Begäran om lägesrapport kring bärgningen av Restaurang Båten

INTERPELLATION 25 mars 2019

Begäran om lägesrapport kring bärgningen av Restaurang Båten

Till Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C)

Sedan Restaurang Båten slet sig från sin förtöjning och kapsejsade har den, och de ännu så länge mindre framgångsrika bärgningsförsök som gjorts, varit Karlstads stora snackis och ådragit sig ett stort intresse från allmänheten. Såvitt vi förstått det valde kommunen ganska hastigt att köpa båten från den förre ägaren, som bara ägt den några veckor och saknade försäkring. Och såvitt vi förstått det har en budget på 1,2 mkr avsatts till det upphandlade bärgningsprojektet. Vi skulle gärna vilja ha en kort lägesrapport om dagsläget.

1. Varför valde kommunen att köpa Båten, vad var priset och hur fattades detta beslut?

2. Gjordes någon bedömning/begränsning av vad köpet och bärgningen skulle få kosta?

3. Hur mycket har köpet och bärgningsprojektet hittills kostat skattebetalarna? 

4. Vad är er bedömning att detta projekt kommer att kosta innan det är i mål och Residensparken är återställd?

5. Vad, enligt er bedömning, fick båten att kapsejsa? Kommer någon haveriutredning göras?

Peter Sörensen

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Interpellationen som pdf.