Stärk lokaldemokratin genom att ge samtliga partier i kommunfullmäktige representation i kommunrevisionen

MOTION 20 december 2022

Stärk lokaldemokratin genom att ge samtliga partier i kommunfullmäktige representation i kommunrevisionen

1 Bakgrund

I en levande demokrati där medborgarna har förtroende för politiken krävs kontrollsystem och genomskinlighet i det offentliga beslutsfattandet. En fungerande, trovärdig och effektiv revision är därför nödvändig. På den kommunala nivån, där en stor del av den offentliga verksamheten utförs, har därför revisionen en central betydelse. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument beträffande den kommunala verksamheten. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer. Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att befintlig kontroll inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna rekryteras bland kommuninnevånarna, nomineras av ett politiskt parti och väljs av fullmäktige, precis som andra politiskt förtroendevalda nämnder och styrelser. Revisorernas uppdrag regleras i kommunallagen. De ska pröva all den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden för att bedöma om kommuninnevånarnas intressen av effektivitet och säkerhet är tillgodosedda, dvs om nämnderna lever upp till sitt ansvar. Revisorernas oberoende är viktigt. Varje revisor ska vara oberoende i förhållande till granskande nämnder och fullgöra sitt uppdrag självständigt. Det innebär t.ex. att revisorerna inte får ha några andra politiska uppdrag i kommunen. Revisorerna är direkt underställda fullmäktige och tar alltså inte order av någon nämnd eller dess anställda.

Eftersom revisorerna har kommunfullmäktiges uppdrag, ansvarar de inför fullmäktige för att uppdraget utförs på ett sakligt och tillfredsställande sätt.

Exempel på granskningar som kommunrevisionen genomför är

  • granskning av kommunstyrelsens övergripande styrning
  • granskning av styrning och uppföljning inom olika nämnder
  • granskning av kvalitetssäkring
  • granskning av rutiner för offentlighet, sekretess och arkiv
  • granskning av kommunens bokslut

Fördelningen av revisionsuppdragen mellan partierna sker oftast i förhållande till valutslaget, men andra modeller förekommer tex att fullmäktige väljer en revisor från varje parti som fått mandat i fullmäktige. Förarbetena till kommunallagen argumenterar för en bred representation i revisionen, där samtliga partier i fullmäktige ges möjlighet att vara representerade i revisionen och därmed få samma insyn (SKR Cirkulär 18:8).

2 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

Att – samtliga partier i fullmäktige, i enlighet med argumentationen i förarbetena till kommunallagen samt i syfte att ytterligare stärka lokaldemokratin, ska ges möjlighet att vara representerade i kommunrevisionen och därmed få samma möjlighet till insyn.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Motionen som utskrivbar pdf