Karlstadpartiet avslöjar hur ytterligare två tidigare revisorer utsetts i strid med kommunallagens krav på oberoende

Nytt avslöjande. Ytterligare två tidigare revisorer har utsetts trots att de inte var valbara.

Karlstadpartiet kunde här om dagen avslöja hur kommunstyrelsens tidigare ordförande Per-Samuel Nisser(s) utsetts till ordförande för kommunrevisionen trots att hans syster sitter i kommunstyrelsen. Ett faktum som strider mot kommunallagens krav på revisorns oberoende. Nu kommer ännu ett avslöjande om hur ytterligare två tidigare revisorer utsetts på samma felaktiga sätt. Utan att någon reagerat.

Personerna det handlar om är Ann-Louise Holm (s) och Birgitta Samuelsson (s). Holm, som är svägerska till den socialdemokratiske profilen och mångårige kommunfullmäktigeledamoten Håkan Holm (s) var kommunrevisor 2015-2022. Under mandatperioden 2015-2018 var svågern Håkan Holm (s) 1:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, vilket alltså enligt kommunallagen innebar att hon i praktiken inte alls var valbar till ämbetet.

Birgitta Samuelsson (s), ordförande för kommunfullmäktige åren 2002-2010 utsågs till kommunrevisor 2011 och innehar ämbetet än idag (vice ordförande). Detta trots att hennes man, s-profilen Björn Samuelsson (s) satt som ledamot av kultur- och fritidsnämnden mandatperioden 2011-2014. Inte heller Birgitta Samuelsson (s) var alltså i praktiken enligt lagen valbar till uppdraget som kommunrevisor.

Trots att detta, precis som i fallet med Per- Samuel Nisser (m), uppenbart stod i strid med kommunallagens krav på revisorns oberoende utsågs de till sina ämbeten. Utan att någon enda revisorskollega eller fullmäktigeledamot reagerade.

–Från Karlstadpartiet ser vi allvarligt på den här typen av missförhållanden, säger Peter Sörensen (KPL).

–Revisorns oberoende är en grundbult i säkringen av vårt demokratiska system. För mig är det obegripligt att det här typen av uppenbara brott mot svensk lag kunnat fortgå under så många år. Det är djup demokratisk bekymmersamt och kastar en svart skugga över hela den kommunala förvaltningen. Och specifikt naturligtvis över kommunrevisionen som rimligen borde ha reagerat. De om någon ska ju kunna kommunallagen och känna till hur centralt oberoendet är för en fungerande revision, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

–Från Karlstadpartiet ser vi allvarligt på den här typen av missförhållanden. Alldeles uppenbart finns det ett behov av en förnyelse på det här området. Enligt min bedömning har vi dagsläget inte en fungerande kommunrevision. För att få ordning på det här behövs omfattande kunskapshöjande insatser. Dessutom behöver en ny kultur, som återupprättar kommunrevisionens viktiga demokratiska roll, komma på plats. Här har vi alla 61 ledamöter av kommunfullmäktige ett viktigt gemensamt uppdrag att skyndsamt ta itu med, avslutar Sörensen.

LÄS MER om kommunrevisionens roll och uppdrag i den bifogade skriften God revisionssed från SKR utgiven 2022.

Från SKRs hemsida:

Vid val av revisor är det grundläggande att revisorn ska stå fri från den eller de som ska granskas och inte själv ha ett ansvar i verksamheten. Revisorns oberoende bör vara så oinskränkt som möjligt för att uppnå förtroende och kontinuitet. Detta oberoende regleras formellt genom valbarhetsreglerna i kommunallagen, som säger;

Den som väljs till revisor kan inte samtidigt vara:

  • ledamot eller ersättare i fullmäktige eller fullmäktigeberedning
  • ledamot eller ersättare i styrelse och nämnd
  • ledamot eller ersättare i styrelse i kommunalt företag (aktiebolag, stiftelse, handelsbolag och ekonomisk förening)

Som huvudregel gäller även att den som ska väljas till revisor inte kan ha en anhörig som antingen har uppdrag i styrelser och nämnd eller har en ledande befattning med ett redovisningsansvar inom kommunen, landstinget eller regionen.

Ur kommunallagens 4 kap Förtroendevalda

4 § Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor inom den kommunen eller den regionen.
Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller regionen är inte valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redovisningsskyldige. Lag (2019:835).

7 § Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.