Per-Samuel Nisser (m) inte längre valbar till rollen som kommunrevisor

Per-Samuel Nisser (m) från ett anförande i kommunfullmäktige 2022.

Efter att Per-Samuel Nisser (M) på kommunfullmäktiges sammanträde i november valdes till ny ordförande för kommunrevisionen har hans syster, Margareta Nisser-Larsson (M), utsetts till ledamot av kommunstyrelsen. I kommunallagen 4 kap 4 § står att den som har anhöriga i styrelser eller nämnder inte är valbar som kommunrevisor. Enligt samma lag 7 § framgår också att om man upphör att vara valbar så upphör uppdraget genast.

–I och med att hans syster valts till ledamot av kommunstyrelsen är han inte längre valbar och uppdraget upphör då genast, säger Lotta Ricklander, sakkunnig på SKR när vi på förmiddagen kontaktar henne om saken.

–I Per-Samuel Nissers fall, där han valts av kommunfullmäktige, innebär det att uppdraget upphör vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. Alltså i januari, säger Peter Sörensen (KPL).

–Här förefaller valberedningen har gått vilse. Och man kan ju kanske dessutom tycka att en nyvald ordförande för kommunrevisionen borde kunna förväntas ha bättre koll på kommunallagen. Det är ju kommunrevisionens roll att se till att lagar och regler efterlevs, avslutar Peter Sörensen (KPL).

Från SKRs hemsida:

Vid val av revisor är det grundläggande att revisorn ska stå fri från den eller de som ska granskas och inte själv ha ett ansvar i verksamheten. Revisorns oberoende bör vara så oinskränkt som möjligt för att uppnå förtroende och kontinuitet. Detta oberoende regleras formellt genom valbarhetsreglerna i kommunallagen, som säger;
Den som väljs till revisor kan inte samtidigt vara:

  •  ledamot eller ersättare i fullmäktige eller fullmäktigeberedning
  • ledamot eller ersättare i styrelse och nämnd
  • ledamot eller ersättare i styrelse i kommunalt företag (aktiebolag, stiftelse, handelsbolag och ekonomisk förening)

Som huvudregel gäller även att den som ska väljas till revisor inte kan ha en anhörig som antingen har uppdrag i styrelser och nämnd eller har en ledande befattning med ett redovisningsansvar inom kommunen, landstinget eller regionen.

Ur kommunallagens 4 kap Förtroendevalda

4 § Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor inom den kommunen eller den regionen.
Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller regionen är inte valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redovisningsskyldige. Lag (2019:835).
7 § Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.