det för brister i den politiska styrningen och uppföljningen som banat väg för det vi ser blottläggas? Varför har det blivit så här? Hur har det kunnat få fortgå? Och hur ska vi få ordning på det?

För oss i Karlstadpartiet har den senaste tidens avslöjanden tyvärr blivit en bekräftelse på de omfattande brister som vi själva kunnat konstatera under de egna granskningar som vi genomfört sedan vi valdes in i kommunfullmäktige 2018.

I snart sagt varje ärende vi granskat – och de är vid det här laget ganska många – har vi funnit samma mönster – bristande dokumentation, bristande styrning, bristande uppföljning och bristande diarieföring. Och inte sällan dessutom en djupt rotad ovilja att svara på frågor.

“I en kommun där denna typ av brister tillåts fortgå finns bara förlorare.”

Bristerna finns, enligt vår bedömning, på en rad olika nivåer. Ytterst handlar det om en bristande styrning och uppföljning. Av gällande lagar och regelverk, fattade beslut, ingångna avtal och av policys och riktlinjer. Ett ansvar som ytterst faller tillbaka på de förtroendevalda. Men som naturligtvis i det dagliga arbetet ligger på kommunens anställda direktörer och revisorer.

I en kommun där denna typ av brister får fortgå finns bara förlorare. Och för varje dag som de tillåts fortgå riskerar allmänhetens förtroende för lokaldemokratin att urholkas.

Från Karlstadpartiet kommer vi därför nu skyndsamt att via en motion till fullmäktige ta initiativ till en genomgripande extern kartläggning av problemets omfattning. Och vi hoppas innerligt att de andra partierna stödjer en sådan motion.

De brister som föreligger går både brett och djupt organisatoriskt. Och den kultur som råder har tillåtits växa fram under lång tid. Det är därför tvivelsutan ett stort förändrings- och förnyelsearbete som måste till i vår kommun. Och för att det ska bli verklighet krävs en bred politisk samsyn och samverkan.

Det arbetet får inte handla om att hitta eller peka ut syndabockar. Utan om att tillsammans verka för att återupprätta medborgarnas förtroende för lokaldemokratin.

Det första steget för att man ska kunna komma tillrätta med ett problem är att man erkänner att man har ett. Den insikten har i våra ögon hittilldags tyvärr saknats hos kommunens företrädare. Möjligen kan man i kommunledningens respons på SVTs senaste avslöjande skönja en tendens till ett uppvaknande i frågan.

Från Karlstadpartiet har vi redan sedan första dagen vi tog plats i kommunfullmäktige arbetat oförtrutet för att få ett sådant förändringsarbete till stånd. Och det kommer att vara en våra huvudfrågor såväl den resterande mandatperioden som när valkampanjen inför kommunalvalet 2022 tar fart.