Karlstadpartiet avslöjar: Kommunens strategi från juni 2020 – “så rundar vi strandskyddet”

Karlstadpartiet avslöjar: Resonemang om att runda strandskyddet redan i juni 2020.

“Om kommunen beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna går beslutet till länsstyrelsens jurister, och de läser lagens bokstav … och kan tycka att lekplatsen skulle kunna ligga någon annanstans utanför strandskyddet.” Resonemang i en mailkonversation mellan tjänstemän på Karlstads kommun i juni 2020

Karlstadpartiet kan idag avslöja hur Karlstad kommuns teknik- och fastighetsförvaltning och stadsbyggnadsförvaltning redan i juni 2020 tillsammans diskuterade hur man skulle kunna runda strandskyddslagarna. Med syfte att flyga under länsstyrelsens radar.


I ett pressmeddelande har Karlstad kommun
idag meddelat att kommunens teknik- och fastighetsförvaltning, dvs den ansvarige byggherren bakom det i media uppmärksammade och olovliga uppförandet av en lekplats med äventyrstema på strandskyddat område, under dagen lämnat in en ansökan om dispens. En dispens som alltså i första skedet söks hos kommunens egen stadsbyggnadsförvaltning, som är tillsynsmyndighet för denna typ av frågor. I pressmeddelandet skriver kommunen att stadsbyggnadsförvaltningen tidigare gjort bedömningen att någon sådan dispens inte skulle ha krävts alls.

–Det är ett väldigt märkligt ställningstagande, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet. Kommunens tillsynsavdelning vet ju precis som alla andra att ett liknande ärende, som handlade om just uppförande av en lekplats på strandskyddad mark, avgjordes på Kartberget i Karlstad så sent som 2014. Frågan överklagades då till högsta instans av kommunen och byggherren och Svea Hovrätt slog fast såväl att en sådan åtgärd kräver dispens som att anläggande av en lekpark på strandskyddat område inte uppfyller de särskilda skäl som krävs för att få dispens.

Ur domen från Svea Hovrätt läser vi bl a:

“Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att de planerade anläggningarna kräver strandskyddsdispens. För att dispens ska kunna ges krävs att det finns särskilda skäl. Även om en bollplan och en lekplats m.m. som är avsedda för allmänhetens nyttjande och rekreation kan anses ha ett visst allmänt intresse är det på intet sätt visat att detta intresse inte skulle kunna tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Särskilda skäl för att ge dispens finns därför inte.”

–Mot bakgrund av det beslutet förefaller det i mina ögon tämligen meningslöst att söka dispens för ännu en lekplats inom strandskyddat område, kommenterar Sörensen. Skutberget är ju dessutom utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Och enligt Naturvårdsverkets råd ska man då vara än mer restriktiv med sin dispensgivning.

Redan i juni 2020 var frågan om huruvida äventyrslekparken skulle kräva strandskydd uppe för diskussion på kommunen. Detta vet vi i Karlstadpartiet tack vare allmäna handlingar som vi begärt ut. I en mailkonversation (se bifogade filer) mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen varnade kommunens mest erfarne planarkitekt för att söka strandskyddsdispens. Hen skrev bl a:

“Om kommunen beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna går beslutet till länsstyrelsens jurister, och de läser lagens bokstav … och kan tycka att lekplatsen skulle kunna ligga någon annanstans utanför strandskyddet.”

Planarkitekten fortsatte sedan med att ge ett förslag på hur man skulle kunna göra för att runda strandskyddslagarna och skrev bl a;

“Kommunen kan också i sitt bygglovbeslut konstatera att åtgärden inte kräver strandskyddsdispens … då finns ju ändå ett beslut.”

Detta kreativa förslag blev sedermera det man i diskussion med tillsynsmyndigheten valde att gå fram med. En strategi som alltså nu landat i ett anmält miljöbrott och ett stoppat bygge.

–Här har byggherren och tillsynsmyndigheten alltså tillsammans diskuterat sig fram till en strategi för att försöka sätta strandskyddet ur spel och flyga under länsstyrelsens radar. I våra ögon är det ofattbart att det får gå till så. Det känns näst intill brottsligt, säger Peter Sörensen.

–Från Karlstadpartiet tycker vi det vore välgörande med en rejäl genomlysning såväl av hanteringen av det här ärendet som av hanteringen av strandskydd i allmänhet inom vår kommun, säger Pär Eklund, styrelseordförande i Karlstadpartiet. Från Karlstadpartiet har vi därför JO-anmält hanteringen som ett tjänstefel. Och vi har också begärt tillsyn av den klätterlekplats som också den uppförts av teknik- och fastighetsförvaltningen inom strandskyddat område utan dispens.