Sköterska anmäler kommunledningens nedskärningar på Resurscentrum till IVO. “Inte säkert överhuvudtaget”

Nedskärningen av Resurscentrum anmält till IVO. “Vi förutsätter att man förstärker nattbemanningen, säger Peter Sörensen”

Nyligen tillkännagav det rödgröna styret att man till följd av ett budgetunderskott för Vård- och omsorgsnämnden nu tvingas till nya nedskärningar på Resurscentrum. Nedskärningen, som formellt beslutas först på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 januari, har redan nu resulterat i att en sjuksköterska på boendet gjort en IVO-anmälan till följd av den bristande bemanning nattetid som blir följden om det föreliggande förslaget genomförs. En enda person ska enligt planen nattetid ensam bemanna den enda kvarvarande avdelningen med 11 rum för växelvård av svårt demenssjuka personer. “Detta är inte säkert överhuvudtaget” skriver sköterskan.

I IVO-anmälan, som gjordes här om dagen skriver sköterskan:

“Hej. Jag jobbar natt som undersköterska på resurscentrum i Karlstads kommun. Ännu en gång ska det göras besparingar och ännu en gång är det vi som drabbas då fler avdelningar stängs. Detta innebär nu att det endast blir en avdelning kvar i detta stora hus. Och det är växelvård för demenssjuka. Nu tycker de att vi som arbetar natt ska jobba helt ensamma. Med ingen annan avdelning kvar, så har vi inte heller möjlighet att att få tag i annan personal snabbt om det behövs. Utan chefer hänvisar till att vi ska kontakta nattpatrull vid behov. Vilket innebär kanske en väntetid på 1-2 timmar. Detta är inte säkert överhuvudtaget, varken för omsorgstagare eller oss personal. På den här avdelningen är det mycket oro, fallrisk hos många, risk för hot och våld, många krävs det att man är 2 personal vid omvårdnad. Sen är risken även stor för oss personal om det skulle hända oss något under natten, exempelvis skada oss eller bli sjuka.”

“Förutsätter att nämnden förstärker nattbemanningen”

– Det är inte en acceptabel bemanning för att erbjuda en trygg vårdmiljö för omsorgstagare med så stora behov. Och förslaget som förvaltningen lagt fram känns inte ordentligt genomtänkt. Här förutsätter vi att nämnden drar i handbromsen och ser till att förstärka nattbemanningen säger Peter Sörensen, politisk talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet.

–Innan den nu aviserade nedskärningen fanns det verksamhet på flera våningar vilket gjorde att personalen som hade nattvak vid behov kunde få snabb assistans från en intilliggande avdelning. Nu återstår bara en våning och den möjligheten att i en akut situation få hjälp finns därmed inte längre. Nu hänvisar förvaltningen istället till kommunens s k nattpatrull. Men nattpatrullen kan inte vara på plats med kort varsel. Det skapar en ohållbar situation som utsätter både personal och omsorgstagare för oacceptabla risker, fortsätter Peter Sörensen.

Detta är inte säkert överhuvudtaget, varken för omsorgstagare eller oss personal.
ur sjuksköterskans JO-anmälan av kommunen

Så säger IVO om nattbemanning på demensboenden

Ur ett rådgivningsblad i ämnet från IVO – rubricerat “Nattbemanning på boenden för äldre personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd” och utgivet 2020, läser vi följande:

“Regeringen beslutade 2016 om en ny bestämmelse i socialtjänstförordningen. Den säger att det dygnet runt ska finnas personal som ”utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver hjälp och stöd”.

Personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd behöver i regel omfattande vård- och omsorgsinsatser, på natten såväl som på dagen. De behöver ofta hjälp av personalen vid oro och för personlig omvårdnad. Vissa kan inte lämna sängen utan hjälp av personal, medan andra vandrar runt nattetid. Det innebär att bemanningen måste vara sådan att personal finns tillgänglig för att ge det stöd och den hjälp de äldre behöver, när de behöver det. Det måste också finnas den kompetens som behövs.

När bemanningen inte är anpassad efter de äldres behov kan de äldre utsättas för onödigt lidande. Äldre upplever stark oro, rädsla och ångest över att inte kunna få kontakt med personal och få den hjälp som de behöver. Risken för olyckor kan också öka, som exempelvis risken för fall då personen lämnar sängen eller vandrar runt på boendet. Låg bemanning ökar även risken för att ovälkomna besök och hot och våld från andra boende inte upptäcks.

Om bemanningen är för låg nattetid kan det även leda till andra allvarliga konsekvenser. Exempelvis att personalen utför arbetsuppgifter på egen hand som de egentligen ska ha dubbelbemanning för (som vändning i sängen). Det leder i sin tur till att den äldre kan skada sig eller råka ut för en fallolycka. Vi ser också att underbemanning innebär att personalen inte hinner agera på alla larm och att den äldre därmed inte får den hjälp som hen behöver, eller får vänta länge på hjälp. Vidare kan brist på personal som kan ta hand om personer som är oroliga även leda till att man i verksamheten använder lugnande läkemedel i ökad utsträckning. Det kan också vara så att nattfastan förlängs, vilket ökar risken för undernäring.

Riktlinjerna riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Rekommendationerna bör påverka resursfördelningen inom vården och omsorgen på så sätt att förhållandevis mer resurser fördelas till högt prioriterade tillstånd och åtgärder än till dem som har fått låg prioritet.”