Mark- och miljödomstolen beviljar inte prövningstillstånd för Karlstad kommuns överklagan av äventyrslekplatsen och klätterlekplatsen på Skutberget

När parken överklagats och bygget avbrutits fann någon på kommunen för lämpligt att sätta upp den här skylten.

Karlstads kommun beviljas inte prövningstillstånd för sin överklagan rörande äventyrslekparken och klätterlekparken. Placeringen av dem bryter mot strandskyddet. Och nu måste de flyttas och marken återställas. Detta meddelar mark- och miljööverdomstolen den 4 augusti i två separata domar.

Ärendet tog sin början i februari 2021 när Peter Sörensen från Karlstadpartiet ihop med oberoende fullmäktigekollegan Göran Svensson gjorde en tillsynsamälan rörande befarat brott mot strandskyddsreglerna. Kort därefter valde Karlstadpartiet att via Peter Sörensens försorg även anmäla den nyuppförda klätterlekplatsen framför Skutbergsgården. Kommunen avslog båda anmälningarna och Sörensen och Svensson valde då att överklaga till Länsstyrelsen som gick på kommunens linje. När de inte fick rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut med motivet att de inte ansågs berörda vände de sig till föreningen Skutbergets Wenner, som valde att driva den principiellt viktiga frågan vidare. Först till mark- och miljödomstolen som slog fast att båda lekplatserna bröt mot strandskyddsreglerna. Och sedan, efter att kommunen överklagat även dessa beslut, till mark- och miljööverdomstolen som nu alltså meddelat slutlig dom i ärendet.

–Det är ett väntat beslut, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet. Möjligheterna att få dispens från strandskyddet på ett område som Skutberget är mycket, mycket begränsade. Det om något borde kommunen lärt sig efter domarna rörande Muminprojektet och Katrinebergsprojektet. Kommunens trotsiga agerande på strandskyddsområdet är inte bara synnerligen oprofessionellt, det spiller dessutom dyrbar planeringstid och kostar tyvärr skattebetalarna stora, stora pengar. Pengar som man kastar rakt i sjön. Vi måste kunna förvänta oss att våra välbetalda tjänstemän har ett större kunnande och en större integritet när det gäller efterlevnaden av lagarna, säger Sörensen

Domarna från Mark- och miljödomstolen (Äventyrslekparken M15422-21 och Klätterlekparken M15419-21) innebär att allt som byggts måste flyttas och marken måste återställas.

Läs också:

https://www.karlstadpartiet.se/nyheter/kommunens-beslut-om-klatterlekplatsen-kommer-att-overklagas/
https://www.karlstadpartiet.se/nyheter/lansstyrelsen-stoppar-lekparksbygget-och-kraver-dispens-ett-vantat-och-gladjande-besked/
https://www.karlstadpartiet.se/nyheter/fullmaktigeledamoter-anmaler-kommunens-lekparksbygge-for-brott-mot-miljobalken/
https://www.karlstadpartiet.se/nyheter/vem-har-planerat-den-s-k-hangytan-pa-skutberget-och-varfor-har-inget-samrad-med-naturskolan-skett/
https://www.karlstadpartiet.se/nyheter/karlstadpartiet-avslojar-kommunens-strategi-fran-juni-2020-sa-rundar-vi-strandskyddet/
https://www.karlstadpartiet.se/nyheter/karlstadpartiet-jo-anmaler-karlstad-kommuns-hantering-av-strandskyddsreglerna-rorande-aventyrslekparken/