Kommunens beslut om klätterlekplatsen kommer att överklagas

Kommunen hävdar att ingen strandskyddsdispens krävs. Nu överklagas beslutet till Länsstyrelsen.

”Inom ett strandskyddsområde får inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.” (MB 7 kap, 15 §, 2).

Lagtexten ur Miljöbalken, som är svensk lag, lämnar inte mycket utrymme för tolkning. 100 kvadratmeter gräsyta där allmänheten förut kunnat färdas fritt har i det aktuella fallet tagits i anspråk för att anlägga en klätterlekplats. Anläggande av en lekplats av detta slag är, såvitt vi kan tolka det, inte bara en dispenspliktig utan också en förbjuden åtgärd. För att få dispens måste man dessutom kunna påvisa att redskapet inte kunnat placeras utanför strandskyddat område. Något som blir svårt, för att inte säga omöjligt i detta fall. Vi kommer därför se till att kommunens beslut överklagas.

Hur deras jurister, efter Länsstyrelsens beslut kring äventyrslekplatsen och beslutet från Kartberget 2014 i Svea Hovrätt, än en gång kan vidhålla att en lekplats av detta slag inte skulle behöva dispens för att anläggas är i våra ögon obegripligt. Detta handlar alltså inte om vad man tycker om klätterlekplatsen som sådan utan om huruvida anläggandet av en sådan inom strandskyddat område är en dispenspliktig åtgärd. Här verkar kommunen ha en uppfattning som strider mot lagen. I alla fall om man ska tro på länsstyrelsens och Svea Hovrätts jurister i de aktuella fallen.

Den tillsynsrapport som gjorts av kommunen är dessutom anmärkningsvärt partiskt utformad, och beskriver lekplatsen som en klättersten på 2 x 2 meter, när det i själva verket alltså är klätterlekplats på närmare 100 kvadratmeter som anlagts. ”Klätterstenen”, som i själva verket är av plast, står mitt på den ytan. Det är alltså 100 kvadratmeter gräsyta som försvinner på en plats där det sommartid är mycket populärt att ligga och sola och där det redan idag råder stor brist på gräsytor.

Kunskapen om hur strandskyddet ska hanteras är en av de frågor som vi från Karlstadpartiet kommer att jobba hårt med under innevarande mandatperiod. Här vet vi via utredningar vi själva gjort att det finns mycket, mycket stora brister i Karlstads kommun.

Vi kommer därför se till att en överklagan av beslutet skickas in till kommunen i början av nästa vecka.