Kommunrevisionens rapporter

Rapporter från kommunrevisionen i Karlstad 2019-2021 sorterade på publiceringsdatum

2022-04  Redogörelse för genomförda granskningar år 2021 Kommunrevisionen
2022-04  Granskning av Karlstad kommuns årsredovisning 2021 PWC
2022-04  Granskning av God ekonomisk hushållning 2021 PWC
2022-03  Granskning av Systematiskt arbetsmiljöarbete PWC
2022-03  Granskning av Palliativ vård, gemensam granskning mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna PPT Helseplan
2022-02  Granskning av Palliativ vård, gemensam granskning mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna Helseplan
2022-02  Granskning av Lokalförsörjningsprocessen PWC
2022-01  Granskning av Palliativ vård, gemensam granskning mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna Kommunbilaga Karlstad Helseplan
2022-01  Granskning av Intern kontroll redovisningsrutiner PWC
2021-12  Granskning av Uppföljning och kontroll av privata utförare PWC
2021-12  Granskning av Styrning och ledning av UVAS och IM PWC
2021-11  Granskning av Underhåll av VA-anläggningar PWC
2021-11  Granskning av Skolplikt, elevers frånvaro samt rätten till utbildning PWC
2021-11  Granskning av Samverkan kring arbetet med barn och unga som riskerar att fara illa PWC
2021-10  Granskning av Kommunens arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering PWC
2021-09  Granskning av Intern kontroll rörande hantering av statsbidrag PWC
2021-09  Granskning av Framtidens äldreomsorg PWC
2021-09  Granskning av Bygglovsverksamheten PWC
2021-06  Granskning av Projektredovisning av externa bidrag PWC
2021-04  Uppföljande granskning av Kommunens tillväxt- och näringslivsarbete PWC
2021-04  Redogörelse för genomförda granskningar år 2020 Kommunrevisionen
2021-04  Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2020
2021-04  Granskning av Karlstad kommuns årsredovisning 2020 PWC
2021-04  Granskning av Samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med psykisk ohälsa Helseplan
2021-04  Granskning av Samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med psykisk ohälsa Bilaga Helseplan
2021-04  Granskning av Investerings- och exploateringsprocessen PWC
2021-03 Granskning av Trygghet och studiero inom grundskolan PWC
2021-03  Granskning av Trygghet och studiero i gymnasieskolan PWC
2021-03  Granskning av Likvärdig skola – Bedömning och betygsättning PWC
2021-02  Uppföljande granskning av Underhåll av gator, vägar och fastigheter PWC
2021-01  Granskning av Digitaliseringsarbetet PWC
2020-12  Granskning av Intern kontroll i debiteringsrutiner avseende äldreomsorgsavgifter PWC
2020-11  Granskning av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbete med att öka andelen gymnasielever med examen eller studiebevis inom tre år PWC
2020-10  Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut PWC
2020-10  Granskning av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt PWC
2020-10  Granskning av Karlstad kommuns arbete för att motverka hem- och bostadslöshet PWC
2020-10  Granskning av Intern kontroll avseende handläggning och utbetalning av ekonomiskt bistånd PWC
2020-10  Granskning av Delårsrapport 2020 PWC
2020-06  Granskning av Personal- och kompetensförsörjning inom hemtjänsten PWC
2020-06  Granskning av Miljönämndens tillsynsverksamhet PWC
2020-06  Granskning av Kultur- och fritidsnämndens arbete med anpassning av kultur och fritid efter medborgares behov och krav PWC
2020-05  Redogörelse för genomförda granskningar år 2019 Kommunrevisionen
2020-04  Granskning av Karlstad kommuns årsredovisning 2019 PWC
2020-01  Granskning av Samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre. Region Värmland och de värmländska kommunerna PWC
2020-01  Granskning av Psykisk ohälsa bland barn och unga PWC
2019-12  Granskning av Karlstad kommuns trafik- och parkeringsplanering PWC
2019-11  Granskning av Styrning och kontroll av gymnasiesärskolan PWC
2019-11  Granskning av Måluppfyllelsen i gymnasieskolan PWC
2019-10  Granskning av Styrning och uppföljning inom LSS PWC
2019-10  Granskning av Styrning och uppföljning av besöksnärings- och turismverksamheten PWC
2019-10  Granskning av Karlstad kommuns delårsrapport 20190101-20190831 PWC
2019-08  Uppföljande granskning av Tillsyn av utförare inom äldreomsorgen PWC
2019-08  Granskning av Personal- och kompetensförsörjning inom förskolan PWC
2019-08  Granskning av Personal- och kompetensförsörjning inom arbetsmarknads- och socialnämnden PWC
2019-08  Granskning av Lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen PWC
2019-06  Uppföljande granskning av Bostadsanpassningsbidrag PWC
2019-05  Granskning av Kostnader för externa placeringar av barn, unga och vuxna PWC
2019-04  Granskning av Kommunstyrelsens ekonomistyrning PWC
2019-04  Genomgång av Fastighetsförsäljningar och upphandling av byggtjänster mm PWC
2019-04  Förstudie avseende föreningsbidrag, driftbidrag och sponsring PWC