Avbryt de två pågående detaljplanerna för Skutberget och starta ett samlat detaljplanearbete för framtida utveckling av hela Skutbergets friluftsområde

MOTION 20 maj 2021
Avbryt de två pågående detaljplanerna för Skutberget och starta ett samlat detaljplanearbete för framtida utveckling av hela Skutbergets friluftsområde

1 Bakgrund

När kommunledningen planerade att placera en muminpark på en del av Skutbergets friluftsområde valde man att dela upp utvecklingen av området i två till varandra nära kopplade detaljplaner – en för muminparksområdet, och en för det övriga området. När muminparksplanerna nu skrinlagts har förutsättningarna för utveckling av området radikalt förändrats.

2 Motivation

Ur Karlstadregionens turismstrategiska plan läser vi:

Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål året om. Vi ska stärka destinationen, skapa fler reseanledningar, ta värdskapet ett steg vidare och vara med i första ledet kring den digitala utvecklingen. Vårt mål är att besöksnäringen ska utvecklas och genom fler tillresande gäster nå goda resultat, så att fler arbetstillfällen skapas.

Efter att kommunens idé att placera en muminpark på Skutbergets friluftsområde provats och av olika anledningar nu skrinlagts har de planeringsmässiga förutsättningarna förändrats i grunden. Och på resans gång har dessutom insikterna såväl om kommunivånarnas önskemål om platsens utveckling som kring de juridiska förutsättningarna för området fördjupats. Inte minst gäller det områdets status som strandskyddat och riksintresse för det rörliga friluftslivet. På det området var domen som nyligen föll i Mark- och miljödomstolen glasklar.

Arbetet med planen för det tilltänkta muminområdet är ner på detaljnivå specifikt skräddarsydd för att passa just den tilltänkta parken, vilket gör den fullkomligt obrukbar för något annat syfte. Att snarast avbryta allt arbete med samt skrinlägga den borde vara en självklarhet.

Detsamma gäller den vision och det nyligen påbörjade detaljplanearbetet för den övriga delen av Skutberget. Redan från början var kommunen tydlig med att såväl visionen som detaljplanen var direkt avhängiga av att detaljplanen för muminparken vann laga kraft. Även arbetet med dessa bör därför rimligen snarast möjligt avbrytas. Att ha dem drivande som spök-
skeppsliknande fragment av en begravd idé kan knappast vara i kommunens intresse.

Under de sex år som gått sedan de första kontakterna togs rörande muminparken har en rad andra planförutsättningar förändrats. Insikten om den globala klimat- och miljökrisens omfattning och allvar har, bland annat med den vid det här laget världskända unga Gretas hjälp, nått oss alla. De utmaningar vi står inför är enorma om vi ska klara att vända den globala uppvärmningen och hejda de förödande konsekvenser som står för dörren om vi misslyckas. Med allt från temperaturökningar, havsnivåhöjningar, missväxt, extremväder och – inte minst – förlust av biologisk mångfald.

En global pandemi har dessutom härjat vår värld. Och gett oss insikter som förstärkt insikten om vårt eget ansvar för att förändra vår livsföring vad gäller konsumtion och resor. Detta har lett till att intresset för friluftsliv formligen exploderat vilket eldat på den redan sedan tidigare observerade trenden kring naturturism. Att tänka cirkulärt och hållbart har blivit det nya svarta. Och att hemestra har blivit ett nytt svensk ord som de flesta idag känner till innebörden av.

Hela 8 av 10 svenskar kan tänka sig att tillbringa sin sommarsemester i Sverige. Det visar Visit Swedens nya rapport om svenska turister i Sverige 2021 och framåt. Vår klimatmedvetenhet i kombination med pandemin har gjort trygga resmål på hemmaplan ännu populärare. Sverigesemestern fortsätter att vara attraktiv det kommande året, då 3,7 miljoner svenskar förväntas semestra inom landets gränser. Dessa förändringar spås enligt Visit Sweden kvarstå också efter pandemin.

Landet runt sker nu, som en följd av detta, närmast explosionsartade satsningar på utveckling av det lokala friluftslivet. Med såväl bofasta som besökare som potentiella målgrupper. Trycket på anläggningar för friluftsliv kommer att bli enormt sommaren 2021. Ute på Skutberget har vi redan sett försmaken av det under vintern och våren. Och bilden har varit densamma i hela landet. En helt ny marknad för naturbaserad inhemsk turism har plötsligt öppnat upp sig.

De planeringsmässiga förutsättningarna skiljer sig därför i grunden från dem som rådde när skissarbetet på muminparken på Skutberget inleddes. Och ju förr vi skrotar de gamla planerna och tar ett omtag desto bättre. På Skutberget ryms, sett till de nya planeringsförutsättningarna, enorma möjligheter. Varje dag som passerar utan att vi följer med i utvecklingen är en förlorad möjlighet att dra nytta av de nya marknadsförutsättningarna för regional utveckling.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att – med med utgångspunkt i de nya planeringsförutsättningar som råder och med syfte att leva upp till regionens turismstrategiska plan om att skapa utveckling och arbetstillfällen – snarast avsluta de två inledda muminparksrelaterade detaljplanerna för Skutberget och påbörja ett nytt samlat detaljplanearbete för utveckling av området som helhet.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Evabritt Johansson

Ladda ner motionen som utskrivbar pdf