Offentliggör och debattera kommunrevisionens granskningsrapporter i syfte att stärka den lokala demokratin. Två nya motioner från Karlstadpartiet Livskvalitet.

Revisionsrapporter från kommunrevisionen i Eslövs kommun publiceras på kommunens webbplats

Föredra varje ny revisionsrapport från kommunrevisionen som en egen punkt på fullmäktiges sammanträden. Samt samla och lägg ut kommunrevisionens revisionsrapporter på kommunens webbplats. Detta föreslår Karlstadpartiet i två nylagda motioner.

–De två motioner vi lagt handlar om att vi i Karlstad ska anamma ett demokratiskt arbetssätt som en majoritet av de svenska kommunerna redan infört. Som kommun måste vi hela tiden vara på tårna för att kontinuerligt stärka den lokala demokratin, rättssäkerheten, effektiviteten och möjligheterna till medborgerlig insyn. Det hoppas och tror jag att alla partier i fullmäktige är överens om. Därför har vi goda förhoppningar om att få bifall för de här två motionerna, säger Peter Sörensen.

Kommunrevisorernas uppdrag är att hålla uppsyn över att och löpande kontrollera att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är därför en central och betydelsefull del av den demokratiska kontrollen.

Med sina granskningar bidrar revisorerna till att värna om och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. De ska vägleda kommunfullmäktige när de bedömer om nämnderna och styrelserna uppfyller sina uppdrag. Nämligen att ge kommunmedborgarna det stöd och den service, infrastruktur och säkerhet som kommunfullmäktige beslutat om.

Varje år genomför kommunrevisionen i snitt ett 20-tal granskningar till en kostnad av cirka två miljoner kronor.

–De två motioner vi lagt handlar om att vi i Karlstad ska anamma ett demokratiskt arbetssätt som en majoritet av de svenska kommunerna redan infört, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet

Redan idag föredrar ett stort antal av Sveriges kommuner varje färdigställd granskningsrapport som en egen punkt på närmast i tid följande fullmäktigemöte. Detta är också den modell man valt i flera av landets regioner, t ex i Region Värmland. Så sker dock inte i Karlstads kommun i dagsläget. Där ligger rapporterna endast med under informationsavsnittet i handlingarna till kommunfullmäktige. Någon föredragning av slutsatserna i dem görs inte.

På ett stort antal kommuner har man dessutom valt att publicera samtliga färdigställda revisionsrapporter från kommunrevisionen på en samlad kommunrevisionssida på kommunens webbplats. Inte heller det sker i dagsläget i Karlstads kommun. Den som vill läsa rapporterna får istället eftersöka den genom att kontakta kommunens registrator.

FONOT: För den som redan idag vill ta del av granskningsrapporterna så har vi i Karlstadpartiet skapat en sida på vår webbplats där man kan ta del av de tre senaste årens rapporter – som är offentliga handlingar. Vi kommer i avvaktan på kommunens beslut i frågan fortsättningsvis löpande lägga ut nya rapporter så fort de färdigställts.

MOTIONERNA Fakta

  • Föredra varje ny revisionsrapport från kommunrevisionen som en egen punkt på fullmäktiges sammanträde
    FÖRSLAG: Att alla färdigställda revisionsrapporter från kommunrevisionen – i avsikt att i enlighet med Karlstad kommuns strategiska plan bidra till att ytterligare stärka den lokala demokratin, rättssäkerheten, effektiviteten och möjligheterna till medborgerlig insyn – ska föredras som egna punkter på kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Samla och lägg ut kommunrevisionens revisionsrapporter på kommunens webbplats
    FÖRSLAG: Att – i avsikt att i enlighet med Karlstad kommuns strategiska plan bidra till att ytterligare stärka den lokala demokratin, rättsäkerheten, effektiviteten och möjligheterna till medborgerlig insyn – ge kommunledningskontoret i uppdrag att löpande publicera och samla alla färdigställda revisionsrapporter från kommunrevisionen på en kommunrevisionssida på kommunens webbplats www.karlstad.se.