Låt föreningar få hyra kommunens tomställda fastigheter till ett särskilt föreningsavtal

MOTION 19 augusti 2020

Låt föreningar få hyra kommunens tomställda fastigheter till ett särskilt föreningsavtal

1 Bakgrund

Karlstads kommun har, via Teknik- och fastighetsförvaltningen, ett stort antal byggnader i sin ägo. Det stora flertalet är byggnader som används i den dagliga verksamheten. Men här finns också ett antal som trots att de är fullt brukbara står tomma utan verksamhet i och utan hyresgäster. Somliga av dem sedan många, många år. Några exempel på sådana byggnader är Edsvallaskolan, Örsholmens Gård, Gula Villan på Kartberget, gamla Windsurfingstugan samt flera andra gamla stugor och byggnader på Skutberget samt Gröna huset (även känd som HajaKaja-stugan) på Kvarnberget. Flera av dem är dessutom utpekade som kulturhistoriskt värdefulla.

Att låta byggnader stå tomställda ökar risken för skadegörelse och förfall och genererar inga intäkter. Tvärtom riskerar det att bli kostsamt för kommunen. Och är knappast att beteckna som den goda fastighetsförvaltning som kommunen säger sig vilja eftersträva.

Från Karlstadpartiet har vi själva framfört önskemål om att hyra några av dessa fastigheter, men fått beskedet att de inte är i ”ett uthyrningsbart skick”. I andra fall har kommunen återkommit med förslag på dyra hyresavtal där en stor del av kostnaden utgjorts av ett over-head-påslag.

Även om flera av de nämnda byggnaderna förvisso har äldre standard och ett visst underhållsbehov är det vår uppfattning att de med enkla medel skulle kunna göras fullt brukbara t ex som hemvist för olika typer av föreningsverksamhet i avvaktan på att kommunen kommer till klarhet kring deras långsiktiga användning.

Från Karlstadpartiet skulle vi därför gärna se att teknik- och fastighetsförvaltningen fick i uppdrag att se över möjligheterna att ta fram ett särskilt föreningsavtal som gör det möjligt för bidragsberättigade föreningar, eller kulturarbetare, att till låg kostnad – utan belastning av over-head-påslag – och förmånliga villkor hyra denna typ av byggnader för sin verksamhet. Och att där behov av underhåll eller enklare renovering/komplettering finns själva svara för detta arbete. Naturligtvis under förutsättning att det utförs på ett sätt som inte förvanskar eller förstör.

2 Motivation

Karlstads kommun har som ambition att ha en långsiktigt god fastighetsförvaltning. Hus mår bra av att användas. Tomställda fastigheter skapar däremot otrygga miljöer samt ökar risken för kostsamma och återkommande skador, förfall och vandalisering. Att skapa en möjlighet för föreningar att via ett särskilt föreningsavtal nyttja kommunägda byggnader som idag står tomställda skulle, tror vi, kunna minska dessa risker samt på ett positivt sätt bidra till att stärka föreningslivet samt till att skapa en mer levande, dynamisk och spännande stad och kommun. Det skulle med stor sannolikhet också generera minskade kommunala kostnader för reparation av skador på grund av bristande underhåll eller skadegörelse. Och därmed också minskat over-head-påslag även på kommunens övriga hyresavtal.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett särskilt hyresavtal som gör det möjligt för föreningar att hyra kommunägda byggnader som idag står tomställda men som med enkla medel skulle kunna göras brukbara för föreningsverksamhet.
  • Att i samband med detta ge teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att i detta arbete i första hand prioritera uthyrning av byggnader som i kommunens kulturmiljöprogram pekats ut som särskilt värdefulla (lila, blå eller röd).

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen