Svidande kritik mot styrningen av den palliativa vården i Värmland i nypublicerad revisionsrapport

–Det är oacceptabelt, ohumant och oanständigt att det finns den här typen av brister, säger Peter Sörensen (KPL)

“Det bedöms finnas ett antal brister i Region Värmland och länets kommuner avseende arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring som leder till ökade risker. Kännedom om avtal och brister är inte fullständigt implementerat i hela organisationerna. Det bedöms saknas uppföljning avseende avtal och andra styrdokuments efterlevnad av ansvarig styrelse och nämnd och Region Värmlands internkontroll bedöms som bristfällig avseende palliativ vård. Vidare bedöms att Region Värmland och kommunernas ansvariga styrelsers och nämnders styrning för att säkerställa arbets- och samverkansformer mellan huvudmännens enheter som bristande.”

Detta läser vi i inledningen av en alldeles nypublicerad revisionsrapport om regionens arbetet inom palliativ vård, dvs vård i livets slutskede.

“För Karlstadpartiet kommer en anständig äldrevård vara en central fråga i det stundande kommunalvalet”

–De brister som framkommit i rapporten är synnerligen allvarliga och vittnar om omfattande brister i när det gäller styrning och uppföljning. Tyvärr förstärker det den bild som vi själva sett under den granskning av kommunens vårdboende som vi själva inlett. Det här handlar om vård av gamla människor i livets slutskede. Det är oacceptabelt, ohumant och oanständigt att det finns den här typen av brister, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet Livskvalitet.

Egna erfarenheter

–Jag har tyvärr egna upplevelser av hur den palliativa vården brister. Hur man som anhörig ses som ett problem och hur det saknas resurser till vak i livets slutskede. Jag skrev ett inlägg om dessa upplevelse här om dagen och har fått en våg av kommentarer från människor som har liknande negativa upplevelser. Här finns stora, stora brister som vi måste rätta till. Ingen ska behöva vara rädd att dö ensam i den värmländska vården.

–För Karlstadpartiet Livskvalitet kommer en anständig äldrevård vara en central fråga i det stundande kommunalvalet, säger Peter Sörensen