Karlstadpartiet JO-anmäler Karlstad kommuns hantering av strandskyddsreglerna rörande äventyrslekparken

Karlstadpartiet har nu anmält kommunens hantering av äventyrslekparken till juistitieombudsmannen (J=).

– Att gräva i strandlinjen på ett strandskyddat område kräver strandskyddsdispens. Det måste vi kunna förvänta oss att kommunens tjänstemän känner till och respekterar. När det gäller äventyrslekplatsen på Skutberget har kommunen trots detta struntat i det. Och eftersom de tycks helt ointresserade av att lyssna på vår kritik har vi efter samråd med strandskyddsexpertis på Naturvårdsverket valt att JO-anmäla kommunens hantering för tjänstefel, berättar Peter Sörensen, politisk talesperson för Karlstadpartiet.

“Felen som begåtts tycks mig vara flera, skriver Peter Sörensen i anmälan. Om lagstiftningen om strandskydd är så tydlig som Naturvårdsverkets rådgivare säger borde teknik- och fastighetsförvaltningen knappast behöva fråga om strandskyddsdispens krävs för att uppföra en lekpark inom strandskyddat område. De borde veta att det krävs. De borde därför istället för att begära rådgivning gått direkt till att begära strandskyddsdispens. Det är det första felet.

Det andra felet är den rådgivning och handläggning av ärendet som sker av stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. De, om någon, bör veta att en strandskyddsdispens krävs, oavsett om den som vill uppföra den hävdar att syftet är “att öka allmänhetens tillgång till området”. Redan där borde de ha meddelat teknik- och fastighetsförvaltningen detta. Istället släpper de genom hela bygget och tillåter det att sättas igång.

Det tredje felet begås när min anmälan om ett pågående miljöbrott kommer in. Istället för att hörsamma denna anmälan avvisar man den just med motivet att syftet med parken är “öka allmänhetens tillgång till området”.

Flera tjänstemän och chefer har uppenbarligen varit delaktiga i hanteringen av ärendet, och det är, vid sidan av bygglovsenhetens enhetschef Karin Manner, okänt vilka, då inga dokument rörande dialogen i skrivande stund har diarieförts.”

– Att kommunens teknik- och fastighetsförvaltning inför öppen ridå kan begå miljöbrott utan att varken kommunen själv eller polisen ingriper är allvarligt. Vi utesluter därför inte att gå vidare med fler åtgärder, säger Pär Eklund, styrelseordförande i Karlstadpartiet. Vi måste ordning på efterlevnaden av lagar och regler i Karlstads kommun. Nu ligger det här ärendet såväl hos Länsstyrelsen som hos justitieombudsmannen. Och vi har i överklagandet till Länsstyrelsen ansökt om s k inhibition, dvs att de pågående arbetena omedelbart ska avbrytas i avvaktan på att ärendet utreds. Det här är inget vi gör för att det roar oss. Men förhoppningsvis kan dessa åtgärder bidra till att bringa klarhet i ämnet, avslutar Eklund.

En kopia på JO-anmälan kommer inom kort att sändas till samtliga kommunfullmäktigeledamöter.

– Alla kommunfullmäktigeledamöter, oavsett politisk hemvist, har naturligtvis ett lika stort ansvar för att se till att gällande lagar och regler efterlevs, och att ingripa om de anser att överträdelser sker. Och media har också en viktig roll i detta. Det ansvaret kan inte vila enkom på oss i Karlstadpartiet, säger Peter Sörensen.

Fotnot. Ovanstående information har idag skickats som pressmeddelande.

Läs också “Kommunens pågående lekplatsbygge på Skutberget är ett miljöbrott” 2021-02-10