Karlstadpartiet överklagar mark- och miljödomstolens beslut att avvisa överklagandet av detaljplanen för Månsberget

Karlstadpartiets Peter Sörensen överklagar nu mark- och miljödomstolens beslut.

Mark- och miljödomstolen meddelade idag att de avvisar samtliga de sex överklagandena från Capriga AB, Fastighets AB L E Lundberg, Rohm & Co Förvaltning AB, Stadsrum Fastigheter AB, Wermlands Invest AB och Peter Sörensen (KPL). Karlstadpartiets politiske talesperson Peter Sörensen har nu överklagat beslutet till mark- och miljööverdomstolen. –Jag har överklagat lagligheten i beslutet enligt kommunallagen. Inte planen i sig. Därmed faller deras avvisande i min mening, säger Sörensen.

Mark- och miljödomstolen avvisade i dagens beslut överklagandena rörande Månsbergsplanen från Capriga AB, Fastighets AB L E Lundberg, Rohm & Co Förvaltning AB, Stadsrum Fastigheter AB, Peter Sörensen och Wermland Invest AB. De fastigheter som fastighetsägarna lägger till grund för sin talerätt, skriver rätten, är belägna på sådant avstånd i förhållande till planområdet att talerätt är utesluten. Vad gäller Peter Sörensen har inte framkommit på vilken grund han skulle vara taleberättigad. Inte heller för hans del har alltså visats att talerätt skulle föreligga. Samtliga överklaganden ska alltså avvisas, avslutar mark- och miljödomstolen.

–Jag har dock begärt en s k laglighetsprövning enligt kommunallagen, dvs jag har överklagat lagligheten i beslutet, och inte planen i sig. Och grundprincipen för laglighetsprövning är att varje medlem i en svensk kommun eller ett landsting har rätt att överklaga kommunens eller landstingets beslut. Och därmed faller, pläderar jag i min överklagan, rättens beslut att avvisa min överklagan, förklarar Peter Sörensen.

Det var den 28/10 2021 som kommunfullmäktige fattade beslut att återremittera ärendet med krav på att en ny, aktuell och oberoende handelsutredning för Karlstads kommun behövde göras innan detaljplanen slutligt kunde behandlas. När ärendet så återkom den 9/12 för ett nytt ställningstagande fanns trots detta ingen ny handelsutredning med bland underlagen. Ändå fattade fullmäktige beslut om att anta planen. Ärendet hanterades alltså som om det hade bordlagts, och inte som om det återremitterats.

–Såvitt jag har kunnat läsa mig till är det upp till de styrande att avgöra omfattningen av de villkor som ställs i en återremiss. I det här fallet en ny, aktuell och oberoende utredning. Ett i mina ögon inte alls orimligt villkor då den befintliga handelsutredning som ingår i ärendet är från 2017, och därmed tämligen inaktuell. Att som de styrande nu gjorde helt strunta i villkoren som ställdes i återremissen, dvs att sätta omfattningen till 0, tycks mig strida mot lagstiftarens intentioner med införandet av detta demokratiska verktyg, förklarar Peter Sörensen.

– Kan man göra så blir ju återremissverktyget helt verkningslöst. Därför valde jag att begära en laglighetsprövning för att få detta provat. Är beslutet att anta planen fattat på olagligt sätt så måste det ju ogiltligförklaras. Och planen måste i så fall tas upp för ny behandling, berättar Peter Sörensen.

Karlstadpartiets hållning i Månsbergetfrågan har sedan start varit att en exploatering av ett område med så dokumenterat höga naturvärden, med bl a flera rödlistade arter, så långt det är möjligt bör undvikas.

–Vi har idag helt andra insikter om de stora utmaningar vi står inför om vi ska klara de ambitiösa miljö- och klimatmål vi förbundit oss att leva upp till. Exploatering av den här typen av värdefulla naturområden tillhör det förgångna, säger Peter Sörensen.