Överklagar kommunens beslut om placering av skylt och grillplats på Skutberget: “–Strider mot strandskyddsreglerna”

Placeringen av skylten för Vänerleden är ett av de ärenden som nu överklagats. Foto från dec 2021.

När planerna för Muminparken föll i domstol var det delvis på grund av att de stred mot strandskyddsreglerna i Miljöbalken. Bakom det överklagandet låg en grupp personer från föreningen Skutbergets Wenner. Sedan dess har även placeringen av äventyrslekparken och av klätterlekparken nedanför Skutbergsgården fallit i domstol eftersom domstolen bedömt att de stod i strid med strandskyddet. Detta efter att Karlstadpartiet gjort tillsynsanmälningar i båda fallen. Och tack vare att Skutbergets Wenner (som har rätt att överklaga strandskyddsärenden) efter att kommunen avvisade tillsynsanmälningarna överklagade de besluten till Länsstyrelsen. Äventyrslekparkens placering är nu därför justerad så att den ligger utanför strandskyddet. Och klätterlekparken plockades bort av kommunen här om dagen. De berörda markytorna ska nu återställas som de såg ut innan ingreppen.

–Kommunen tycks ha föresatt sig att göra allt som står i deras makt för att utmana strandskyddsreglerna. Dels genom den här typen av tilltag. Dels genom att man i sin tillsynsplan dragit ner tillsynen på strandskyddsområdet till noll. De tycks inte ha dragit några som helst lärdomar av tidigare domar på Skutberget. Det leder till att en massa skattepengar slösas bort på juridiskt processande och på byggen som måste göras om, berättar Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Den av kommunen anlagda grillplatsen på badstranden nedanför f d Caravan Club. Foto från dec 2021.

I december 2021 begärde Karlstadpartiet dessutom tillsyn av en skylt för Vänerleden som placerats mellan löpspåret och södra badstranden. Samt på en grillplats som placerats på badstranden nedanför gamla Caravan Club.

–Både de här objekten är som vi ser det närmast provokativt placerade sett ut strandskyddsperspektiv, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet. Möjligheterna att göra avsteg från eller lämna dispens från strandskyddsreglerna är oerhört begränsade och från lagstiftarens sida är man i sina instruktioner tydlig med att kommunerna bör vara mycket restriktiva i sin dispensgivning.

Idag, drygt ett år senare, kom alltså beskedet från kommunen där man valt att avslå begäran om tillsyn med motivet att inte anser att åtgärderna, varken Vänerledsskylten eller grillplatsen, strider mot Miljöbalken.

Karlstadpartiet vidhåller dock att placeringarna strider mot Miljöbalken. Och för att kunna överklaga kommunala beslut strandskyddsärenden har man sedan en tid tillbaka ingått samarbete med nätverket Strandskyddarna, som har nationell talerätt och rätt att överklaga domar i strandskyddsfrågor.

–Jag har fått en personlig fullmakt att i de två nu aktuella ärendena agera som ombud å nätverket Strandskyddarnas vägnar och ett överklagande både vad gäller skylten som grillplatsen lämnades in till Länsstyrelsen i Värmland under dagen. Att bevaka strandskyddsfrågorna i vår kommun är ett löfte vi gick till val på. Det handlar om att verka för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Och vi kommer därför att driva dessa frågor hela vägen till Högsta domstolen om det blir nödvändigt, berättar Peter Sörensen från Karlstadpartiet.