Nära 1000 tillsynsärenden i kö. Och ingen egen tillsyn planerad 2023. ”–Miljön och rättsäkerheten är satta på undantag av kommunledningen”

På två år har kön av oavslutade tillsynsärenden ökat från 650 till ofattbara 950.

–Kommunens hantering av det lagstadgade tillsynsansvaret för den bebyggda miljön har havererat. Man har närmare 1000 oavslutade ärenden i kö. Och föreslår nu att helt slopa den egeninitierade tillsynen för 2023. Man sätter rättsäkerheten och miljön på spel på ett sätt som inte är acceptabelt, säger Peter Sörensen.

Stadsbyggnadsnämnden har tillsyn över hela den byggda miljön och strandskyddet. Och nämndens arbete med tillsyn regleras i plan- och bygglagen (PBL) och i plan- och byggförordningen (PBF) samt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13). Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked och tillsyn och nämnden ska verka för en god byggnadskultur och en stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande samt att säkerställa hälsa och säkerhet. Nämnden ansvarar även enligt reglementet för dispenser och tillsyn av strandskyddsärenden enligt miljöbalken.

Nämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggandet. Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner och på samma sätt i hela landet. Nämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt på nämndens eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan.

Ur kommunens förslag till Tillsynsplan 2023-2025.

Höga byggtakten har prioriterats på bekostnad av tillsynen
I början av 2021 hade kommunen en ärendekö på 600 öppna ärenden. Nu, två år senare har kön ökat till 950 ärenden. En ökning med 350 ärenden, eller 60%, på bara två år

–En anledning till att antalet öppna tillsynsärenden har ökat från ca 600 öppna ärenden till ca 950 öppna ärenden vid årsskiftet 2022/23 är att förvaltningen under flera år haft ett stort inflöde av lovärenden vilket medfört att tillsynen fått stå tillbaka, skriver Marie Eddeborn och Karin Manner i kommunens tjänsteyttrande till ärendet som kommer upp på morgondagens (22 feb) stadsbyggnadsnämnd.

4-10 helårstjänster krävs för att beta av ärendekön
Av tjänsteskrivelsen framgår också att de ca 200 ärenden som årligen inkommer utan att kommunen bedriver egen tillsyn kräver två heltidstjänster. Och för att klara av att beta av den upparbetade kön krävs mellan 4 och 10 helårsarbeten (dvs motsvarande 4-10 heltidsanställda i ett år).

–950 ärenden i kö, varav 350 tillkommit bara de senaste två åren, talar sitt eget språk. Man verkar helt ha tappat kontrollen över sitt lagstadgade tillsynsansvar. Man trycker gasen i botten på byggandet, struntar helt i ansvaret för den egeninitierade tillsynen och lägger inkomna ärenden på hög. Det är ett haveri. Här måste det till en skyndsam omprioritering av fokus och resurstilldelning innan det går käpprätt åt skogen, säger Peter Sörensen

LÄNKAR: