Har frågan om strandskyddsdispens för discgolfbanan provats av kommunens tillsynsmyndighet?

Look out for flying discs. Varningsskylt på Skutbergets friluftsområde.

INTERPELLATION 10 mars 2021

Har frågan om strandskyddsdispens för discgolfbanan provats av kommunens tillsynsmyndighet?

Strandskyddet som tillkom 1950 blev en del av den svenska Miljöbalken som tillkom 1999. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet, som inte ska missgynnas av exempelvis stängsel, murar, bryggor, golfbanor eller byggnader.

Ur Naturvårdsverkets förklaring till strandskyddets förbudsregler läser jag:

”Inom ett strandskyddsområde får inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Exempel på anläggningar som kan omfattas är t ex staket, grillplatser, lekplatser, trädgårdsgångar, vägar, parkeringsplatser, golfbanor, bryggor och pirar.”

Därför blir jag lite förvånad när jag i Karlstad kommuns Samrådsredogörelse för vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde Dnr KS-2017-238 Dpl 80 i ett svar från kommunen (sid 54) läser en beskrivning av hur man ser på den inverkan den på området anlagda discgolfbanan haft på skogen:

”Mycket ej tillgängligt för rörligt friluftsliv. De delar som temaparken ligger på är i dagsläget heller inte helt öppna att röra sig fritt i, eftersom en stor del av området vid vattnet upptas av privata fritidshustomter och uthyrningsbostäder med tomtmark, och den andra stora delen utgör frisbeegolfbana som pga säkerhetsaspekter enbart bör nyttjas för just frisbeegolf.”

Det kommunen beskriver framstår alltså, åtminstone i våra ögon, som en anläggning som står i direkt strid med strandskyddets förbudsregler. Ändå ligger discgolfbanan där. Dessutom anlagd, såvitt vi förstått det, av den lokala discgolfklubben och First Camp i nära samverkan med kommunens egen kultur- och fritidsförvaltning.

Studerar man banans sträckning och jämför med strandskyddets utsträckning kan man konstatera att 16 av banans 18 hål är anlagda inom strandskyddat område. Banan, där varje hål består av två sk tees (utkastningsramper på ca två kvm vardera) och en i berget fastmonterad korg, går kors och tvärs genom i princip varje tillgänglig skogsdunge på Skutberget. Över motions- och mountainbikespår, tätt inpå grillplatser och alldeles inpå knuten av Friluftsfrämjandets stuga för barnaktiviteter.

Discgolfkorg alldeles intill Friluftsfrämjandets barnstuga på Skutbergets friluftsområde.

En sällsynt naturskön bana, det får man tillstå. Och oerhört välbesökt. Men det är inte utan att man blir fundersam över hur banan kunnat hamna på platsen givet att den så uppenbart, enligt kommunen själv, bryter mot de strandskyddsregler som gäller på området.

Hur har då kommunen resonerat kring bandragningen, säkerhetsaspekter, eventuella konflikter med övriga verksamheter, assistans i byggnationen, eventuell medfinansiering och när det gäller strandskyddsfrågan? Här borde rimligen finnas en hel del dokumentation. När vi undersökt saken visar det sig att det, trots att den första niohålsbanan anlades redan för 19 år sedan och att den sedan dess byggt om och till flera gånger, inte finns ett enda diariefört dokument rörande discgolfbanan. Någon dialog med stadsbyggnadsnämnden, som är tillsynsmyndighet när det gäller strandskyddsdispenser, tycks heller inte ha förts.

Det enda skrivna material vi kan hitta rörande den befintliga discgolfbanan är istället kommunledningens ovan citerade argumentation kring varför banan skulle ha berövat skogens dess friluftsvärden. Och att detta alltså skulle kunna användas som ett argument för att skogen lika gärna kan omvandlas till en inhägnad muminpark.

Frågan om strandskyddsdispens har alltså, åtminstone såvitt vi erfar, aldrig provats. Något som i så fall skulle göra att hela discgolfanläggningen är olovligt uppförd, i strid med Miljöbalken. Alltså i lagens mening ett miljöbrott. Och enligt polismyndigheten är tillsynsmyndigheterna, i detta fall kommunens stadsbyggnadsförvaltning, skyldiga att göra en polisanmälan så fort de misstänker att ett miljöbrott har begåtts.

Men. Nu är vi varken jurister, åklagare eller domare, utan detta är blott vad vi som förtroendevalda lekmän bedömt och kunnat få fram. För en tid sedan bad vi därför kommunens tillsynsmyndighet för denna typ av frågor, dvs stadsbyggnadsförvaltningen, att göra en tillsyn i ärendet. Ett ärende lär vara upprättat men ingenting tycks i övrigt ha hänt. Man tycks av någon anledning inte finna frågan angelägen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför vända mig till stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) med ett antal frågor. Och hoppas att hans och nämndens svar kan bidra till att bringa klarhet i frågan.

1. Har frågan om strandskyddsdispens för discgolfbanan vid något tillfälle under de 19 år som gått sedan anläggningen började uppföras provats av stadsbyggnadsförvaltningen (tillsynsmyndigheten)?

2. Anser Erik Nilsson(KD) och stadsbyggnadsnämnden att det är viktigt att miljöbalkens strandskyddsregler efterlevs och att kommunens tillsynsuppdrag sköts?

3. Anser Erik Nilsson (KD) och stadsbyggnadsnämnden att man borde se genom fingrarna med strandskyddsfrågan i detta ärende, att efterlevandet av lagarna inte varit så viktigt, eftersom discgolfen är så populär?

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner interpellationen som utskrivbar pdf.