Vilka nämnder ansvarar enligt kommunens reglementen för förvaltning, tillsyn och beslut om dispens inom områden som är skyddade enligt Miljöbalken kapitel 7?

Rödmarkerade förändringar i TFNs reglemente beslutade av kommunfullmäktige 2017-04-27.

INTERPELLATION 31 mars 2021

Vilka nämnder ansvarar enligt kommunens reglementen för förvaltning, tillsyn och beslut om dispens inom områden som är skyddade enligt Miljöbalken kapitel 7?

1. BAKGRUND

1.1 Inledning

Från Karlstadpartiet har vi tidigare i interpellationer ställda till ordförandena för Stadsbyggnadsnämnden samt Miljönämnden ställt frågan om vem som enligt deras uppfattning ansvarar för tillsynen av att syftet med strandskyddets förbudsregler, som kommer till uttryck i Miljöbalken, efterlevs. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) har då svarat att han anser att det är hans nämnd som har ansvaret. När vi studerar kommunens reglementen tycks det dock i vårt tycke föreligga oklarhet i den frågan.

Fördelningen av ansvaret för förvaltning och tillsyn samt beslut om dispens inom områden som är skyddade enligt 7 kapitlet Miljöbalken är centralt för att säkerställa att det lagstadgade skyddet av naturen upprätthålls. Häri ingår ansvaret för allemansrätten, nationalparker, naturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, strandskyddsområden och vattenskyddsområden. Tveksamheter om vilken nämnd som ansvarar för dessa områden får inte föreligga, då det skulle kunna leda till allvarliga, irreversibla och långtgående konsekvenser såväl för natur- och djurlivet som för människors lagstadgade långsiktiga rätt till tillgång till sådana områden.

Ansvaret fördelas på kommunens olika nämnder via reglementen. Ytterst ansvariga för att kommunens reglementen är korrekta är kommunledningskontoret.

1.2 Regeringens syn på hur tillsynsansvaret ska hanteras

I Naturvårdsverkets handbok för tillsynsmyndigheter ”Operativ tillsyn” läser vi i avsnitt 4.5.1 ”Den kommunala nämnden”:

Kommunernas tillsyn enligt MB utövas av den eller de nämnder som fullmäktige beslutar. Tillsynen kan således bedrivas av mer än en nämnd i en kommun.

“Länsstyrelsen bör kontrollera om kommunen valt en sådan organisation av såväl nämnd som förvaltning att tillsynen kan bedrivas objektivt, neutralt och korrekt, och så att jävs- och beroendesituationer går att undvika. Tillsynen bör vara organisatoriskt fristående från kommunens driftverksamhet.” (Till 11 § TiF).

Eftersom kommunen i många fall är verksamhetsutövare i MB:s mening, där den kommunala nämnden samtidigt har tillsynsansvaret är det viktigt att organisera tillsynen så att myndighetens integritet inte kan ifrågasättas.

Denna fråga uppmärksammades redan i propositionen till ny kommunallag 1991 där man skrev:

”Vi vill starkt betona att en ökad organisatorisk frihet inte innebär att nationella mål eller statliga regler som avser att garantera allmänna intressen av rikspolitisk natur överges. De rikspolitiska kraven eller kraven på professionellt inflytande rubbas alltså inte bara genom att nämndstrukturen förändras. Oavsett vilken nämndstruktur som en kommun eller ett landsting väljer skall de sköta de uppgifter som staten ålagt den genom särskild lagstiftning. Uppgifterna måste bli utförda i enlighet med de beslut som riksdagen har fattat. Trots detta understryker vi vikten av att kommunerna när de väljer organisationsform för den specialreglerade verksamheten särskilt beaktar att myndighetsutövningen ställer särskilda krav i fråga om kompetens och integritet. Ett slopande av en särskild byggnadsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd får inte leda till att kompetensen inom respektive område försämras. Det är de politiska organen i kommunerna som har ansvaret för att detta inte sker. För att stärka kompetensen inom de specialreglerade områdena har kommunerna, oavsett nämndstrukturen, möjlighet att se till att de olika funktionerna hålls klart åtskilda på tjänstemannanivå”

1.3 Kommunens reglementen

2017-04-27 fattade Karlstads kommunfullmäktige beslut om uppdaterade reglementen för bland annat Stadsbyggnadsnämnden och Teknik- och fastighetsnämnden. Till TFNs reglemente lades bland annat under avsnittet ”Delegering från kommunfullmäktige § 5” följande stycke:

“Beslut om dispens för särskilda åtgärder inom områden som är skyddade enligt 7 kapitlet miljöbalken, samt förvaltning och tillsyn av dessa områden.”

Miljöbalkens 7 § Skydd av områden ligger i balkens andra avdelning ”Skydd av naturen”. Ett av de många skydd som här avses är strandskyddet.

Till SBNs reglemente fattades samtidigt beslut att lägga följande stycke i §1, rörande just strandskyddet:

“Nämndens ansvar inkluderar beslut om strandskyddsdispens enligt miljöbalken.”

I Miljönämndens reglemente, som inte berördes av beslutet, läser jag:

“Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-området samt de övriga uppgifter, som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.”

Till dessa uppgifter borde enligt min syn på saken rimligen höra just de ansvarsområden som fattades beslut om att flytta 2017-04-27. Min tolkning av dessa beslut är att kommunen alltså valt att flytta ansvaret för dispens, förvaltning och tillsyn av områden som är skyddade enligt 7 kapitlet Miljöbalken från Miljönämnden till Teknik- och fastighetsnämnden, samt att specifikt flytta beslut om strandskyddsdispens till Stadsbyggnadsnämnden. Samtidigt som ansvaret för tillsyn och förvaltning enligt samma beslut kvarligger hos TFN.

I dagens reglemente för TFF är det avsnitt som beslutades om 2017 försvunnet. Och när jag den 31 mars var i kontakt med TFFs direktör Per-Anders Bergman försökte vi gemensamt, utan framgång, utröna hur det gick till när det försvann. Något fullmäktigebeslut om en sådan ändring har vi inte kunnat hitta. Bergman ansåg dessutom att hans förvaltning, med stöd i det reglemente som idag föreligger, inte har detta ansvar.

2. FRÅGESTÄLLNINGAR

Från Karlstadpartiet skulle vi mot bakgrund av ovanstående redogörelse vilja be kommunledningskontoret om hjälp med att reda ut följande frågeställningar:

  1. Vad har hänt med det tillägg och ansvar som kommunfullmäktige 2017-04-27 beslutade om för Teknik- och fastighetsnämnden?
  2. Vilka nämnder ansvarar enligt av kommunfullmäktige beslutade och nu gällande reglementen för vad när det gäller förvaltning, tillsyn och beslut om dispens inom områden som är skyddade enligt 7 kapitlet miljöbalken? För Karlstadpartiet Livskvalitet Peter Sörensen Bilagor: TFNs reglemente 2017-04-27 samt idag.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner interpellationen som pdf.