Omvandla Örsholmen till en ny hållbar och modern stadsdel. Ett Karlstads Sjöstad. Motion från Karlstadpartiet.

Skapa ett Karlstad Sjöstad av Örsholmens industriområde. Motion från Karlstadpartiet.

Från Karlstadpartiet är vi positiva till att Karlstad fortsätter stärka sin profil som en stad med prägel av vattennärhet. Och vi ser fler centralt belägna industriområden som med fördel skulle kunna omvandlas till stadsmiljöer. Det med störst potential i våra ögon är ett som tycks närmast bortglömt i kommunens översiktsplan, nämligen Örsholmens Industriområde. Så skriver Karlstadpartiet i en motion som den 18 augusti lämnades in till kommunledningskontoret.

Det som i slutet på 1960-talet var ett industriområde på en delvis tillskapad udde långt från centrumkärnan är idag den i våra ögon kanske mest intressanta miljön för stadsutveckling av Karlstad som en attraktiv sjöstad.

Genom att möjliggöra en långsam omvandling av området, som har en yta motsvarande fem Tingvallastaden, skulle man på 20-30 års sikt kunna skapa en helt ny grön, levande, modern och hållbar stadsdel med en närmast unik vattennärhet. Ett Karlstad Sjöstad inspirerat såväl av Hammarby Sjöstad som av Västra Hamnen i Malmö. Men ännu vackrare. Och ännu hållbarare.

Vi föreslår därför att fullmäktige snarast uppdrar åt kommunledningskontoret att som en del av arbetet med Översiktsplan 2050 se över möjligheterna att omvandla Örsholmens industriområde till ett stadsutvecklingsområde.

Motionen kommer att läggas fram på fullmäktigemötet den 20 augusti. Mer information följer inom kort.