Återställ möjligheten att söka även i äldre handlingar i kommunens e-diarie

MOTION 21 januari 2021

Återställ möjligheten att söka även i äldre handlingar i kommunens e-diarie

1 Bakgrund

Sedan många år tillbaka har Karlstads kommun jobbat med att öka allmänhetens möjligheter till insyn i kommunens verksamhet. Införandet av ett s k e-diarie där medborgarna kan söka efter handlingar diariet på kommunens webbplats, var ett sådant viktigt steg.

När avtalet på det gamla systemet nyligen gick ut upphandlades och installerades ett nytt, och förhoppningsvis ännu bättre, system. Någonting tycks dock ha missats i upphandlingen just när det gäller funktionerna i e-diariet. I det nya systemet har den tidigare möjligheten att söka bland äldre handlingar försvunnit. Nu kan man endast söka i handlingar som registrerats från och med det nya systemets installationsdatum. Det nya systemet har därmed istället för att bli ett steg fram vad gäller allmänhetens möjligheter till insyn, i realiteten blivit ett stort steg tillbaka.

2 Motivation

När vi efterfrågat vad anledningen till den ovan beskrivna försämrade funktionaliteten varit har vi fått svar med hänvisningar till att de tidigare sökbara allmäna handlingarna som en följd av de nyligen införda GDPR-reglerna skulle kunna innehålla sekretessbelagda uppgifter, och att möjligheten därmed tagits bort. I våra ögon låter den förklaringen märklig. Vid eftersökning kan vi inte se att någon annan av de många kommuner som deltog i upphandlingen av systemet resonerat på samma sätt. Inte heller har vi sett det på andra kommuner.

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt i Sveriges grundlagar, exempelvis genom rätten till yttrandefrihet, meddelarfriheten för tjänstemän och genom allmänna handlingars offentlighet.

Att värna och ständigt utveckla och förbättra allmänhetens möjlighet till insyn i och tillgång till information om kommunens verksamhet bör vara en självklar uppgift för kommunen.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att skyndsamt ta initiativ till att vidta åtgärder för att återställa den tidigare möjligheten att söka också i äldre offentliga handlingar

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner motionen som utskrivbar pdf.