Samarbetet med Kreab. Kommunal kommunikation med syfte att tysta en negativ folklig opinion?

INTERPELLATION 26 sept 2019

Samarbetet med Kreab. Kommunal kommunikation med syfte att tysta en negativ folklig opinion?

Till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M).

Under det gångna året har vi i media kunnat läsa och höra om hur Karlstads kommun anlitat det Stockholmsbaserade bolaget Kreab för att hantera kommunikation kring planerna på att etablera en Muminpark på frilutsområdet Skutberget. Fokus i media har dock mestadels legat på att man anlitat en externa byrå samt vad det kostat, istället för på vilka tjänster Kreab egentligen levererat till kommunen.

Från Karlstadpartiet har vi därför helt nyligen börjar titta närmare på den saken. Något som visat sig vara allt annat än enkelt. Varken den projektgrupp som enligt avtalet skulle träffas var tredje vecka under hela 2019 eller den styrgrupp, bestående av mestadels direktörer från olika enheter och förvaltningar, som löpande skulle mötas och informeras om arbetets framskridande, visar sig nämligen ha fört några som helst anteckningar från sina möten.

Här finns varken kallelser, dagordningar, minnesanteckningar eller mötesprotokoll. Vilket känns både märkligt och bekymmersamt. Dels naturligtvis ur ett administrativt perspektiv. Hur i all världen har man hållit ordning på vad man pratat om och beslutat? Men också ur ett demokratiskt perspektiv, där transparens och öppenhet är vitala delar av offentlighetsprincipen. Hur ska intresserade medborgare eller journalister kunna granska vad som pågått?

De enda dokument vi hittills kunnat få fram är ett fåtal worddokument utan tydlig avsändare och status. Ett av dem ”Kommunikation Skutberget – Inriktningsdokument höst/vinter 2018” indikerar dock ett arbetssätt som i våra ögon går långt utanför de ramar som ett kommunalt kommunikationsuppdrag av denna karaktär borde ha.

Här tycks kritiska röster från medborgare framställas som ett problem som måste hanteras. Här talas om att ”aktivera fler ambassadörer” och starta ett ”eget nyhetsbrev” som ”förser positiva med bra information att ta vidare i sina nätverk”. Att sprida positiv propaganda helt enkelt. Och här talas om risker med hur ett nytt parti i fullmäktige gör det ”rimligt att anta att fler frågor kring Skutberget och Muminvärlden kommer att resas i olika politiska sammanhang.” Samt hur ”alla partier behöver visa för sina väljare att man driver de frågor som man gått till val på genom att vara aktiv i dessa frågor”.

Redan det fåtal dokument vi fått ta del av väcker en uppsjö frågor kring demokratiska aspekter och hur kommunen i samarbete med Kreab agerat i ärendet. Och från Karlstadpartiet avser vi att fördjupa oss i det för att bringa klarhet i hur arbetet bedrivits. Redan nu har vi dock en fråga.

Anser kommunstyrelsens ordförande att det är förenligt med kommunens strategiska plan om öppenhet, medborgarinflytande och effektiv användning av medborgarnas skattepengar att hålla på med den här typen av strategiska kommunikationsöverväganden?

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
För Karlstadpartiet Livskvalitet

Ur Karlstad kommuns strategiska plan 2018:

  • I ett demokratiskt samhälle ska invånarna känna delaktighet och inflytande genom att de kan vara med och påverka och känna att deras åsikter tas på största allvar. Vi vill öka möjligheten för Karlstadsborna att aktivt delta i samhället och känna att det nns möjligheter att kunna påverka sitt liv och vardag.
  • God ekonomisk hushållning är en förutsättning och restriktion för vår långsiktiga planering. Vår ekonomi ska vara i gott skick och medborgarnas skattepengar ska användas så effektivt som möjligt där öppenhet och tillgänglighet är vårt kännetecken.

Motionen som pdf.