Utspel från kommunala direktörer väcker viktiga frågor om tjänstemännens roll i Karlstadpolitiken

Eva-Britt Johansson och Peter Sörensen, politiska talespersoner för Karlstadpartiet Livskvalitet (KPL)

Karlstadpartiets granskning av maktens förehavanden har fått de höga direktörerna och kommunalrådet Nisser (M) att gå till en samlad och synnerligen märklig motattack via en artikel i lördagens VF.

I artikeln i VF recenserar Karlstads högst betalda tjänstemän och politiker i samlad trupp Karlstadpartiets sätt att bedriva politik. Och i synnerhet är det partiets manlige talesperson som upptar deras intresse.

I bekymrade ordalag angriper de högt betalda direktörerna allt från vår attityd till omfattningen av de frågor vi ställer. Ska vi tro dem tycks våra frågor stundtals nästan lamslå deras respektive förvaltningar. En av herrarna finner det också för lämpligt att delge oss sin uppfattning om hur han inte tycker vårt politiska arbete leder någon vart. Och bekymrar sig över hur vi administrativt hanterar de svar vi får.

“– Men det blir liksom inget framåtskridande av det. Det leder ingenstans, men det tar väldigt mycket tid och kraft. Vad han gör med allt material vet jag inte.” Mats Ahrén, Kultur- och fritidsdirektör

Och Per-Samuel Nisser (M) han brister som vanligt ut i brösttoner och tycker att vårt agerande är respektlöst. Och ryter att vi ska skärpa oss.

Vi tackar ödmjukast för intresset och för de höga herrarnas engagemang i vårt politiska arbete. I en nyligen lagd interpellation, en motion samt i ett inlägg här på vår webbplats väcker vi med anledning av händelser i närtid just frågor om hur samspelet mellan politiker och tjänstemän ska gå till. De senaste dagarnas agerande från direktörerna gör onekligen en diskussion i frågan än mer aktuell och angelägen.

“–Kontakterna mellan politiker och tjänstemän måste ske med respekt och det har inte Peter Sörensen haft. Jag tycker att han måste skärpa till sig.” Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande

Tjänstemannens roll, som inte är helt okomplex, belyses på ett utmärkt sätt i uppsatsen ”Neutrala och objektiva tjänstemän” skriven av Oskar Cimmerholm på Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet. Ur denna är följande stycke hämtat.

”I lagen regleras en del om hur tjänstemannen ska sköta sitt arbete och sina uppgifter. Redan i Regeringsformen, en av våra fyra grundlagar, ges vissa riktlinjer som kommunerna ska förhålla sig till. Regeringsformen tar upp de normer som Sveriges statsskick grundar sig på. I den går det att läsa:
”9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet” (Regeringsformen)

De grundläggande krav som tjänstemannen måste leva upp till i sitt arbete är alltså saklighet och opartiskhet. Detta garanteras i bestämmelser om de offentligt anställdas ansvar.

”9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet” (Regeringsformen)

Förvaltningslagen tar också upp bestämmelser som syftar till att garantera saklighet och opartiskhet i myndighetsutövningen. I lagen regleras bestämmelserna om jäv. Jävet innebär att tjänstemannen har ett intresse vid handläggningen av ett visst ärende. Lagen tar upp olika situationer av jäv: sakägarjäv – när ärendet berör tjänstemannen själv, intressejäv – när utgången kan skada eller gynna tjänstemannen och släktskapsjäv – när ärendet rör en närstående till tjänstemannen. Om tjänstemannens opartiskhet kan anses rubbas i ett ärende, exempelvis p.g.a. vänskap, fiendeskap eller ekonomiskt beroende, kan tjänstemannen också betraktas som jävig enligt en generalklausul i lagen (Premfors et al. 2009:209).”

Med dessa ord önskar vi er alla en riktigt trevlig helg kära vänner. Det blåser friska vindar såväl utomhus som i den politiska världen. Och vårt politiska äventyr i Karlstadpolitiken fortsätter med oförminskad kraft. Lita på det.

Varma hälsningar,

Peter Sörensen & Eva-Britt Johansson
Politiska talespersoner för Karlstadpartiet Livskvalitet

PS. Den nämnda uppsatsen hittar du i sin helhet här –  DS.