Kommentarer till uttalanden från kommunen och Räddningstjänsten i artikel i NWT om uteserveringarna

Karlstadpartiets Peter Sörensen kommenterar uttalanden i artikel i NWT

Något utrymme för ett “specialfall” av den typ kommunens byggnadsingenjör Niklas Svensson talar om existerar inte i lagen. Det Svensson säger till NWT går stick i stäv med ett mailsvar vi idag fått från kommunen och förefaller vara hans egen högst personliga tolkning av lagen. En tolkning som han tycks ha hittat på tillsammans med Räddningstjänsten. Någon förankring i svensk lag har den inte. Och den lagen måste Svensson, och kommunen, följa.

I en artikel i NWT skriver man idag om hur kommunen bryter mot lagen genom att tillåta att paviljongerna på Kungsgatan tagits i bruk utan att ett så kallat slutbesked lämnats, något vi från Karlstadpartiet tidigare skrivit om. Ett slutbesked kan först lämnas när alla lagkrav, typ dem kring brandskydd, är åtgärdade och uppfyllda. Det gäller för alla, alltid. Och med anledning av vad som sägs från kommunen och Räddningstjänsten har vi från partiet följande kommentarer.

Först och främst är det viktigt att slå fast en sak. Stadsbyggnadsnämnden är en tillsynsmyndighet enligt 11 kap 3 § i Plan- och bygglagen (PBL). Kommunen är skyldig att följa lagen. De kan inte välja om de vill göra det. Eller hitta på egna regler, som avviker från lagen. Den som gör det begår tjänstefel och kan bli åtalad enligt brottsbalken.

LÄNK: Här bryter kommunen mot lagen – när uteserveringarna tillåts: ”Ett specialfall” NWT 2 maj 2024

Stadsbyggnadsingenjör Niklas Svenssons svar i artikeln framstår mycket märkligt givet det svar vi idag fått från kommunens stadsbyggnadsförvaltning där man är mycket tydliga med att en byggnad inte får tas i bruk. I förvaltningens kortfattade svar står:

“Slutbesked har inte utfärdats. Samtliga åtgärder har inte utförts och verifierats. En byggnad får inte tas i bruk utan slutbesked. Förvaltningen och nämnden ska agera skyndsamt om den får kännedom om att en byggnad tagits i bruk innan slutbesked.”

Niklas Svensson blandar dessutom, medvetet eller omedvetet, ihop kommunens argument för att inte ta ut sanktionsavgift för svartbygget i sig med de sanktionsavgifter som enligt lag ska bli påföljden om man tar en byggnad i bruk innan man fått slutbesked.

Något utrymme för ett “specialfall” av den typ Niklas Svensson talar om existerar inte i lagen. Det Svensson säger till NWT förefaller vara hans egen högst personliga tolkning av lagen, som han tycks ha hittat på tillsammans med Räddningstjänsten. Någon förankring i svensk lag har den inte. Och Niklas Svensson har enligt Förvaltningslagens legalitetsprincip inga möjligheter att agera utan stöd i lagen.

Utöver de i Brandskyddslagets brandsriskutredning noterade bristerna i brandskyddet på paviljongerna, med bland annat avsaknad av utrymningsvägar, föreligger dessutom en rad andra allvarliga brister som inte åtgärdats, som t ex det brandfarliga undertaket på skärmtaket på NWTs fastighet, utrymningsvägar för flera lokaler i NWTs fastighet och det faktum att uteserveringarnas placering hindrar uppställning av Räddningstjänstens utryckningsfordon.

Och den skälighetsbedömning som brandingenjör Glenn Appel talar om existerar såvitt vi erfar i verkligheten inte. Varken i diariet eller i mailhistoriken finns ett enda spår av en sådan. Även den verkar bara vara ännu ett påhitt för att runda lagen.

Någon möjlighet för kommunens stadsbyggnadsnämnd att med stöd i lagen agera så som Svensson säger finns som vi ser det inte. Kommunen är (se nedan) skyldig att följa lagen. Gör man inte det bryter man mot lagen och kan drabbas av straffansvar för tjänstefel. Vi har även fått detta bekräftat av kommunjurist Joel Bruks på Karlstad kommuns kommunledningskontor.

Ytterst ansvarig för det som pågår är bygglovschef Karin Manner, stadsbyggnadsdirektör Martin Hollertz och stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Tallgren (s).

Från Karlstadpartiet kommer vi nu att gå vidare och överväga en polisanmälan för tjänstefel, en tillsynsanmälan till Länsstyrelsen (som har tillsyn av kommunernas sätt att hantera sin tillsyn enligt PBL) och en JO-anmälan.

Det uppenbara myndighetshaveri från kommunen och Räddningstjänsten som pågått i flera år och som fortsatt pågår framför våra ögon på Kungsgatan i Karlstad måste få ett slut.

FAKTA: Byggnadsnämnden

  • Är tillsynsmyndighet (11 kap 3 § PBL)
  • Har tillsyn över hur byggherrar fullgör sina skyldigheter enligt PBL (8 kap 2 § PBF)
  • Är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om påföljd om det finns anledning att anta att tillsynsobjekt inte följt bindande bestämmelser eller beslut med stöd av sådana (11 kap 5 § PBL). Skyldigheten gäller oavsett om frågan uppkommit genom en anmälan eller på annat sätt.
  • Är skyldig att hantera en tillsynsfråga skyndsamt (10 kap 37 § PBL)
  • Kan drabbas av straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken vid felaktig eller utebliven tillsyn
  • Ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet (8 kap 8 § PBF)