Marknadsför websändningarna från kommunfullmäktiges möten via kommunens Facebooksida samt via tidningen Vi i Karlstad

MOTION 9 dec 2020

Marknadsför websändningarna från kommunfullmäktiges möten via kommunens Facebooksida samt via tidningen Vi i Karlstad

1 Bakgrund

Sedan över 20 år tillbaka har Karlstads kommun möjliggjort för den som så önskar att ta del av fullmäktiges möten på distans. Först via Radio Solsta. Och sedan ett antal år tillbaka via direktsänd webbtv. Allt med syfte att stärka demokratin och öka intresset för politiken och samhällsbygget. Något som är viktigt i en tid där klyftan mellan den politiska världen och medborgarna tenderat att växa, där de politiska partierna får allt svårare att värva medlemmar och där det det politiska rummet tenderar att i allt högre grad befolkas av karriärpolitiker. I dagsläget kostar websändningarna ca 150.000 kr per år (2019) och ses totalt av mellan 1500 och 4000 unika tittare. Det innebär att bara 1,5 till 4% av kommunens invånare vid något tillfälle under året tar del av websändningarna. En siffra som vi tycker är alldeles för låg.

2 Motivation

Genom att aktivt marknadsföra websändningarna från fullmäktiges möten såväl via kommunens välbesökta och välskötta Facebooksida samt via tidningen Vi i Karlstad skulle man på ett både enkelt och billigt sätt ytterligare kunna öka såväl vetskapen om att möjligheten finns som antalet tittare. Och därigenom ytterligare bidra till att stärka demokratin i Karlstad.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att marknadsföra websändningarna från fullmäktige via kommunens Facebokksida samt via tidningen Vi i Karlstad.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Motionen som utskrivbar pdf-fil.