Karlstadpartiet kritiska till Räddningstjänstens agerande avseende uteserveringarna. Beviljar inte ansvarsfrihet för ledningen.

Peter Sörensen är starkt kritisk till hur Räddningstjänsten hanterat sitt ansvar för brandsäkerheten.

Som punkt sex på dagordningen under torsdagens fullmäktigemöte avhandlades frågan om att bevilja Räddningstjänstförbundets ledning ansvarsfrihet för 2023. Karlstadpartiet motsatte sig ett sådant beviljande och valde att reservera sig och lämna in en protokollsanteckning. –Vi är starkt kritiska till hur Räddningstjänsten hanterat sitt myndighetsutövande och ansvar för brandsäkerheten kopplat till uteserveringarna längs Kungsgatan, därav denna markering, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

–Det handlar dels om hur de hanterat sitt lagstadgade ansvar för människors säkerhet och hälsa under de över tio år de suttit med på möten med krögarna längs Kungsgatan ihop med kommunens stadsbyggnadsförvaltning och teknik- och fastighetsförvaltning, samt fastighetsägaren NWT, och dels om hur man agerade efter att vi gjorde en tillsynsanmälan till MSB mot dem. I båda avseenden är vi mycket, mycket kritiska till deras agerande, säger Peter Sörensen.

Under fullmäktigemötet vägrade presidiet första att godkänna partiets reservation. Men fick senare under mötet korrigera det agerandet, då det visade sig bryta mot kommunallagen.

Partiet har sedan tidigare gjort en polisanmälan av Räddningstjänstens agerande. En anmälan som polisen sedan lade ner. Karlstadpartiet vidhåller dock sin kritik och är fortsatt starkt kritiska till hur Räddningstjänsten hanterar sitt ansvar för brandsäkerheten, något som partiets styrelseordförande Kjell-Arne Kolthoff skrivit om i en debattartikel som insänts till NWT för en tid sedan men som fortfarande av okänd anledning inte publicerats. Artikeln har därför publicerats på Karlstadpartiets webbplats i avvaktan på besked från NWT.

Partiet överväger dessutom att i närtid vidta ytterligare åtgärder för att råda bot på de missförhållanden man överlever både vad gäller säkerheten och myndighetsutövandet.

–Vi anser att de fel som Räddningstjänsten begått och fortsatt begår är av så allvarlig karaktär att det tyvärr kommer vara nödvändigt, säger Peter Sörensen.