Reservation i punkt 6 beviljande av ansvarsfrihet för Räddningstjänstförbundet vid kommunfullmäktigesammanträdet 2024-04-25

Vi vill från Karlstadpartiet reservera oss mot beslutet att bevilja Räddningstjänstförbundet ansvarsfrihet för 2023. Bakgrunden är deras agerande, eller snarare ickeagerande, i myndighetsutövandet kopplat till serveringspaviljongerna längs Kungsgatan i Karlstad. Av ett mötesprotokoll från dec 2019 – ett av många möten mellan kommunen, krögarna på Kungsgatan och räddningstjänsten (bifogat) – och av flera års maildialoger framgår att Räddningstjänsten ända sedan 2014 känt till såväl att paviljongerna varit bygglovspliktiga som att de inte uppfyllt brandskyddskraven. Ur protokollet läser vi bl a:

“Farokh på Pitchers med flera undrar hur det går med uteserveringarna och om frågan är färdigutredd. Andreas och Peter förklarar att till skillnad från tidigare krävs nu bygglov, vilket gör det hela mer komplicerat. Förklaringen är att serveringarna över tid har upphört att vara enkla och öppna med parasoller och staket. Från 2014 och framåt har de glidit över till att bli inneslutna, väderskyddade paviljonger som allt mer kan likställas med riktiga byggnader. De kan därför inte längre enbart hanteras av uteserveringspolicyn. Istället kommer kravet på bygglov in i bilden.

Räddningstjänsten har tidigare kommit in sent i processen och inte ordentligt genomlyst uteserveringarna utifrån ett bygglovsperspektiv. När det nu görs står det klart att dagens utformning inte är godkänd ur brandsäkerhetshänseende. Ola på räddningstjänsten berättar att det måste finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Problemet som måste lösas är framför allt att någon lägenhet och något kontor i fastigheten saknar utrymning mot Kungsgatan. Uteserveringarna hindrar framkomligheten med stegbil. Andra lösningar krävs därför för evakuering från fastigheten.

Även om det inte är av avgörande betydelse för bygglovsfrågan i detta fall finns det likaså brandspridningsrisker mellan olika uteserveringar samt mellan uteserveringar och byggnaden. Vid utrymning genom krogarnas entréer kan det bli trångt när människor samlas i gången, stoppas upp mot uteserveringarna och får svårt att snabbt komma vidare.

Peter kan inte utifrån brandsäkerhetsbestämmelser i gällande lagstiftning ge bygglov i nuläget. Målet är att lösa problemen med utrymningsvägarna gemensamt för att krögarna ska kunna få bygglov efteråt. Det ligger i allas intresse och vi måste hjälpas åt. Magnus på NWT lämnar Olas utlåtande till krögarna. James börjar med att ta fram gamla dokument från Urban Söderberg om brandsäkerheten och uppdaterar sedan Ola på dess innehåll. Därefter kontaktar James Urban om behovet av en ny brandutredning. När utredningen är klar presenteras den för krögarna, räddningstjänsten och kommunen. Krögarna och NWT får därnäst träffa räddningstjänsten för att se över behovet av eventuella åtgärder som utredningen kan tänkas föreslå. Först när räddningstjänstens krav uppfylls kan ett bygglov beviljas av Peter.”

Räddningstjänsten har stått med armarna i kors medan det fått pågå verksamhet i byggnader mitt i centrum som inte klarat lagens brandskyddsbestämmelser och som utgjort en uppenbar fara för liv och hälsa.

Detta trots att de aktuella serveringspaviljongerna ligger i regionens största och mest flitigt besökta krogstråk, med tusentals berusade besökare i trånga, mörka lokaler under storhelger. Hade en storbrand inträffat under denna period hade en katastrof kunnat inträffa. Och för den hade Räddningstjänsten, genom sitt ickeagerande, burit ett stort ansvar.

Först fem år senare, efter att vi från Karlstadpartiet hösten 2022 blivit tipsade av en medborgare om avsaknaden av bygglov, och vi blivit varse vad som pågått och lämnat in en tillsynsanmälan, kommer 2024 kravet på en brandskyddsutredning. Tio år efter att Räddningstjänsten konstaterade att byggnaderna inte uppfyllde lagens brandsäkerhetskrav. Här borde rimligen Räddningstjänsten varit skyldiga att enligt lagar och förordningar agera med en egen tilllsynsanmälan, en inspektion eller ett föreläggande. Det har ju handlat om brandfarliga svartbyggen som uppförts alldeles vid stora torget. Och en uppenbar fara för liv och hälsa.

Men Räddningstjänstens i våra ögon juridiskt och formellt klandervärda agerande stannade inte där. När vi 2023 begärde tillsyn av deras agerande från MSB, visade det sig att tillsynsmannen från MSB, uppenbarligen en gammal kollega till Räddningstjänstens ledning, tillsammans med Räddningstjänsten kokade ihop en berättelse om att Räddningstjänsten skulle ha gjort vad man kaller ett skälighetsyttrande och att de därmed ändå godkänt byggnationen ur brandsäkerhetshänseende.

Bara några månader tidigare stod Räddningstjänsten i ett reportage i SVT och sa att de minsann sagt till kommunen i över tio år att byggnaderna inte var brandsäkra. Något vi, efter att ha gått igenom all mailkommunikation mellan kommunen och Räddningstjänsten sedan 2014, kan bekräfta är korrekt. Något som helst spår efter det skälighetsyttrande som MSB och Räddningstjänsten talar om existerar inte. Det förfaller istället vara ett påhitt som två forna kårkollegor kokat ihop för att försöka rädda ansiktet på Räddningstjänsten och kommunen.

Från Karlstadpartiet ser vi mycket, mycket allvarligt på Räddningstjänstens, och andra inblandade myndigheters, i våra ögon bristfälliga agerande och myndighetsutövande i detta ärende. Och mot bakgrund av detta reserverar vi oss mot att bevilja Räddningstjänstförbundet ansvarsfrihet för 2023.

För Karlstadpartiet Livskvalitet den 25 april 2024

Peter Sörensen

Ledamot

Fullmäktige

Karlstads kommun