Nämndnej till sommarcafé framför Tingvallagymnasiet. Nu blir det upp till de folkvalda att avgöra saken.

Café Solkatten. Så hette det populära sommarcafé som fanns framför Tingvallagymnasiet på 1950- och 60-talet.

För en tid sedan la Karlstadpartiet en motion om att utreda möjligheten att återöppna det charmiga sommarkafé som på 1950- och 60-talet huserade i parken framför Tingvallagymnasiet. Caféet, med namnet Solkatten, servades av dåvarande Jernbergs Café som låg tvärs över gatan på Tingvallagatan, där Sandys Café idag ligger. Och en liten, enkom för ändamålet och än idag kvarvarande, grind öppnades i staketet som omger parken.

Tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen var positiva till att i enlighet med motionen sätta igång en förstudie av om det skulle kunna fungera. De blågröna politikerna i stadsbyggnadsnämnden yrkade dock, läser vi i VF, med stöd av Sverigedemokraterna på avslag för motionen. Så här lät det.

– Marken är skolgård. Vi funderade på om det verkligen är en bra plats för en privat kaféverksamhet. Vi är även fundersamma till det kulturmässiga, det finns en märkning på fastigheten och staketet runt parken. Vi känner oss inte trygga med att riskera att göra ingrepp i kulturmiljön, säger Erik Nilsson (KD), nämndordförande.

– En skola är i första hand en skola. Det är samma anledning som vi inte bygger kaféer på förskolor eller äldreboenden. Vi anser inte att det är lönt att utreda, däremot vill jag stryka under på att vi inte är emot sommarkaféer i Karlstad. Tvärtom, men det ska dock inte vara i skolgårdsmiljö, säger Magnus Resare (M), vice ordförande i nämnden.

Skolgård? Njae. Snarare en oanvänd grönyta som borde kunna användas bättre.

Njae. Någon skolgård är den aktuella gräsmattan väl i ärlighetens namn inte. Att skolgården ligger på andra sidan skolbyggnaden får anses vara allmänt känt. Och den aktuella gräsytan används idag inte alls. Dessutom handlade det om ett sommarcafé. Öppet när eleverna på skolan har skollov.

Och de kulturhistoriska aspekter man säger sig bekymrad över känns även de lätt krystade. Gräsmattan är knappast k-märkt. Och risken för att någon cafégäst skulle ge sig på att försöka fördärva gjutjärnsstaketet är sannolikt liten. Alltsedan Solkattens dagar finns ju, som nämnts ovan, redan en grind installerad i staketet. Just för att kunna serva caféet. Den är ju närmast en del av kulturarvet.

I det synnerligen välskrivna dokumentet “Framtidens stad – inriktningsmål för Karlstad centrum” framtaget av Karlstad kommuns eget Tillväxtcentrum som en del av ett rikstäckande projekt för bara några år sedan, redovisas en rad föredömliga idéer om vad man bör göra för att öka attraktiviteten i Karlstad centrum.

Bland annat talar man om behovet av att skapa fler nya offentliga rum som erbjuder möjlighet till vistelse och möten i stadsvimlet, om att skapa fler caféer längs fasader, om att tillgängliggöra fler grönytor samt att bli bättre på att levandegöra och nyttja stadens kulturmiljöer.

Den grind som installerades på 1950-talet för att serva Café Solkatten sitter fortfarande kvar.

I Framtidens stad kan man också läsa att de redovisade inriktningsmålen ska ligga till grund för kommande planering i såväl program, detaljplaner och annan ombyggnad samt samordning mellan fysiska aktiviteter och installationer i centrum. Samt ligga till grund för centrumfrågor i kommande översiktsplan.

Stadsbyggnadsnämnden är nu dock bara en av flera instanser för motionen. Det sista ordet i ärendet har de 61 folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige på mötet den 18 februari.
Förhoppningsvis har de läst Framtidens stad. Och kanske tycker de som vi att motionen rimmar ganska väl med inriktningsmålen. Och röstar ja till motionen.

Från Karlstadpartiet tror vi att sommarcaféet skulle kunna bli ett mycket trevligt och uppskattat inslag i sommarkarlstad. Till gagn såväl för bofasta som besökare. Vad tycker du?