Felaktiga fakta i tjänsteyttrande till kommunstyrelsen vilseleder de förtroendevalda

Innan Peter Sörensen klev in i politiken var han åren 2015-2018 verksamhetsansvarig för Återbruket i Karlstad

–Eftersom jag nyligen nåtts av information om att Kommunstyrelsen idag med största sannlikhet kommer yrka på avslag för motionen om Återbruk, har jag närmare studerat deras tjänsteyttrande. Och jag kan med både förvåning och förskräckelse konstatera att det innehåller en rad direkta felaktigheter. Detta är mycket allvarligt, säger Peter Sörensen, politisk talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet.

–Förtroendevalda som ska fatta beslut måste kunna lita på att tjänstemännen tagit fram objektiva och korrekta faktaunderlag. Annars sätts demokratin ur spel. Jag har därför skickat nedan återgivna mail till ledamöterna i kommunstyrelsen (som går till beslut på mötet idag kl 15) samt till ledamöterna på kommunledningskontoret (som tagit fram faktaunderlagen), fortsätter han.

–Personligen tycker jag att beslutsrundan i kommunstyrelsen, givet de i mina ögon bristande faktaunderlag som kommunledningskontoret tagit fram, borde avbrytas. Och presenterade faktafelaktigheter korrigeras innan man går till beslut. I mina ögon är det ju snarast dessa underlag som framstår som märkligt personligt färgade partsinlagor, skriver Peter Sörensen i sitt mail.

Här följer mailet i sin helhet:

Kära ledamöter i kommunstyrelsen samt på kommunledningskontoret!

Jag har idag läst kommunledningskontorets tjänsteyttrande kring den motion om återbruk kommunstyrelsen idag ska fatta beslut om och kan tyvärr konstatera att den tycks innehålla en rad felaktigheter, vilket är både märkligt och olyckligt. Vi måste kunna förvänta oss att tjänstemännen förser de folkvalda med korrekta och faktabaserade underlag när de ska gå till beslut. Annars blir det tokigt. Låt mig därför reda ut några av dessa felaktigheter, så att ni får förutsättningar att fatta ett så bra beslut som möjligt i eftermiddag.

1. Kommunledningskontoret skriver “Karlstads Energi har idag samarbete med olika aktörer för att bidra till ökat återbruk.” Motionen handlar om att, precis som Återbruket i Karlstad gjorde och som redovisas i den rapport ni fått ta del av, jobba med aktivt återbruk, dvs eftersortering av det som de facto kastats. Inte om passivt återuk, dvs sådant som folk lämnat in. Inom passivt återbruk finns flera aktörer idag, t ex Solareturen och Myrorna. Inom aktivt återbruk, dvs sortering av sådant som de facto kastats, finns endast en som jobbar i mycket begränsad omfattning. Det var från kastad elektronik och kasserade vitvaror som Återbruket år 2017 lyckades återbruka 50 ton och sälja dem för 1,5 mkr. Och som rapporten visar är potentialen mycket större än så. Uppemot 175 ton skulle årligen kunna återbrukas (utöver det som övriga aktörer redan idag återbrukar) och säljas till en summa av ca 5 miljoner, enligt rapporten. Det har alltså inget alls att göra med dagens aktörer som bedriver sk passivt återbruk dit folk får lämna grejer om de har lust. Karlstads kommun jobbar, precis som det går att läsa i rapporten, idag i minimal omfattning med aktivt återbruk. Endast ett fåtal datorer fiskas upp ur soporna i samarbete med Röda Korset.

2. Kommunledningskontoret skriver “Att konvertera om återvinningscentralerna i den omfattning som motionären föreslår kräver en större yta. En så ytkrävande verksamhet bedöms vara svår att tillskapa på de befintliga platserna.” Detta är en direkt felaktighet. Som framgår av motionen och av rapporten krävs varken större ytor eller fysiska ombyggnader av återvinningscentralerna för att börja jobba med aktivt återbruk enligt Återbrukets modell. Det kan mycket väl utföras precis som det ser ut idag. Det är bara arbetsmodellen, dvs sättet att jobba, som behöver ändras.

3. Kommunledningskontoret skriver “Det finns mycket material för återbruk och det är viktigt att få avsättning för insamlat material. Annars är risken att material som ej kan återbrukas kommer tillbaka till återvinningscentralerna igen.” Hur mycket material för återbruk som döljer sig i sopberget, dvs i det material som kastas på Karlstad kommuns återvinningscentraler, har hittills varit okänt. Tack vare pilotprojektet Återbruket i Karlstad och rapporten ”Från återvinning till återbruk” vet vi nu mer om det, åtminstone när det gäller elektronik och vitvaror. Det är första gången i Sverige en sådan rapport görs. Erfarenheten är sålunda ny och kommer med stor sannolikhet påverka sättet man arbetar med återbruk på svenska kommuner. När man jobbar med eftersortering, rengöring, funktionstestning och reparation av kasserade produkter blir det alltid, helt naturligt, en del produkter som man inte lyckas laga eller sälja, som som då får gå i retur till återvinningsstationen. De har ju en gång redan varit där och vänt, och skulle ha hamnat där om ingen aktiv återbruksverksamhet bedrevs, så någon belastning för centralen innebär det knappast.

4. Kommunledningskontoret skriver “En verksamhet som motionären föreslår skulle innebära en stor utökning och förskjutning av Solareturens uppdrag.” Återbruket i Karlstad återbrukade år 2017 50 ton elektronik och vitvaror med en arbetsstyrka bestående av fem personer, i huvudsak nyanlända som inte pratade svenska. Och utan ett öre i kommunalt bidrag. Solareturen har över 100 anställda och kostar varje år Karlstad kommun miljontals kronor att driva. En satsning på återbruk enligt Återbrukets modell borde därför rimligen inte innebära någon “stor utökning”. Det handlar snarare om att våga tänka i nya banor. Och att sätta ett tydligare fokus på miljönytta.

5. Jag har förstått att det finns de som uppfattar rapporten som en partsinlaga och inte som fakta. Och att de därför inte vill ta erfarenheterna som där framförs till sig. Till dem vill jag säga att de resultat som redovisas i rapporten är de verkliga resultat som uppnåddes under verksamhetsåret 2017. De ekonomiska resultaten är hämtade ur Återbrukets resultatrapport inlämnad till skatteverket och volymerna är hämtade från de viktrapporter som varje månad insändes till Karlstad Energi. De är verkliga. Inga politiskt färgade önskedrömmar. Och det är på dem och på erfarenheterna från verksamhetsåret som de skattade ekonomiska förädlingsvärden vi presenterar i rapporten baserar sig. Det är viktigt att som förtroendevald förmå skilja på politisk färgade visioner och verkliga fakta.

Personligen tycker jag att beslutsrundan i kommunstyrelsen, givet de i mina ögon bristande faktaunderlag som kommunledningskontoret tagit fram, borde avbrytas. Och presenterade faktafelaktigheter korrigeras innan man går till beslut. I mina ögon är det ju snarast dessa underlag som framstår som märkligt personligt färgade partsinlagor.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Verksamhetsledare för Återbruket i Karlstad 2015–2018
Poltisk talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet sedan 2018

PS. Den nyligen publicerade rapporten “Från återvinning till återbruk” finns att läsa online på Issuu. DS