Sörensen (KPL) kommenterar tillsynsanmälan: ”Måste agera skyndsamt. Konsekvenserna vid en brand skulle kunna bli ödesdigra”

–Kommunen måste agera skyndsamt. Konsekvenserna vid en brand skulle kunna bli ödesdigra, säger Peter Sörensen

–Det är människoliv man riskerar genom att bryta mot samhällets krav på lagenligt brandskydd. Här måste kommunen agera skyndsamt innan en olycka är framme. Konsekvenserna vid en brand skulle ju annars kunna bli ödesdigra, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet i en kommentar till den tillsynsanmälan partiet tidigare idag lämnat in för bristande brandskydd i krogarna längs Kungsgatan.

“Räddningstjänsten har tidigare kommit in sent i processen och inte ordentligt genomlyst uteserveringarna utifrån ett bygglovsperspektiv. När det nu görs står det klart att dagens utformning inte är godkänd ur brandsäkerhetshänseende. Ola på räddningstjänsten berättar att det måste finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Problemet som måste lösas är framför allt att någon lägenhet och något kontor i fastigheten saknar utrymning mot Kungsgatan. Uteserveringarna hindrar framkomligheten med stegbil. Andra lösningar krävs därför för evakuering från fastigheten. Även om det inte är av avgörande betydelse för bygglovsfrågan i detta fall finns det likaså brandspridningsrisker mellan olika uteserveringar samt mellan uteserveringar och byggnaden. Vid utrymning genom krogarnas entréer kan det bli trångt när människor samlas i gången, stoppas upp mot uteserveringarna och får svårt att snabbt komma vidare.”

Så skriver Erik Lisshammar, dåvarande tjänsteman på stadsbyggnadsförvaltningen, i en fyra sidor lång minnesanteckning från ett s k krögarmöte i september 2019.

Alldeles uppenbart är det Räddningstjänstens uppfattning att lokalerna längs Kungsgatan på grund av uteserveringslängans konstruktion och placering inte längre klarar att uppfylla samhällets brandskyddskrav. Och att dagens utförande därmed utgör en risk för liv och hälsa, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

På Folkhälsomyndighetens webbplats skriver man:
“Det är av särskild vikt att lokaler med serveringstillstånd alltid har ett väl fungerande brandskydd. Människor som har förtärt alkohol kan bete sig irrationellt och ha svårare att uppfatta eventuell brandfara. Det är därför särskilt angeläget att lokaler som används för stadigvarande servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Syftet med kravet på brandsäkerhet är att rädda människors liv vid en eventuell brandolycka. Kommunen kan ifrågasätta en tillståndssökandes eller tillståndshavares lämplighet att ha serveringstillstånd, om de inte förmår uppfylla grundläggande brandskyddbestämmelser.”

–Det är mot bakgrund av detta som vi begärt om skyndsam tillsyn av utskänkningstillstånden. Det är människoliv man riskerar genom att bryta mot samhällets krav på lagenligt brandskydd. Här måste kommunen agera skyndsamt innan en olycka är framme. Och även Räddningstjänsten borde i mina ögon utfärda ett skyndsamt föreläggande. Konsekvenserna vid en brand skulle ju annars kunna bli ödesdigra, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.