Länsstyrelsen stoppar lekparksbygget och kräver dispens. –Ett väntat och glädjande besked!

Länsstyrelsen har nu stoppat kommunens bygge och kräver strandskyddsdispens

–Självklart gläds vi åt dagens besked från länsstyrelsen, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet. Dels för att det visar att vi hade rätt i sak när vi valde att anmäla bygget. Man får, precis som Naturvårdsverkets nationelle rådgivare i strandskyddsfrågor upplyste oss om när vi tog kontakt med dem, inte gräva i strandlinjen på ett strandskyddat område utan att först ha provat möjligheten att få strandskyddsdispens. Gör man det är det ett miljöbrott.

–Och självklart måste vi kunna förvänta oss att våra sakkunniga tjänstemän på teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har den kompetens och integritet som krävs för att se till att svensk lag upprätthålls i Karlstads kommun. Här har man alldeles uppenbart brustit i det avseendet, och det ser vi från Karlstadpartiet allvarligt på, fortsätter Sörensen.

Enligt besked från kommunen kommer frågan om strandskyddsdispens nu att hanteras inom en vecka.

–Nu får de en chans att hantera det här ärendet så som det ska hanteras enligt lagen. Och så som man naturligtvis borde ha gjort från första början. Teknik- och fastighetsförvaltningen måste i egenskap av byggherre ansöka om strandskyddsdispens för bygget. Och stadsbyggnadsförvaltningen måste i egenskap av tillsynsmyndighet ta ställning till om en sådan dispens kan beviljas med stöd av svensk lagstiftning och rättspraxis.

Strandskyddsdispens kräver särskilda skäl.

–Vi är inga experter på området. Men i den rådgivning vi tagit del av kring hur man ska hantera strandskyddsdispenser framgår att man bör vara mycket restriktiv och att det krävs särskilda skäl för att bevilja en sådan dispens. På områden som är utpekade som riksintressen för det rörliga friluftslivet, som ju är fallet med Skutberget, bör man dessutom vara än mer restriktiv, säger Sörensen.

–Dessutom är vi som vi tidigare skrivit av den uppfattningen att den här typen av frågor inte borde hanteras som enskilda fall utan i det detaljplanearbete som kommunen står i begrepp att påbörja.

Liknande rättsfall på Kartberget 2014.

I ett liknande fall på Kartberget 2014 var det en privat byggherre som sökte dispens i efterhand för omfattande markarbeten som gjorts för att anlägga en lekplats inom strandskyddat område. Kommunen gav då dispens i efterhand. Länsstyrelsen överklagade och ärendet slutade i Svea Hovrätt där man gick på länsstyrelsens linje och avslog dispensen.

I sin slutliga dom skrev man bl a:

“Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att de planerade anläggningarna kräver strandskyddsdispens. För att dispens ska kunna ges krävs att det finns särskilda skäl. Även om en bollplan och en lekplats m.m. som är avsedda för allmänhetens nyttjande och rekreation kan anses ha ett visst allmänt intresse är det på intet sätt visat att detta intresse inte skulle kunna tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Särskilda skäl för att ge dispens finns därför inte.”

–Mot bakgrund av den domen finner jag det än mer anmärkningsvärt att man agerat som man gjort på Skutberget. Och enligt vår lekmannabedömning är fallen så snarlika att utgången rimligen borde bli densamma, Det vill säga avslag för dispensen och krav på ett återställande av marken. Något som i så fall kan riskera bli mycket kostsamt för skattebetalarna eftersom omfattande markarbeten redan gjorts och flera stora träd tagits ner, säger Sörensen.

–Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg utan får avvakta den fortsatta händelseutvecklingen, säger Peter Sörensen.

Anmäler nu även bygget av kommunens ”hängyta”.

Mot bakgrund av dagens beslut från länsstyrelsen har vi från Karlstadpartiet nu valt att även anmäla kommunens byggen på den s k ”hängytan” söder om Skutbergsgården.

–Bland annat handlar det om en stor klätterleksak som placerats mellan Skutbergsgården och stranden. Även den ligger inom strandskyddat område och även här har bygget skett utan strandskyddsdispens. Vi tycker att det är bra att även få den saken prövad. Så att vi ordning på det här med hantering av strandskydd i vår kommun, förklarar Sörensen.

Den nya anmälan som precis som förra gången kommer att skickas till kommunen, länsstyrelsen och polisen, kommer att lämnas in under torsdagen.

Denna information har idag skickats som ett pressmeddelande till media.