Vad blev resultatet av det politiska initiativet mot hedersrelaterat våld som togs 2016?

INTERPELLATION 20 januari 2021

Vad blev resultatet av det politiska initiativet mot hedersrelaterat våld som togs 2016?

”Alla människor som lever i Karlstad har rätt till ett liv i fred och frihet. Ingen ska förtryckas utifrån kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Idag upplever vi både inom skolan och socialtjänsten en ökad förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett förtryck som drabbar såväl flickor som pojkar, som kan uppleva kraftiga begränsningar i sin frihet att välja livsstil och tvingas agera förtryckare åt medlemmar i sin egen familj.

Det behövs ett förebyggande arbete riktat mot de grupper där hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma. Personal som arbetar nära barn, unga och familjer behöver utbildning för att känna igen tecken på förtryck. Vi behöver utveckla våra metoder för att utreda och stödja barn och unga i drabbade familjer. Barn- och ungdomsförvaltning och gymnasieförvaltningen har det senaste året reviderat sin handlingsplan mot hederskultur och nu vill vi att alla förvaltningar i Karlstads kommun ska göra detsamma.

Vi vill därför att

1. Kommunen tar fram riktlinjer och ansvarsfördelning för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck: Arbetet ska ledas av kommunledningskontoret med stöd av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Barn- och ungdomsförvaltningen. Arbetet ska ta utgångspunkt i de planer som redan finns samt att samverkan ska ske med externa aktörer. Arbetet ska återredovisas till kommunstyrelsen senast april 2017.

2. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och andra berörda verksamheter i Karlstads kommunkoncern ges i uppdrag att ta fram eller revidera befintliga handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanerna ska implementeras under 2017.”

Så skrev företrädare för partierna i Karlstad kommunfullmäktige i ett gemensamt politiskt initiativ som togs 2016. Från Karlstadpartiet applåderar vi det politiska initiativet och våra fullmäktigekollegors höga ambitioner på detta angelägna och viktiga område. Och vi skulle gärna vilja få en redovisning av vad resultatet av det år 2016 initierade arbetet blivit.

  1. Hur många av kommunens förvaltningar och verksamheter levde upp till målsättningen att ta fram eller revidera befintliga handlingsplaner samt implementera dem under 2017?
  2. Hur ser statusen ut idag?
  3. Är arbetet levande, dvs sker en löpande uppdatering av dessa planer?

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen