“Kommunens lekplatsbygge på Skutberget är ett pågående miljöbrott”

Det som pågår på Skutberget är ett miljöbrott där polisen borde agera.

–Att börja gräva i strandkanten på ett strandskyddat område utan att först ha provat möjligheten att få strandskyddsdispens är ett miljöbrott. Om inte kommunen själva ingriper måste polisen göra det, säger Malin Almquist, sakkunnig rådgivare i strandskyddsfrågor på statliga Naturvårdsverket. Det kan också handla om ett kommunalt tjänstefel som skulle kunna föranleda en JO-anmälan.

Att som kommunen just nu nu gör på Skutberget, börja gräva i strandkanten utan att ha provat möjligheten att få strandskyddsdispens är alltså enligt Naturvårdsverkets sakkunniga på området ett regelrätt miljöbrott. Hur har vi då hamnat i den här sitsen? Borde inte kommunen veta bättre? Självklart borde de det. Låt oss titta tillbaka på ett snarlikt ärende från 2014.

”Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att de planerade anläggningarna kräver strandskyddsdispens.” Så skrev Svea Hovrätt den 18 februari 2014 i sin slutgiltiga dom när det gällde planerna på bygge av en lekpark på strandskyddat område på Kartberget i Karlstad.

Syftet var, hävdade såväl byggherren som kommunen, att öka allmänhetens tillgång till området. Kommunen förordade att ge strandskyddsdispens. Länsstyrelsen avslog. Kommunen och byggherren överklagade då till mark- och miljödomstolen som gav dem rätt. Varpå Länsstyrelsen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som alltså i Svea Hovrätt fastställde den slutliga domen, där man bl a skrev:

“Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att de planerade anläggningarna kräver strandskyddsdispens. För att dispens ska kunna ges krävs att det finns särskilda skäl. Även om en bollplan och en lekplats m.m. som är avsedda för allmänhetens nyttjande och rekreation kan anses ha ett visst allmänt intresse är det på intet sätt visat att detta intresse inte skulle kunna tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Särskilda skäl för att ge dispens finns därför inte. Mark- och miljödomstolens dom såvitt avser första stycket domslutet ska därför upphävas och länsstyrelsens beslut i den delen fastställas.”

Nu är året 2021. Och denna gång är det kommunen själv som helt utan att ens söka strandskyddsdispens satt igång bygget av en lekplats på strandskyddat område på Skutberget. Kommunens egen tillsynsenhet har nämligen bedömt att ingen strandskyddsdispens behövs då syftet är att ”öka allmänhetens tillgång till området”. Alltså precis samma argument som man anförde på Kartberget 2014. Där det sedan blev tvärstopp i högsta instans.

Rimligen förstår kommunen därför mer än väl att det pågående bygget på Skutberget egentligen kräver strandskyddsdispens. Och att man skulle få avslag om sökte en sådan. Men tycker sig säkerligen ha kommit på ett smart sätt att denna gång flyga under den demokratiska radarn.

Men när vi från Karlstadpartiet idag ånyo kontaktar Naturvårdsverket är de solklara i sin bedömning:

–Att börja gräva i strandkanten på ett strandskyddat område utan att att ha provat möjligheten att få strandskydd är ett miljöbrott. Där måste polisen ingripa, säger Malin Almquist, sakkunnig rådgivare i strandskyddsfrågor på statliga Naturvårdsverket. Det kan också handla om et tjänstefel som skulle kunna föranleda en JO-anmälan.

Det är alltså ett miljöbrott som kommunen i skrivande stund, inför öppen ridå och medias och allmänhetens beskådande, begår ute på Slutbergets friluftsområde. Åtminstone om man ska tro det statliga Naturvårdsverkets sakkunniga rågivare i strandskyddsfrågor. Och det kanske man ska.

– Det kommunen gör är att medvetet försöka sätta de demokratiska skyddssystemen på Skutberget ur funktion. Det är i mina ögon ett fult, oetiskt och olagligt sätt att agera. Med stöd av rättsfallet på Kartberget bedömer jag det som mycket troligt att fallet kommer att sluta på precis samma sätt som där, dvs att strandskyddsdispens inte beviljas, och att området får återställas, säger Peter Sörensen, politisk talesperson och fullmäktigeledamot för Karlstadpartiet.

– Klädsammast vore naturligtvis om kommunen på eget bevåg så fort som möjligt insåg sitt misstag, avbröt bygget och skickade in en ansökan om strandskyddsdispens. Det borde ju vara en formalitet om man nu är så säker på att dispens inte ens behövs. Det hela är en synnerligen tråkig och onödig historia som riskerar att skada såväl Skutberget som kommunens anseende. Och Skutberget är en allt för värdefullt resurs för kommunen för att äventyra med den här typen av dumheter, avslutar Peter Sörensen.

Efter att Karlstadpartiet här om dagen anmälde bygget som miljöbrott har anmälan avvisats av kommunen. Ett beslut som Karlstadpartiet sedan överklagat och i samband med detta begärt omedelbar inhibition, dvs att de pågående arbetena på platsen ska avbrytas. Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen i Värmland för behandling.

Fotnot. Huvuddelen av detta inlägg har skickats som ett pressmeddelande till media