Fullmäktigeledamöter anmäler kommunens lekparksbygge för brott mot miljöbalken

Ny lekpark trettio meter från stranden på strandskyddat område. Nu anmäls bygget som miljöbrott.

–Vi har varken sett någon detaljplan eller någon strandskyddsdispens för bygget av den nya lekparken. Och utan dispens är det såvitt vi förstått det varken tillåtet att utföra markarbeten eller än mindre uppföra en lekpark inom ett strandskyddat område. Efter samråd med Naturvårdsverket har vi därför valt att anmäla bygget för brott mot miljöbalken, säger Peter Sörensen (KPL) och Göran Svensson, båda ledamöter av Karlstad kommuns kommunfullmäktige.

Lekparkens läge ligger klart innanför strandskyddsgränsen 100 meter. Ur MKB framtagen 2019 av WSP.

Vad man får och inte får göra inom strandskyddat område regleras av Miljöbalken 7 kap 15 §. I vägledningen från Naturvårdsverket läser vi:

  • Anläggningar eller anordningar som inkräktar på strandskyddets syfte är inte tillåtna enligt denna bestämmelse. Redan om allmänheten avhålls från att beträda ett område där den annars hade kunnat färdas fritt är anläggningen förbjuden.
  • Exempel på anläggningar som kan omfattas är: staket, bersåer, grillplatser, lekplatser, trädgårdsgångar, flaggstänger, trädgårdsland, vägar, parkeringsplatser, campingplatser, golfbanor, tennisbanor, upplag för sprängsten, bryggor, pirar och anordningar för upptagning av båtar.
  • Inom ett strandskyddsområde får inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2. Med “andra förberedelsearbeten” avses till exempel trädfällning, schaktning, sprängning eller anläggande av väg.

Inom ett strandskyddsområde får enligt Miljöbalken inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras.

–Detta handlar inte alls om att vi är negativt inställda till byggandet av en lekpark på Skutberget. Det här handlar om huruvida det nu påbörjade bygget är förenligt med svensk lag, berättar Peter Sörensen och Göran Svensson.

På den aktuella plats där byggnadsarbeten nu påbörjats råder generellt strandskydd på 100 meter. Och hela lekparken på 3000 kvm ligger tydligt innanför denna gräns, enligt en karta i en Miljökonsekvensbeskrivning framtagen av WSP 2019.

Bygget är nu anmält till de lokala tillsynsmyndigheterna, dvs kommunens stadsbyggnadsnämnd och Länsstyrelsen, samt till polisen.

–Det var rådet vi fick av Naturvårdsverket, så då gjorde vi som de sa. Så får tillsynsmyndigheterna reda ut hur det egentligen förhåller sig. Det ska bli skönt att bringa klarhet i saken, säger Peter Sörensen.