Missförhållanden i kommunrevisionen blottlägger en laglös kommun. Men frågan är om någon ens bryr sig?

Bristerna i kommunrevisionen gör Karlstad till en laglös kommun. Men är det ens någon som bryr sig, undrar Peter Sörensen.

Du som följt våra nyheter om missförhållandena inom kommunrevisionen i Karlstads kommun vet vid det här laget att där råder stora problem och stor förvirring. Efter att vi här om dagen berättade hur Per-Samuel Nisser (m) inte längre är valbar som ordförande i kommunrevisionen (då hans syster sitter i kommunstyrelsen) har vi grävt fram ytterligare fakta som fördjupar bilden av missförhållandens omfattning.

När vi grävde vidare och granskade de två tidigare mandatperiodernas utnämningar av kommunrevisorer dök nämligen ytterligare två namn upp som enligt kommunallagen inte varit valbara på grund av att anhöriga till dem samtidigt utsetts som ledamöter i andra stora nämnder.

Enligt kommunallagen 4 kap 7 § upphör uppdraget för den kommunrevisor som inte är valbar och är utsedd av kommunfullmäktige (som i dessa fall) att gälla på följande kommunfullmäktigemöte. I alla fall om det inte kommit in en ansökan om att göra ett undantag som sedan godkänts av kommunfullmäktige. För att reda ut den saken vände vi oss till kommunen och bad om kopior på eventuella sådana beslut från 2010 och framåt. Svaret kom med vändande post. Några sådana ansökningar har inte inkommit och några sådana beslut har därför heller inte fattats.

I kommunallagens 4 kap 7 § regleras vad som krävs för att en person ska vara valbar till ett uppdrag som revisor.

Svaret från kommunen innebär att uppdraget som kommunrevisor för såväl Birgitta Samuelsson (s) 2014-2017 och Ann-Louise Holm (s) 2015-2018 i enlighet med 4 kap 7 § i kommunallagen och fakta som vi tidigare redogjort för per automatik upphörde att gälla på respektive mandatperiods första sammanträde efter att deras närstående utsetts till sina nämnduppdrag.

Ändå fick de sitta och verka som illegala kommunrevisorer en hel mandatperiod (4 år), utan att någon annan reagerade. Ingen annan ledamot i kommunrevisionen, ingen i valberedningen, kommunstyrelsen och ingen ledamot från något annat parti i kommunfullmäktige. Inte ens kommunfullmäktiges ordförande Anders Knape (s), tillika dåvarande ordförande för SKR, som ju ger ut handböcker och håller kurser om God revisionssed. Och, faktiskt nästan lika märkligt, ingen från media. Som ju också de har en granskande roll.

Kommunrevisionens uppdrag är att granska och demokratisäkra kommunens verksamhet. Och grunden i deras uppdrag är kunskap och oberoende. Oberoende av partitillhörighet och oberoende av allt för nära vänskapsband, som t ex släktskap. Grunden för uppdraget regleras via kommunallagen. Och texten just rörande detta är svår att misstolka. Dessutom lyfts kommunallagen och frågan om valbarhet särskilt fram på sidan 18 i kommunens egen handbok för förtroendevalda.

Från sidan 18 i Karlstad kommuns handbok för kommunfullmäktigeledamöter. Men ingen tycks läsa själva lagtexten.

I Karlstad har kommunallagens krav när det gäller säkerställandet av kommunrevisionens oberoende och kunskap alldeles uppenbart satts ur spel sedan flera mandatperioder tillbaka. Det som här om dagen uppdagades kring Per- Samuel Nissers tillsättning var inte ett misstag. Det var ett mönster.

I praktiken innebär det, eftersom ingen heller reagerat på dessa missförhållanden, att kommunen står utan en fungerande kommunrevision.

Och utan en fungerande kommunrevision som granskar att lagar om t ex diarieföring, dokumentation och ärendeberedning samt beslutade styrdokument efterlevs öppnas dörren på vid gavel för missförhållanden. Och nationellt uppmärksammade juridiska och demokratiska debacle som stadshussaffären och muminparksäventyret (fällt i två domstolar, för brott mot kommunallagen och miljöbalken) blir plötsligt enklare att begripa bakgrunden till.

Karlstads kommun har blivit ett laglöst land.

Men frågan är om någon annan än vi i Karlstadpartiet bryr sig?

Peter Sörensen
Ledamot av kommunfullmäktige
för Karlstadpartiet

PS. Hur löser vi då detta problem? Tja. Vi får väl hoppas att media tycker att det är intressant att skriva om. Och att någon revisor eller politiker ansluter sig till kritikerna. Själv har jag anmält mig till SKRs kurs i God revisionssed som hålls här i Karlstad den 21 mars 2023. Det vore väl en god idé att skicka alla ledamöter och ersättare i kommunrevisionen på den kursen. Ja varför inte hela kommunfullmäktige dessutom. Det tror jag vore en riktig god investering. Dessutom vore det ju ett superbt tillfälle för journalisterna att lära sig mer om kommunrevisionens roll. För lite drygt 2000 kronor får man en späckad heldagskurs, inkl mat. DS