Därför tror vi att Räddningstjänsten och MSB talar osanning om skälighetsutlåtandet för brandskyddet på Kungsgatan

Vi ifrågasätter sanningshalten i utlåtanden från MSB och Räddningstjänsten, säger Peter Sörensen (KPL).

Som du kanske läst så är vi från Karlstadpartiet starkt kritiska till hur Räddningstjänsten hanterat sitt ansvar för brandsäkerheten kopplat till paviljongerna längs Kungsgatan. Vi menar att de brustit kraftigt i sitt lagstadgade ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Och vad än värre är, vi tror faktiskt att de tillsammans med MSB till och med ljuger i sina myndighetsutlåtanden. Det är en allvarlig anklagelse. Men vi menar att det finns fog för den. Åtminstone till bevis på motsatsen framställts.

Våren 2023 gjorde vi en tillsynsanmälan till MSB som har tillsynsansvaret över att Räddningstjänstens verksamhet (som är en del av kommunens ansvarsområde) följer lagen. Svaret kom snabbt. Någon tillsyn behövs inte, skrev Anders Sigfridsson på MSB. Enligt Sigfridsson hade Räddningstjänsten nämligen, hävdar han, bedömt att det fanns en skäligt brandskydd på platsen.

När det i januari 2024 så stod klart att paviljongerna är bygglovspliktiga och en brandskyddsutredning slagit fast att mängder av allvarliga brister i brandskyddet föreligger, och full verksamhet ändå tillåts föregå i paviljongerna, gjorde vi en ny tillsynsanmälan till Räddningstjänsten. Återigen landade den på Sigfridssons bord. Och återigen kom ett identiskt svar. Problemet är bara att jag tror att de ljuger om skälighetsbedömningen.

Dessa faktorer talar nämligen starkt emot detta:

  • Räddningstjänstens uttalande i det sk krögarmötesprotokoll från dec 2019 som vi tidigare redovisat
  • När vi gått igenom all mailkommunikation mellan räddningstjänsten och kommunen från 2014 och framåt finns inte ett spår av något skälighetsutlåtande. Istället upprepar Glenn Appel år efter år ordagrant utlåtandet från krögarprotokollet.
  • När Brandskyddslaget nu genomfört en stor brandskyddsbeskrivning på 52 sidor bekräftas alla de brister Räddningstjänsten fört på tal, och ännu fler adderas. Det faller därmed i våra ögon på sin egen orimlighet att Räddningstjänsten skulle ha gjort en bedömning att detta varit ett skäligt brandskydd.
  • Bedömningen av ett skäligt brandskydd ska följa en formaliserad process som beskrivs väl i MSBs egna handbok “Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”. Här ska t ex ske en besiktning på plats, en noggrann professionell bedömning och en kommunikation. Och allt ska ske skriftligt. Några spår av att en sådan process ska ha förekommit har hittills inte kunnat uppvisas.

Därför har vi från Karlstadpartiet idag via mail uppmanat Räddningstjänsten och MSB att, med kraven i Förvaltningslagens Objektivitetsprincip på att agera sakligt och opartiskt i åtanke, tala sanning om huruvida någon sådan professionell skälighetsbedömning gjorts eller inte, och i så fall via skriftliga bevis styrka att så är fallet. Där bör det framgå:

  1. När gjordes besiktningen som låg till grund till bedömningen?
  2. I vilka lokaler gjordes besiktningen som låg till grund till bedömningen?
  3. Av vem gjordes besiktningen som låg till grund till bedömningen?
  4. Vilken övergripande bedömning av skäligheten i brandskyddet gjordes?
  5. Hur och till vem kommunicerade bedömningen?

I våra ögon är det som i detta nu pågår längs Kungsgatan, liksom det som pågått de senaste tio åren, ett stort haveri för kommunens och Räddningstjänstens myndighetsutövande. Inte minst handlar det om det lagstadgade tillsynsansvaret. Brister ligger, menar vi, på en nivå som bör vara åtalbart för tjänstefel enligt brottsbalken.

 

FAKTA: Brandskydd enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO)
2004 ersatte Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor (LSO) tidigare gällande Räddningstjänstlag, och är den huvudsakliga nu gällande lagstiftningen som styr skyddet mot bränder och andra olyckor. I lagen klargörs vilka skyldigheter som åligger enskilda, kommun och stat. För ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar fastslås skyldigheterna i andra kapitlets andra och tredje paragrafer, med tillägg i fjärde och femte paragrafen om det skulle röra sig om s.k. farlig verksamhet. Portalparagrafen fastslår att det
”i skälig omfattning ska hållas utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och att man i övrigt ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.
Det är alltså upp till den enskilde (ägare och nyttjanderättshavare) att hålla ett skäligt brandskydd. Räddningstjänstens roll i det hela är att tillsyna efterlevnaden av lagen, d.v.s. att det verkligen råder ett skäligt brandskydd, vilket framgår av 5 kap 1 §. För tillsynen har räddningstjänsten rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar, liksom att få ta del av de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Skulle det finnas grova brister har tillsynsmyndigheten rätt att meddela de förelägganden och förbud som krävs för att LSO eller någon av dess tillhörande föreskrifter ska uppfyllas.

(Information från Västra Sörmlands Räddningstjänst)