Diarieför vård- och omsorgsförvaltningens tillsynsrapporter samt publicera dem på kommunens webbplats

MOTION 19 januari 2021

Diarieför vård- och omsorgsförvaltningens tillsynsrapporter samt publicera dem på kommunens webbplats

1 Bakgrund

En väl fungerande tillsyn är en viktig grundbult i arbetet med att säkra att kunderna i kommunens äldreomsorg får en god och värdig vård. Vård- och omsorgsförvaltningens tillsynsenhet följer därför kontinuerligt upp kvaliteten i förvaltningens egna verksamheter inom hemtjänst, vårdboende och funktionsstöd samt hos de privata utförare som kommunen har avtal med. Tillsynsenheten utför tillsyn enligt en treårsplan där inriktningen är att samtliga enheter ska granskas minst en gång under en treårsperiod. Syftet med tillsynen är att granska kvaliteten i verksamheten utifrån ett kund/patientperspektiv samt att följa upp att god och säker vård bedrivs.

Kvalitetsuppföljningens metod bygger på att uppföljning görs på enhetsnivå. Hos en stor utförare med flera enheter omfattar därför inte en enskild kvalitetsuppföljning hela utförarens verksamhet. Efter avslutad tillsyn sammanställs en rapport som skickas till ansvarig chef. Därefter sker en muntlig återrapportering till ansvarig chef. Tillsynsrapporterna betraktas som internt arbetsmaterial och de diarieförs därför inte.

Arbetet med att förbättra kvalitetsarbetet i äldreomsorgen är under ständig utveckling och är idag, i ljuset av coronaepedemin, kanske mer angeläget än någonsin. Och mycket forskning sker på området. I rapporten ”Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen”, skriven är 2017 av Jan Olsson och Anna Petersén på Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling vid Örebro Universitet, som en del av ett samarbete med Örebro kommun, ges en rad intressanta förbättringsförslag. Här läser vi t ex; ”Nyckelorden är transparens, förstärkt brukarroll (empowerment) och offentliga samtal. Med transparens menar vi inte bara formella möjligheter att få tillgång till information utan också reella insatser från kommuner att göra äldreomsorgen genomskinlig för att underlätta granskning av alla möjliga aktörer (de äldre, anhöriga, föreningar, politiker, media, experter). Detta har sannolikt både en preventiv effekt och kan bidra till en mer pluralistisk och heltäckande granskning. Med förstärkt brukarroll vill vi understryka att de äldres ställning och inflytande kan utvecklas genom fler kollektiva inslag i äldreomsorgen så väl som i granskningen av densamma, t.ex. genom mer kunskaps- och erfarenhetsutbyte med grupper av äldre, äldreorganisationer och anhöriga Detta står inte i motsats till ett individualistiskt kundperspektiv, utan kan bidra till att vidga och förstärka de äldres möjligheter till inflytande och därmed att kunna ta mångfalden av behov och problem på allvar (Andersson, 2010). Ökad transparens och förstärkt brukarroll kan utgöra viktiga förutsättningar också för fler och bättre offentliga samtal om läget och utvecklingen inom äldreomsorgen.”

I Örebro kommun har man hörsammat författarnas förbättringsförslag och offentliggör sedan några år tillbaka sina tillsynsrapporter på kommunens hemsida.

2 Motivation

Från Karlstadpartiet menar vi att man, med stöd i den citerade argumentationen från rapporten ovan, genom att på samma sätt som sker i Örebro kommun omgående diarieföra tillsynsrapporterna samt publicera dem på kommunens webbplats skulle stärka kvalitetsarbetet i Karlstad kommuns äldreomsorg ytterligare. Dels skulle det öka transparensen och ge allmänheten större möjlighet till insyn. Dels skulle det stärka den ökade valfrihet kommunen vill åstadkomma genom att ikraftsätta potentiella kunder och ge dem förbättrade möjligheter att inför sitt vårdval jämföra och värdera de olika boendenas kvalitet.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se till att tillsynsenhetens tillsynsrapporter diarieförs samt löpande publiceras på kommunens webbplats så snart de färdigställts.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen