Ny rapport visar: 174 träd längs discgolfbanan på Skutberget har fått olika grader av skador

Skadorna som åsamkats naturen ute på Skutberget visar sig nu vara långt mer omfattande än vad man först trott.

“Vid den okulära besiktningen påträffades 174 träd som har nedsatt vitalitet, skador av discar eller är döda”. Så skriver arboristen Douglas Wells från Wells trädvård som på uppdrag av kommunen tillsynsavdelning inspekterat träden längs discgolfbanan på Skutberget. “Många träd har fått allvarlig mekanisk skada på stammarna efter att upprepade gånger ha träffats av de hårda discar som används i området” skriver Wells.

–Detta bekräftar tyvärr det vi själva sedan tidigare kunnat konstatera och som vi också reagerat på. Discgolfsporten kan vid en första anblick tyckas harmlös. Men när träden längs banan dag efter dag träffas av hårda plastdiscar som kastas ut i hastigheter upp emot 100 kilometer i timmen så orsakar det till slut skador på barken som ökar risken för att träden får rötangrepp och dör, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

–För de tunna ridåerna av skog som på Skutberget skiljer klipporna från campingområdet innebär det här en mycket omfattande och allvarlig skada på naturen. Det här handlar ju om ett område där det råder strandskydd, vilket innebär att det är kommunens lagstadgade uppgift att se till att djur och natur visas en särskild omsorg. Här får man nog konstatera att kommunen har misslyckats med det uppdraget, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Upprepade träffar av discar ger skador på trädens bark som kan leda till rötangrepp som till slut dödar träden.

–Discgolfsporten växer så det knakar och banorna lockar både lokala och långväga utövare. Många kommuner har insett detta och satsar nu stort på att i samverkan med de lokala discgolfföreningarna bygga banor av hög kvalitet. Från Karlstadpartiet skulle gärna se att vi gjorde samma sak här i Karlstad där vi har både en aktiv förening och goda naturgivna förutsättningar. Men banorna måste byggas med insikt om gällande lagar och med omsorg om naturen så att den typen av skador som vi nu ser på Skutberget undviks, säger Peter Sörensen.

Karlstadpartiet kommer inom kort att lägga en motion med ett förslag om att kommunen ska låta göra en förstudie där man fördjupar kunskaperna om hur och var en discgolfbana lämpligen ska placeras.

–En förstudie är ett utmärkt sätt att skaffa sig fördjupad kunskap i ämnet. Av någon anledning har det inte gjorts här i Karlstad. Hade man gjort det så hade man nog inte förlagt discgolfbanan till den plats där den idag ligger. Därför tror vi att en förstudie är ett klokt nästa steg att ta inför fortsatta kommunala satsningar på discgolfområdet, säger Peter Sörensen.


FAKTARUTA
ur en förstudie gjord av Mariestads kommun – Utredning: Etablering av diskgolfbana i Mariestad:

Diskgolfbanan tar relativt mycket plats, banan får inte vara i konflikt med andra verksamheter, t.ex. lekplatser, badplatser, vägar eller bostadsområden. Platsen kan med fördel ha en del höjdskillnader och träd för att bli en utmanande bana. Marken bör helst inte bestå av berg eller stenar eftersom underlaget förstör diskarna. Alltför fuktiga områden bör undvikas pga blöt och lerig mark, allmän vantrivsel, mygg etc.

Den ideala platsen för en diskgolfbana är en sparsamt frekventerad, något kuperad park med kortklippt gräs och träd av varierad storlek i grupper eller som solitärer.

Miljöer där man bör undvika att lägga en bana är främst:

  • Miljöer med mycket andra verksamheter, t.ex. lekplatser, grillplatser etc.
  • Alltför välbesökta parker (solbadare, joggare, hundar osv)
  • Alltför öppna eller trädrika marker.
  • Steniga marker.
  • Hällmarker.
  • Fuktiga marker.

LÄS MER OM SKADOR ORSAKADE AV DISCGOLF Artikel Chipped and compacted från 2016